Zuzana Hronova skolitelka skolsky specialny pedagog Inklucentrum

Špeciálna pedagogička, lektorka, SKU-sekcia inkluzívneho vzdelávania.

Presadzujem rovnaký prístup k vzdelávaniu pre všetky deti.

Skúsená špeciálna pedagogička – od roku 2002 pracuje so žiakmi s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia a so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a už šestnásty   rok ako školská špeciálna pedagogička. Pracuje so žiakmi všetkých vekových kategórií, prioritne s 1. stupňom základnej školy.

Realizuje preventívne Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, korekčnú techniku čítania SFUMATO na 1. stupni, venuje sa neuromotorickému dozrievaniu žiakov 1. ročníka prostredníctvom skupinového školského programu INPP.

Individuálne realizuje jemnú rešpektujúcu Handle terapiu na podporu neurovývinu. V súčasnosti je v supervíznom výcviku  v nedirektívnej terapii hrou a filiálnej terapii. v Inštitúte rodinnej terapie a vzťahovej väzby o.z. v Martine.

Na druhom stupni realizuje tréning Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Venuje sa metakognitívnym procesom čítania a učenia sa hlavne u žiakov  s vývinovými poruchami učenia.

Je trénerkou kurzu pozornosti KUPOZ a KUPREV, preventívnych programov Zippyho kamaráti, Kamaráti jabĺčka a Srdce na dlani – programy predchádzajúce šikanovaniu na 1. stupni.

V priebehu svojej praxe  vypracovala niekoľko projektov zameraných na skvalitnenie starostlivosti o žiakov so špeciálnymi potrebami v  základnej škole.

V súčasnosti pracuje v Košiciach v základnej škole v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov  v školskom podpornom tíme. Jej škola bola v školskom roku 2020/2021   zaradená do programu Škola inkluzionistov.

Od roku 2016 pôsobí v Slovenskej komore učiteľov, v sekcii inkluzívneho vzdelávania. V rámci aktivít Slovenskej komory učiteľov sa zasadzuje za inkluzívnu vzdelávaciu politiku s dôrazom na rovnaký prístup ku vzdelaniu všetkých detí.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: