Od 1. 1. 2023 platí vyhláška o poradenských zariadeniach 

Nový kalendárny rok prináša v rámci tzv. transformácie poradenských zariadení aj novú vyhlášku o poradenských zariadeniach 24/2022, ktorá bola síce vytvorená už začiatkom roka 2022, ale jej účinnosť sa spájala až s prichádzajúcou zmenou novely školského zákona v súvislosti s transformáciou poradenských zariadení. Tá so sebou prinesie mnoho nejasností a otáznikov, vzhľadom na personálnu a finančnú poddimenzovanosť poradenského systému.

Najvýraznejšou vonkajšou zmenou transformácie sú zmeny názvov: 

  1. CPPPaP sa mení na CPP – centrum poradenstva a prevencie 
  2. CŠPP sa mení na ŠCPP –  špecializované centrum poradenstva a prevencie

Nová účinná vyhláška o poradenských zariadeniach prináša silné zamerania na klienta nie však na človeka. Aké zmeny vyhláška prináša pre poradenské zariadenia? 

CPP sa stáva „obvodným lekárom“ dieťaťa

Nakoľko § 132 školského zákona prináša systém 5 podporných úrovní, tak CPP sa stáva akýmsi obvodným lekárom vyšších stupňoch podpory od tretieho vyššie. 

Odporúčanie do ŠCPP

Rodič dieťaťa so zdravotným postihnutím by už nemal automaticky ísť do tzv. ŠCPP, ale najprv by mal navštíviť buď CPP alebo lekára, ktorí ho do vyššieho 5 (príp. 4) stupňa podpory odporučia. Podobne, ako to dnes funguje pri špecialistoch lekároch. 

Rozširuje sa cieľová skupina CPP

Všetky CPP sa stávajú hlavným rázcestníkom podpory mimo školy. Od 1.1.2023 tak každé dieťa s akýmikoľvek ťažkosťami môže navštíviť príslušné poradenské zariadenie CPP, ktoré mu môže poskytnúť komplexnú podporu a diagnostiku, vrátane odporúčania na integráciu a návrhu podporných opatrení. V praxi to znamená, že sa budú môcť v CPP vyšetrovať aj deti s postihnutím (doteraz to nebolo možné), napr. aspergerovým syndrómom/autizmom a pod. Samozrejme, predpokladá to, že dotyčný zamestnanec má na to potrebnú odbornosť a skúsenosť. Na navýšenie kapacít a vzdelávanie ministerstvo nevyčlenilo žiadne prostriedky. 

CPP má povinnosť prijať každé dieťa/rodiča/školu/ŠPT v kraji

Hneď v § 1 ods. 2 vyhláška stanovuje územnú príslušnosť starostlivosti poradenského zariadenia. Takéto široké vymedzenie pôsobnosti môže spôsobiť, že kvalitnejšie a vybavenejšie CPP budú veľmi preťažené, nakoľko rodič si bude môcť v kraji vybrať akékoľvek zariadenie CPP. Zákonné normy tak neurčia konkrétnejšiu pôsobnosť poradenských zariadení a môže nastať v praxi zmätok.

ŠCPP sa zužuje cieľovka a rozširuje pôsobnosť 

Špecializované centrá budú môcť podľa § 3 ods. 5 vyhlášky pôsobiť iba na jeden druh postihnutia alebo na raný vek 0-5. Vyhláška tak zužuje § 132 ods. 2 a je otázne, či vôbec takéto zúženie vyhláška môže urobiť. Podľa zákona totiž budú môcť ŠCPP poskytovať podporu aj všetkých ostatným deťom. Vyhláška teda zužuje cieľovú skupinu klientov, podmieňuje príchod klienta odporúčaním CPP alebo lekára. Pole pôsobnosti daného ŠCPP sa určuje na celé Slovensko, čo v praxi znamená, že budú opäť rodičia za podporou cestovať cez celé Slovensko, lebo nová sieť poradenských zariadení rozhodne neposkytuje kvalitnejšiu sieť podpory ako bola doteraz, ba dokonca ju zhoršuje, keď doteraz mohli CŠPP poskytovať neraz podporu aj pre viac druhov postihnutí. 

Informovaný súhlas a žiadosť

Vyhláška zavádza prvý krát do poradenského systému tzv. informovaný súhlas. Doteraz nikde a nikdy nebola stanovená táto povinnosť, hoci poradenské zariadenia ju často nadužívali. Informovaný súhlas vrátane žiadosti rodiča bude teda povinný pri vstupe do odbornej starostlivosti poradenského zariadenia. Našťastie, podarilo sa presadiť vo vyhláške zdravé a racionálne zabezpečenie najlepšieho záujmu dieťaťa. To totiž nie vždy musí byť v súlade so žiadosťou a myslením rodiča. Výnimkami z informovaného súhlasu je možná až v troch prípadoch: 

  • vykonávanie prevencie alebo krízovej intervencie,
  • rozhodnutia súdu,
  • na základe osobitného predpisu – § 8 zákona 305/2005 o sociálno-právnej ochrane, čo laicky znamená, že na žiadosť dieťaťa prevažne v kríze, kedy sú štátne orgány vrátane školy a CPP povinné dieťaťu poskytnúť pomoc pri ochrane života a zdravia.  Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. 

Lehoty poskytnutia starostlivosti CPP/ŠCPP

Asi najproblémovejší v praxi bude § 2 so svojimi odsekmi 7 a 8, kde sa na žiadosť klienta bude musieť poskytnúť aspoň prvý rozhovor do 30 dní. Prekvapujúce je, že už takú podporu nedostane škola alebo ŠPT, ktoré o pomoc požiadajú, iba klient. Preťažený systém, kde sú štandardne lehoty aj 3-6 mesiacov, v mnohých prípadoch nebude vedieť takúto podporu poskytnúť. Reforma totiž nijako neposilňuje poradenský systém personálne, skôr naopak. 

Až komicky znie následný ods. 8, ktorý teda ako kompromis určuje, že ak poradenské zariadenie nedokáže vykonať odbornú činnosť (ani prvý pohovor), oznámi to do 5 dní klientovi a tiež regionálnemu úradu do 5 pracovných dní. Čiže tie najpreťaženejšie centrá budú ešte viac preťažené, lebo okrem vlastnej preťaženosti a neschopnosti poskytnúť skoršie termíny budú ešte posielať oznámenia klientom a regionálnemu centru a to už do 5 dní. Takéto opatrenie je takmer nevykonateľné, lebo napr. v čase dovoleniek bude musieť centrum zabezpečiť úradné vybavovanie žiadostí, nebude jasné, či sa za žiadosť bude považovať aj mail jednotlivcov v poradenskom zariadení a bude tak neúmerne obmedzovať systém i jednotlivcov. Potreba klienta sa tak dostala nad potrebu odborného zamestnanca, čo je v rozpore s princípe inklúziou, kde sú potreby každého človeka rovnako dôležité (porov. Index inklúzie, Maslow, Rogers, Rosenberg a pod.). 

Chaos v počte úväzkov

Vyhláška v súlade so školským zákonom stanovuje v § 3 počty odborných zamestnancov v CPP alebo ŠCPP. Kopíruje tým § 130 ods. 6 školského zákona. Niekoľko poslancov však narýchlo v závere roka 2022 prijalo novelu, kde zaviedlo výnimku na celý rok 2023 s počtom odborných zamestnancov namiesto 5 iba traja (CPP) a namiesto 3 iba dvaja (ŠCPP). Vyhláška ale túto výnimku nepozná, čiže pri jej aplikovaní nastane prirodzene prechodný zmätok. Nie je jasné, pre koho boli tieto výnimky zabezpečené, ale jasné je to, že legislatívne zmeny sa riadia neraz záujmami skupín alebo jednotlivcov, ktorým postačuje priateľský vzťah s nejakým poslancom. Mnohé iné oveľa dôležitejšie zmeny sa nepodarilo presadiť tak rýchlo. 

Vyhláška ako celok obsahuje teda iba niektoré vybrané témy. Je silne centrovaná na klienta, nie na človeka. Prax postupne ukáže jej nedostatky. 

Čítajte aj