Vyhlásenie k javom šikanovania nielen v Miloslavove

V Bratislave, 10. 1. 2022

Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Inklucentrom sa pridáva k stanovisku prezidentky SR, aby sme prekonávali stúpajúcu náladu agresivity v spoločnosti i medzi deťmi deeskalovaním napätia a budovaním prevencie sociálno-patologických javov postavenej na otvorenej, nenásilnej a demokratickej kultúre školy. Mediálna pozornosť sa dnes upiera na konkrétny prípad v Miloslavove, ale sociálno-patologické javy sú vo veľkom prítomné naprieč celej spoločnosti a neobchádza to ani školy. Tieto javy sú ale primárne výsledkom vzťahov dospelých, ich kultúry komunikácie a (ne)spolupráce. Investícia do zdravých škôl,  ktorých hlavnou prioritou sú hodnoty ľudskosti a tolerancie  implementované v školských vzdelávacích programoch ako ich integrálna súčasť, je dnes najvyššou výzvou pri reformovaní školského systému. Pozornosť venovaná tzv. mäkkým zručnostiam v spolupráci s rodinami je najlepšou predikciou prevencie sociálno-patologických javov. Riešenia nemajú začínať protestami pred domom žiakov s nevhodným správaním, ale zmenou politickej kultúry, masívnou investíciou do kvalitného vzdelávania a otvorenou medzirezortnou spoluprácou na komplexných riešeniach podpory. Vyhnime sa lacným vyjadreniam a zmenám, ktoré nie sú systémové a komplexné.

Slovenská komora učiteľov súčasne vyzýva MŠVVaŠ  k stretnutiu relevantných aktérov a zároveň je pripravená prispieť svojimi návrhmi riešení  tejto citlivej témy.  

Autori:
Viktor Križo, detský psychológ, Inklucentrum
Zuzana Hronová, školská špeciálna pedagogička, komora učiteľov

Čítajte aj