Úrady práce preplatia kurzy ľuďom bez práce aj zamestnaným

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce sa zameriava na podporu ľudí pri získavaní nových zručností a rekvalifikácii. Od 8. apríla môžu ľudia bez práce aj zamestnaní žiadať o finančnú podporu na kurzy podľa vlastného výberu.

vyzva zrucnosti pre trh prace

Cieľom nového národného projektu Zručnosti pre trh práce je podporiť uchádzačov o zamestnanie pri hľadaní práce prostredníctvom rekvalifikácie. Tento projekt má aj preventívny charakter. Okrem nezamestnaných ľudí sa možnosť bezplatného vzdelávania ponúka aj zamestnaným záujemcom o zamestnanie, s cieľom ochrániť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce. Je dôležité poznamenať, že tento projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Realizácia národného projektu Zručnosti pre trh práce je plánovaná do marca 2026 a je na ňu vyčlenených 42 249 963,50 eur z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Dôležité informácie o projekte:

  • O príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať od 8.apríla na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi. 
  • Žiadatelia si sami vyberú vzdelávanie a aj jeho poskytovateľa.
  • Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. 
  • Pri posudzovaní žiadostí budú posudzovatelia prihliadať na individuálne predpoklady a potreby žiadateľov, ako aj na potreby trhu práce.
  • Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť schváli, uzavrie so žiadateľom dohodu, na základe ktorej mu zaplatí vzdelávací kurz. 
  • Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. V prípade, ak žiadateľ prejaví záujem o druhý príspevok, uprednostní sa vzdelávanie, ktoré nadväzuje na predošlý kurz.

Plné znenie výzvy na stránkach Ministerstva práce:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/urady-prace-socialnych-veci-rodiny-podporia-rozvoj-zrucnosti.html

Čítajte aj