Potvrdenia o účasti – aký je ich význam?

Potrebujeme ešte potvrdenia o účasti na vzdelávaní?

Stalo sa bežnou súčasťou našich vzdelávaní, že po ich ukončení si účastníci žiadajú potvrdenia o účasti.  V rámci debyrokratizácie školstva sme zisťovali aký majú význam a či nepredstavujú len byrokratickú záťaž. Pozrime sa na potvrdenia bližšie:

Z hľadiska významu môže ísť o 2 druhy potvrdení:

  1. Potvrdenie o účasti na vzdelávaní
  2. Osvedčenie ukončení inovačného vzdelávania (ak je to inovačné vzdelávanie)
Myty o zmluvach na neurcito v projektoch
Bežné potvrdenia o účastni na vzdelávaní sú v mnohých prípadoch zbytočné. Dôležité sú vedomosti a kompetencie, ktoré si zo vzdelávania účastník odnáša.

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

Ak sa zamestnanec zúčastní v pracovnej dobe na vzdelávaní, zamestnávateľ môže žiadať zdokladovanie toho, kde a ako zamestnanec trávi pracovný čas.

Pokiaľ je vzdelávanie mimo pracovnej doby, zamestnávateľ nemá právo žiadať doklad o účasti. Ak sa vzdelávanie koná v pracovnej dobe v čase, keď má byť zamestnanec na pracovisku, zamestnancovi ako dôvod opustenia pracoviska postačí dokaz o konaní vzdelávania.

Dôkazom môže byť aj web stránka poskytovateľa, kde je uvedený dátum a čas vzdelávania a v krátkosti názov a cieľová skupina. Ako potvrdenie o účasti následne postačí na konci samotné osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Ak sa zamestnanec zúčastní v čase práce z domu, je na dohode zamestnanca a zamestnávateľa, či potrebuje o tom nejaké potvrdenie, zväčša postačí dôkaz o konaní.


Veľmi dobrým riešením je, že zamestnávateľ podporuje zamestnanca tým, že v pracovnom poriadku umožní v čase práce z domu ako možnosť účasť na vzdelávaní, ktoré však nemusí priamo dokladovať pokiaľ si nepotrebuje uplatniť príspevok za inovačné vzdelávanie.

Ak sa zamestnanec zúčastňuje iba jednorazového školenia – napr. online webinár, postačí ako doklad o účasti nejaké univerzálne tlačivo potvrdenia alebo emailové potvrdenie o účasti, kde si zamestnanec sám dopíše svoje meno.
Väčšinu škôl ani zamestnancom vzdelávanie neprepláca.

Časť účastníkov zbiera potvrdenie o účasti kvôli portfóliu – tam má opäť zmysel len záverečné osvedčenie. Čiastkové potvrdenia k webinárom nemajú veľký význam. Ďalšia skupina účastníkov zbiera potvrdenia na nástenku alebo do životopisu. Vzdelávania v rozsahu niekoľkých hodín majú veľmi nízky až žiadny význam pre účely uvádzania do životopisu či na nástenku. Kľúčové zručnosti a kvalifikácie sa len ťažko dajú získať online za pár hodín. Vzdelávanie neslúži len na zvyšovanie kvalifikácie a zručností, ale aj na informovanie a aktualizovanie si poznatkov v danej problematike, obzvlášť pri webinároch.

Ide to aj bez nich

Prílišná potreba zamestnancov, zamestnávateľov a niektorých organizácií vydávať o všetkom potvrdenie je často len o zvyklosti.

Z právneho hľadiska postačuje emailová pozvánka, či email zaslaný s materiálmi a poďakovaním po vzdelávaní. Žiaden zákon nevyžaduje zbieranie takýchto čiastkových potvrdení, ktoré znižuje dôveru v pracovno-právnych vzťahoch a oslabuje najdôležitejší význam vzdelávania – zlepšenie a skvalitnenie práce zamestnanca, aktualizovanie si vedomostí a zručností, či nadobúdanie nových.

Ak zamestnanec ukončí inovačné vzdelávanie, ktoré je dlhodobé  v rozsahu minimálne 50hodín, kópiu osvedčenia odovzdáva pre účely vyplácania príplatku a originál si necháva prípadne do portfólia.

Je smutné, keď v našej krajine a na pracoviskách sme zamenili cieľ za prostriedok. Namiesto zlepšenia zručností zbierame papiere, ničíme lesy na tisíce potvrdení, ktoré tlačíme a zakladáme v záplave šanónov, ktoré zaberajú náš životný priestor pre rozvoj človeka.

Čítajte aj