Štátny vzdelávací program od 1. 9. 2022 prinesie väčší súlad s princípmi inkluzívneho vzdelávania

Ministerstvo školstva v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom (od 1. 7. 2022 Národný inštitút vzdelávania a mládeže – NIVAM) zverejnilo 20. júla 2022 nový dodatok č. 11 k Štátnemu vzdelávaciemu programu.

Statny vzdelavaci program v sulade s inkluzivnym vzdelavanim
Štátny vzdelávací program berie väčší ohľad na individualitu a potreby dieťaťa. Aj to je jeden z princípov inkluzívneho vzdelávania.

Tentoraz dokonca pripravili aj kompletnú konsolidovanú verziu so zapracovanými zmenami aj verziu so sledovaním zmien, aby sme presne vedeli, čo sa v uvedenom programe zmenilo.

Uvedená zmena je jedna z kľúčových požiadaviek Inklukoalície. Ďakujeme spoločne ŠPÚ a MŠ SR.

Inklucentrum veľmi víta uvedenú zmenu aj jednotlivé verzie textov užitočne spracované pre školy. Zmeny prichádzajú v nadväznosti na novelu školského zákona a nové vyhlášky. Zároveň upozorňujeme, že v nadväznosti na tieto zmeny budú čoskoro zverejnené aj obdobné zmeny v jednotlivých vzdelávacích programoch pre daný typ znevýhodnenia, dokonca aj s ďalšími podrobnejšími úpravami pre žiakov so ŠVVP.

Všetky zmeny sú skôr zdôraznením toho, čo legislatíva už dlhšie umožňuje a na čo opakovane upozorňujeme aj my v našich materiáloch, bulletinoch, poradenstve, v článkoch a na vzdelávaniach. a v článkoch.

Novinky štátneho vzdelávacieho programu

1. Zdôraznenie slobody školy pri rozdelení štandardov a počtov hodín predmetu do ročníkov v rámci stupňa vzdelávania.

Rámcový učebný plán má charakter odporúčania, pričom má pri tvorbe osnov dodržiavať zásadu vekuprimeranosti a zásadu logickej nadväznosti obsahu vzdelávania (str. 14 a 17). Čiže napr. 5 hodín chémie je možné odučiť na druhom stupni podľa vlastného rozdelenia do ročníkov.

Dokonca v súlade s novou vyhláškou o ZŠ 223/2022 si môže škola zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania (napr. bloková výučba, projektové učenie, exkurzia a i.) s tým, že musí len zachovať ročnú časovú dotáciu 33 hodín ročne, ak má predmet 1 hod. týždenne dotáciu. Niektorý predmet je tak možné odučiť formou 4-dňového sústredenia (napríklad etiku).

Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napríklad bloková výučba, projektové učenie či exkurzia.

Štátny vzdelávací program dokonca zrušil aj kritizované 3 hodiny dejepisu v 9. ročníku nariadené v minulosti.

2. Osobitosti vzdelávania žiakov so ŠVVP v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania

Celá táto kapitola (kapitola 7 na strane 26) je prepracovaná v súlade s inkluzívnymi princípmi a na jej príprave sa podieľali aj experti Inklucentra. Veľmi sa tešíme, že úprava konečne vyšla a jasne zadefinovala niektoré sporné témy, ktoré sme opakovane popisovali a uvádzali v našich článkoch (Sú predmety RŠF, ILI, TKC povinné v školskej integrácii?, Žiaci s variantom A v bežnej základnej škole?, Úprava dochádzky – IVP, IUP alebo individuálne vzdelávanie).

Každý žiak postupuje podľa školského vzdelávacieho programu svojej školy

Zdôrazňuje, že každý žiak (aj so ŠVVP) postupuje podľa školského vzdelávacieho programu svojej školy a iba ak je potrebné, prispôsobia sa mu úpravy v rámci IVP. Neplatí, že žiak postupuje automaticky podľa variantu A, špeciálnych učebníc alebo vzdelávacích programov pre dané znevýhodnenie. Tie sú primárne určené pre špeciálne školy/triedy. Dokonca aj v nich môže ísť žiak podľa IVP.

Predmety RŠF, ILI, TKC nie sú povinné

Zdôrazňujú sa inkluzívne formy práce so žiakom prednostne v triede, ale ak je to potrebné aj mimo triedu či využitím doteraz využívaných foriem ako sú predmety špecifickej podpory (RŠF, ILI, TKC a pod.). Tie nie sú povinné, zároveň ich škola môže stále realizovať, ak uzná za vhodné.

Pri IVP netreba postupovať podľa programu pre žiaka so znevýhodnením

Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu nie je potrebné doslovne postupovať podľa vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, keďže rozmanitosť potrieb a charakteristík žiakov s jedným druhom zdravotného znevýhodnenia je veľmi veľká. Je potrebné prihliadať primárne na individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby konkrétneho žiaka.

Uvedené jasne reflektuje, že žiadne otrocké prepisovanie alebo postupovanie podľa vzdelávacích programov pre niektorú diagnózu nemá byť primárne. Ohľad sa má brať na dieťa a jeho individualitu.

Upozorňujeme, že pri deťoch so SZP je tiež možné využívať IVP čo v praxi nebolo úplne jasné.

3. Niektoré ďalšie úpravy

Štátny vzdelávací program má upravené niektoré názvy kapitol v súlade s novelou školského zákona, vynechávajú sa niektoré kapitoly, ktoré už zákon nestanovuje.

Zároveň sa pridávajú nové kapitoly, napr. veľmi stručne o vzdelávaní cudzincov, ale aj formy vzdelávania, kde sa zdôrazňuje, že denná forma povinná pre ZŠ sa môže využívať aj s dištančnými formami a zároveň sa zo zákona sumarizujú možnosti úprav dochádzky žiakov, ako sme to veľmi podrobne popísali aj v našom článku: Úprava dochádzky – IVP, IUP alebo individuálne vzdelávanie, predovšetkým už žiakov so ŠVVP, kde možno cez IVP upravovať podľa potrieb dochádzku žiaka.

Veríme, že uvedené zmeny ujasnenia a pomôžu školám, zariadeniam poradenstva a prevencie i Štátnej školskej inšpekcie, aby postupovali jednotne a v súlade s inkluzívnym chápaním problematiky. Vyjadrujeme zároveň vďačnosť ministerstvu školstva a Štátnemu pedagogickému ústavu.

Viktor Križo

Čítajte aj