Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023

Novelou zákona 138/2019 sa opäť zavádza povinnosť aktualizačného vzdelávania v rozsahu 10 až 24 hodín a zároveň v najbližšom školskom roku 2022/2023 v prechodných ustanoveniach v § 90d ods. 12 sa nariaďuje povinnosť mať min. 20 hodín takéhoto aktualizačného vzdelávania a to presne v týchto témach: zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania.

Inklucentrum na základe akreditácie a § 57 ods. 4 bude môcť v ďalšom školskom roku ponúkať práve túto možnosť pre školy, aby si takéto aktualizačné vzdelávanie v téme inkluzívneho vzdelávania získali u nás.

Po novom sa zdôrazňuje, že vzdelávacie aktivity môžu prebiehať aj kombinovanou formou (prezenčne vrátane online, dištančne samostatnou prácou), ale aj stážovaním, čiže praxou. Stáž sa tak stane priamo súčasť možných foriem vzdelávania a to pri špecializačnom, inovačnom a predatestačnom vzdelávaní.

Vzdelávanie taktiež bude môcť po novom absolvovať aj fyzická osoba, ktorá má síce kvalifikáciu na výkon činnosti PZ alebo OZ, ale aktuálne v školstve nepracuje.

Inovačné vzdelávanie sa upravuje tak, že bude musieť byť minimálne v rozsahu 50 hodín, teda už nebude môcť trvať kratšie s výnimkou organizácii. Tým sa ministerstvo vracia k pôvodnému modelu, hoci nie je jasné prečo. Spôsobia sa tým aj škody tým, ktorí si doteraz urobili už 25 hodín, lebo to už nebudú vedieť uplatniť.

Aktualizačné vzdelávanie sa opäť zavádza ako povinnosť s rozsahom najmenej 10 hodín a najviac 24 hodín za školský rok a to úpravou v pracovnom poriadku či smernici. Výnimočne sa v šk. roku 2022/2023 určuje povinne 20 hodín aktualizačného vzdelávania so zameraním na digitalizáciu, inklúziu a kurikulárne zmeny.

Čítajte aj