05 nenasilna komunikaciaI web 2

Nenásilná komunikácia I.

Nový novembrový termín dlhodobého vzdelávania Nenásilná komunikácia I. Kurz prebehne počas dvoch dvoj-dňoviek. Vzdelávanie prebehne Online.

Ako lepšie porozumieť v konfliktoch sebe i druhým? Ako to využiť v školskom prostredí? Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I..

Zažite nenásilnú komunikáciu. Zvýšite efektivitu a podporu komunikácie žiakov, zamestnancov a rodičov k spolupráci, prežívaniu väčšej radosti a slobody, pretože každý účastník pochopí, že jeho potřeby majú priestor.

Prístup nenásilnej komunikácie

Obsah a kvalitu tohto kurzu zabezpečuje vo svete uznávaný program Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, zakladateľa metódy Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication) a Celosvetovej organizácie pre Nenásilnú komunikáciu (International Center for Nonviolent Communication).

Marshall Rosenberg žiak C. Rogersa, zakladateľ Nenásilnej komunikácia (Nonviolent communication NVC) v dlhšom videu so slovenskými titulkami vysvetľuje humanistické princípy konceptu, ktorý je dnes uznávaný v celom svete.

Čo vám kurz prinesie:

 • spoznáte základné princípy nenásilnej komunikácie: kontakt so sebou, empatické počúvanie druhých a jasné sebavyjadrenie potrieb,
 • rozviniete schopnosť pochopiť, resp. vypočuť potreby druhého – rozvoj zručnosti prirodzenej komunikácie bez straty vlastních hraníc,
 • naučíte sa vyjadrovať vlastné potreby a konkrétne prosby s cieľom získať zručnosti v riešeniu konfliktov u účastníkov vzdelávania – rozvoj presného sebavyjadrovania a zručnosti „stáť si za svojim“ bez násilia,
 • naučíte sa prehodnotiť konfliktné situácie pomocou princípov Nenásilnej komunikácie a dať veci na správnu mieru na základe zásad spokojnosti obidvoch strán – zvýšenie vlastnej zodpovednosti.

Prečo je kurz potrebný práve v dnešnej zrýchlenej dobe?

Rýchly (technický) vývoj môžeme často prežívať aj ako „nátlak“… Ako keby sme museli zrýchliť seba aj naše deti. Čím viac sa však zrýchľujeme, tým viac strácame trpezlivosť a kontakt sami so sebou a trpíme nielen my ale aj naše vzťahy.

Vedieť vedome sa spojiť sami so sebou – s našimi pocitmi a potrebami – resp. spojiť sa s druhou stranou – s jeho pocitmi a potrebami – je dnes možno viac potrebnejšie, ako kedykoľvek predtým. Vytváranie priestoru na báze “výhra-výhra“, „spomalenie“ času – alebo skôr samých seba- je čoraz nutnejšia tak v škole, ako aj na pracovisku.

Poskytnutie priestoru pre seba a pre vedomý vývoj našich vzťahov sa nám niekoľko násobne vráti (nielen) na školách. Zvyšuje sa chuť detí a pedagógov na spoluprácu, prežívajú väčšiu radosť a oslobodenie sa, pretože každý účastník vie, že jeho potreby budú vypočuté. V takejto atmosfére sa bezpečnejšie vyvíja každý účastník skupiny, tak dieťa ako aj dospelý. Zvyšuje sa efektivita práce, posilňuje sa prirodzená autorita a intuícia pedagóga aj dieťaťa, zlepšujú sa vzťahy nielen v triede, ale aj v pedagogickom kolektíve; prispieva to k životu.

Komu je kurz určený?

 • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • riaditelia a riaditeľky škôl,
 • verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie

Kurz je rozložený do dvoch 2-dňových častí, ktoré absolvujete postupne v termínoch:

 1. časť – 03. 12. 2021 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
 2. časť – 04. 12. 2021 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
 3. časť – 17. 12. 2021 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
 4. časť – 18. 12. 2021 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)

Maximálny počet účastníkov: 12

Február 2022:

 1. časť: 10. 02. 2022 (17:00-20:00 hod.)
 2. časť: 11. 02. 2022 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
 3. časť: 24. 02. 2022 (17:00-20:00 hod.)
 4. časť: 25. 02. 2022 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)

Maximálny počet účastníkov: 12

Program kurzu:

Kurz Nenásilnej komunikácie tvorí základný filozifický rámec pre uplatňovanie inkluzívneho vzdelávania na školách postavené na princípoch humanistickej psychológie. Kurz ponúka základnú orientáciu v problematike a prvé získanie prvých zručností, spoznaní základných rámcov, porozumeniu princípov a oboznámeniu s dôležitým a špecifickým „slovníkom“ v medziľudskej komunikácii.

 1. Cieľ a zásady Nenásilnej komunikácie a naše hranice zodpovednosti
 • rozdiely vo vnímaní diania a konfliktov, schopnosť vnímať bez hodnotenia,
 • čo viem a čo neviem ovplyvniť, kam sústredím svoju energiu, sila môjho zámeru,
 • schopnosť spojiť sa s našimi pocitmi a potrebami, zodpovednosť za uspokojovanie svojich potrieb

2. Premena energie hnevu v prospech života pomocou krokov Nenásilnej komunikácie

 • čisté pozorovanie,
 • práca s pracovným hárkom a konkrétnym konfliktom z každodenného života,

3. Sila Empatie a Odpustenie:

 • čo je a čo nie je empatia podľa zásad NK,
 • sila počúvania a rôzne formy počúvaniaa
 • cvičenia empatie, spojenie sa s druhýma

4. Čistá prosba

 • vyjadrenie svojej zraniteľnosti, schopnosť prosiť namiesto žiadať,
 • schopnosť vnímať pozadie odpovedi „NIE“ a schopnosť sa s tým spojiť.

5. Riešenie konfliktov v škole a na pracovisku

 • cvičenia zamerané na riešenie konfliktov v každodennom živote,

6. Formy vyjadrenia vďaky

 • pochvala, alebo vyjadrenie vďaky, vyjadrenie vďaky podľa zásad Nenásilnej komunikácie.

Celý program prebieha interaktívnou formou, praktickými cvičeniami, spoločnou prácou v skupine, v malých skupinách, či individuálnou prácou (20% teória a 80% praxe).

Dištančná úloha a podmienky získania Osvedčenia:
Vypracovanie písomnej úlohy: Denníkový záznam – rozbor situácie. Reflektovanie videa Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, ktoré prebehne počas 2. stretnutia. V závere kurzu prebehne cvičenie, na ktorom je potrebná aktívna účasť.
Maximálna absencia pre získanie osvedčenia sú 2 hodiny. Kurz je možné absolvovať aj bez získania Osvedčenia.

Vstupné prerekvizity kurzu:

Nakoľko toto vzdelávanie tvorí základ porozumenia inkluzívneho vzdelávania, nevyžaduje žiadne špeciálne prerekvizity. Samozrejme, nápomocné je predošlé štúdium odporúčanej literatúry.

ŠKOLITEĽ:

Mgr. Adam Čajka

Adam Cajka Lektor Nenasilna komunikacia Inklucentrum

Je lektorom nenásilnej komunikácie (NVC Nonviolent Communication), facilitátor, mediátor a predseda platformy pre rozvoj nenásilnej komunikácie v Českej republike NVC Brno. So školami pracuje cez 10 rokov – začal v oblasti komunikácie, práca s „nenávistnými“ postojmi žiakov alebo výučby o kontroverzných témach, ktoré hýbu svetom a sú na nich diametrálne odlišné názory.

Postupne sa jeho práca presunula viac do riešenia konfliktov a podpory nastavovanie systému spravodlivosti, ktoré sú skôr restoratívne (obnovujúce) a znižujú krivdy a traumy. V práci a dialógu so vzdelávacím sektorom vidí hlboký zmysel pre budúcnosť spoločnosti, okrem toho sa venuje mediácii sporov, strategickým plánovaniam a podpore podnikania, ktoré myslia na ľudí a planétu. Vyštudoval medzinárodné vzťahy, rozvoj a životné prostredie.

Jeho supervízorom vo výcviku u Centre for Nonviolent Communication (www.cnvc.org/) je Frank Gaschler. Absolvoval výcvik v mediácii založenej na NVC (hwww.mediateyourlife.com/) u jej zakladateľa Ika Lasatera.

Rozsah vzdelávacieho programu:

25 hodín. Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Podľa § 64 ods. 2 a) môže pracovník uplatniť príplatok až po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti.

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Cena vzdelávania: 243 (cena bez dotácie)

Aktuálna zľavnená cena: 190€

možnosť zaplatiť v dvoch splátkach

Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími alebo menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

Nenásilná komunikácia I. akreditovaný program inovačného vzdelávania. Dokument na stiahnutie.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

Dátum

26 - 27 nov 2021
Registrácia ukončená!

Čas

4-dňový kurz. Termíny a časy v texte kurzu.
9:00 - 14:30

Cena

190.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nový termín

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Menu