Medzigeneračné priateľstvá

Medzigeneračné priateľstvá tvoria jeden z hlavných pilierov, na ktorých je možné postaviť kvalitné inkluzívne vzdelávanie, participatívne učenie, peer learning.

medzigeneracne priateltva zakladna skola s inkluzivnym centrom
Medzigeneračné priateľstvá ako dôležitý prvok školy

Ak dokážeme poskytnúť dieťaťu určitý typ pomáhajúceho vzťahu, objaví v sebe schopnosť využiť tento vzťah k svojmu rastu…“ (Rogers, 2015)

Ide o cielené vytváranie priateľstiev medzi žiakmi navzájom a to medzi rozličnými vekovými kategóriami od najmenších až po najstarších žiakov, ale aj učiteľov, rodičov a starších ľudí. Priateľstvá sa majú vytvárať prirodzene a to vytváraním príležitostí pre spoločné učenie, aktivity, záľuby, akcie. Spojenie žiakov školy z rôznych ročníkov z dôvodu nadviazania osobnejších kontaktov prináša:

  • Prepájanie žiakov tak, aby sa navzájom obohacovali,
  • Prenáša zodpovednosť za plánovanie a realizáciu stretnutí na samotných žiakov pod vedením dospelého,
  • Prirodzená prevencia pred šikanou v škole, premena kultúry školy,
  • Pravidelnosť takýchto stretnutí umocňuje pozitívny dopad na žiakov,
  • Príprava a plánovanie stretnutí sú rovnako dôležité ako samotné stretnutia a následná reflexia stretnutí.

Významný projekt prepojenia viacerých generácii je popísaný v špeciálnej metodike Kreatívne medzigeneračné dialógy. Prepojenie mladších a starších žiakov nájdete aj v príručke Malý princ v školskej záhrade (video), ktorý je zameraný na spoločnú prácu mladších a starších žiakov okolo školskej záhrady a príbehu Malého princa. Takéto a podobné projekty (napr. prepojenie prvákov a deviatakov, šiestakov a ôsmakov a i.) nájdete aj v motivačných videách nižšie:

Zdroj: ZŠ Dubová, 2019.

Čítajte aj