Nenasilna komunikacia akreditovane vzdelavanie

Nenásilná komunikácia I.

Ako lepšie porozumieť v konfliktoch sebe i druhým? Ako to využiť v školskom prostredí? Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I..

Staňte sa odborníkom na nenásilnú komunikáciu. Zvýšite efektivitu a podporu komunikácie žiakov, zamestnancov a rodičov k spolupráci, prežívaní väčšej radosti a slobody, pretože každý účastník pochopí, že jeho názor a voľba bude mať priestor.

Metóda nenásilnej komunikácie

Obsah a kvalitu tohto kurzu zabezpečuje vo svete uznávaný program Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, zakladateľa metódy Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication) a Celosvetovej organizácie pre Nenásilnú komunikáciu (International Center for Nonviolent Communication).

Marshall Rosenberg žiak C. Rogersa, zakladateľ Nenásilnej komunikácia (Nonviolent communication NVC) v dlhšom videu so slovenskými titulkami vysvetľuje humanistické princípy konceptu, ktorý je dnes uznávaný v celom svete.

Čo vám kurz prinesie:

 • spoznáte proces nenásilnej komunikácie: pozorovanie, pocity, potreby, prosby – osvojíte si základné princípy Nenásilnej komunikácie,
 • rozvíjate si schopnosti pochopiť, resp. vypočuť potreby druhého – rozvoj zručnosti prirodzenej komunikácie bez dramatických a násilných prvkov,
 • naučíte sa vyjadrovať vlastné pocity a konkrétne prosby s cieľom získať zručnosti v riešení konfliktov u účastníkov vzdelávania – rozvoj presného sebavyjadrovania  a zručnosti „stáť si za svojím“ bez násilia,
 • naučíte sa prehodnotiť konfliktné situácie pomocou princípov Nenásilnej komunikácie a dať veci na správnu mieru na základe zásad spokojnosti obidvoch strán – zvýšenie vlastnej zodpovednosti.

Prečo je kurz potrebný práve v dnešnej pretechnizovanej dobe?

Rýchly (technický) vývoj môžeme často prežívať aj ako „nátlak“… Ako keby sme museli zrýchliť seba aj naše deti. Čím viac sa však zrýchľujeme, tým viac strácame trpezlivosť a kontakt sami so sebou a trpíme nielen my ale aj naše vzťahy.

Vedieť vedome sa spojiť sami so sebou – s našimi pocitmi a potrebami – resp. spojiť sa s druhou stranou – s jeho pocitmi a potrebami – je dnes možno viac potrebnejšie, ako kedykoľvek predtým. Vytváranie priestoru na báze “výhra-výhra“, „spomalenie“ času – alebo skôr samých seba- je čoraz nutnejšia tak v škole, ako aj na pracovisku.

Poskytnutie priestoru pre seba a pre harmonický vývoj našich vzťahov sa nám niekoľko násobne vráti (nielen) na školách. Zvyšuje sa chuť detí a pedagógov na spoluprácu, prežívajú väčšiu radosť a oslobodenie sa, pretože každý účastník vie, že jeho názor a voľba bude mať priestor. V takejto atmosfére sa bezpečnejšie vyvíja každý účastník skupiny, tak dieťa ako aj dospelý. Zvyšuje sa efektivita práce, posilňuje sa prirodzená autorita a intuícia pedagóga aj dieťaťa, zlepšujú sa vzťahy nielen v triede, ale aj v pedagogickom kolektíve; prispieva to k životu.

Komu je kurz určený?

 • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • riaditelia a riaditeľky škôl.

Kurz je rozložený do 6tich častí, ktoré absolvujete postupne v termínoch:

 1. časť: 27. 01. 2021 (9:00-15:00 hod.)
 2. časť: 02. 02. 2021 (9:00-15:00 hod.)
 3. časť: 09. 02. 2021 (9:00-15:00 hod.)
 4. časť: 16. 02. 2021 (9:00-15:00 hod.)
 5. časť: 23. 02. 2021 (9:00-15:00 hod.)
 6. časť: 02. 03. 2021 (9:00-15:00 hod.)

Program kurzu:

Kurz Nenásilnej komunikácie tvorí základný filozifický rámec pre uplatňovanie inkluzívneho vzdelávania na školách postavené na princípoch humanistickej psychológie. Kurz ponúka základnú orientáciu v problematike a prvé získanie prvých zručností, spoznaní základných rámcov, porozumeniu princípov a oboznámeniu s dôležitým a špecifickým „slovníkom“ v medziľudskej komunikácii.

 1. Cieľ a zásady Nenásilnej komunikácie a naše hranice zodpovednosti
 • rozdiely vo vnímaní diania a konfliktov, schopnosť vnímať bez hodnotenia,
 • čo viem a čo neviem ovplyvniť, kam sústredím svoju energiu, sila môjho zámeru,
 • schopnosť spojiť sa s našimi pocitmi a potrebami, zodpovednosť za uspokojovanie svojich potrieb

2. Premena energie hnevu v prospech života pomocou krokov Nenásilnej komunikácie

 • čisté pozorovanie,
 • práca s pracovným hárkom a konkrétnym konfliktom z každodenného života,

3. Sila Empatie a Odpustenie:

 • čo je a čo nie je empatia podľa zásad NK,
 • sila počúvania a rôzne formy počúvaniaa
 • cvičenia empatie, spojenie sa s druhýma

4. Čistá prosba

 • vyjadrenie svojej zraniteľnosti, schopnosť prosiť namiesto žiadať,
 • schopnosť vnímať pozadie odpovedi „NIE“ a schopnosť sa s tým spojiť.

5. Riešenie konfliktov v škole a na pracovisku

 • cvičenia zamerané na riešenie konfliktov v každodennom živote,

6. Formy vyjadrenia vďaky

 • pochvala, alebo vyjadrenie vďaky, vyjadrenie vďaky podľa zásad Nenásilnej komunikácie.

Celý program prebieha interaktívnou formou, praktickými cvičeniami, spoločnou prácou v skupine, v malých skupinách, či individuálnou prácou (20% teória a 80% praxe).

Dištančná úloha – časť vzdelávania je vyhradená na dištančnú možnosť sa v téme ešte viac rozvíjať a prehlbovať. Predovšetkým povinným štúdiom literatúry Nenásilnej komunikácie od M. Rosenberga, zaslaním záverečnej spätnej väzby na vzdelávanie a vypracovaním jednej úlohy – vlastného konfliktu v schéme a štruktúre Nenásilnej komunikácie zaslanej na email: [email protected].

Vstupné prerekvizity kurzu:

Nakoľko toto vzdelávanie tvorí základ porozumenia inkluzívneho vzdelávania, nevyžaduje žiadne špeciálne prerekvizity. Samozrejme, nápomocné je predošlé štúdium odporúčanej literatúry.

Lektorky a garantky vzdelávania:

Ing. Eva Lukovicsová

Eva Lukovicsova lektorka nenasilnej komunikacie Inklucentrum 1

Pôvodne učiteľka, ekonómka, 9 rokov učila na strednej škole a 4 roky na vysokej škole. Popri tom však hľadala odpovede na životné otázky, a takto sa začala venovať sebapoznávaniu. Po rôznych tréningoch a vzdelávaniach v r. 2008  sa stretla s Nenásilnou komunikáciou a  bola to „láska na prvé čítanie“ a potom „na prvé počutie“. Táto láska dodnes trvá s vďačnosťou za to, že denno-denne môže pomáhať účastníkom kurzov v hlbšom pochopení svojich pocitov, potrieb i v porozumení druhých. Za desať rokov zrealizovala stovky kurzov, množstvo tréningov po celom Slovensku pre pedagógov a sociálnych pracovníkov, momentálne sa venuje tréningom pre širokú verejnosť hlavne online a  popri tom aj rodinným konšteláciam. 

Mgr. Andrea Lánczos

Andrea Lanczos lektorka nenasilnej komunikacie Inklucentrum 1

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku-logopédiu v Budapešti. Do roku 2011 pôsobila ako logopéd v pedagogicko-psychologickej poradni v Dunajskej Strede. V roku 2008 absolvovala ročný výcvik pre školiteľov NK s Evou Rambalou (HU), neskôr workshopy a tréningy s certifikovanými trénermi: Marianne Gothlin (SE), Godfrey Spencer(BE), Miki Kashtan (USA), Chris Rajendram (Srí Lanka), Ike Lasater (USA), Michael Dillo (Švajčiarsko). Od roku 2009 ako spoluautorka a lektorka sa venovala akreditovaným vzdelávacím aktivitám v téme Nenásilnej komunikácie na Slovensku pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov a sociálnych pedagógov. Popri lektorskej práce sa venuje aj mediácii pomocou NK a koučovaniu. Skupinové a individuálne programy poskytuje v prezenčnej i dištančnej forme, resp. online. V súčasnosti pôsobím aj ako vysokoškolsý pedagóg na UJS v Komárne a tiež ako špeciálny pedagóg v CPPPaP v Dunajskej Strede.

Rozsah vzdelávacieho programu:

50 hodín (36 hodín prezenčne (3 x 2 dni po 6 h.) + 20 hodín dištančne). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Podľa § 64 ods. 2 a) môže pracovník uplatniť príplatok až po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti.

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Cena vzdelávania: 268 (cena bez dotácie)

Aktuálna zľavnená cena: 200€

The event is finished.

Denný rozvrh

Je nám ľúto, lístky sa rýchlo minuli. Máme vás informovať, ak sa uvolní miesto, alebo vypíše nový termín? Áno informujte ma!

Dátum

27 jan 2021
Registrácia ukončená!

Čas

6 dní vzdelávania
9:00 - 15:00

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Menu