Aktualizačné vzdelávanie

  1. Inklucentrum
  2. Aktualizačné vzdelávanie

Inklucentrum na základe akreditácie a § 57 ods. 4  ponúka školám možnosť získať aktualizačné vzdelávanie v téme inkluzívneho vzdelávania.

Čo je aktualizačné vzdelávanie

Aktualizačného vzdelávania je udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

Po novom sa zdôrazňuje, že vzdelávanie môže prebiehať aj kombinovanou formou (prezenčne vrátane online, dištančne samostatnou prácou), ale aj stážovaním, čiže praxou. Stáž sa tak stane priamo súčasť možných foriem vzdelávania a to pri špecializačnom, inovačnom a predatestačnom vzdelávaní.

Povinnosť aktualizačného vzdelávania v rozsahu 10 až 24 hodín

Novelou zákona 138/2019 sa zavádza povinnosť aktualizačného vzdelávania v rozsahu 10 až 24 hodín. V školskom roku 2022/2023 podľa  § 90d ods. 12 sa nariaďuje povinnosť mať min. 20 hodín aktualizačného vzdelávania. Viac v článku Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/23.

Zákon nariaďuje nasledovné témy aktualizačného vzdelávania:

  • zmeny školského kurikula,
  • inkluzívne vzdelávanie,
  • digitalizácia výchovy a vzdelávania.

Poskytovateľ aktualizačného vzdelávania

Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci, zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity.

Zriaďovateľ môže pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania.  Ak ste škola alebo školské zariadenie využite možnosť absolvovať aktualizačné vzdelávanie u nás.

Akreditované webináre a kurzy pre aktualizačné vzdelávanie

Webináre sú zvyčajne v rozsahu 3 – 5 hodín (vrátane vášho času stráveného vypracovaním dištančných úloh).  Môžete ich efektívne využiť na jednoduché aktualizačné vzdelávanie alebo vo väčšom rozsahu na inovačné vzdelávanie či už celá škola, školské zariadenie alebo aj jednotlivec.

Dieťa s poruchami učenia

webinar dieta s poruchami ucenia
Špeciálnopedagogické minimum k VPU – vývinovým poruchám učenia. Formy práce s dieťaťom s VPU, spolupráca s pedagogickou asistentkou a školských podporným tímom.

Kritické myslenie už na 1. st. ZŠ?

webinar kriticke myslenie uz na1stupni ZS
Rozdielne postoje a názory by nemali byť dôvodom k hádkam. Pozerať na jednu vec z viacerých uhlov a diskutovať o nej tak, aby sme sa navzájom neurážali a nezosmiešňovali, to…

Multidisciplinarita v školskej komunite

webinar multidisciplinarita
Zažívate frustráciu a nepochopenie v spolupráci s odborníkmi v škole, alebo tímami mimo školu? Chcete vedieť ako by mohla vyzerať multidisciplinarita založená na dialógu, spolupráci, hľadaní riešení?

Nadané dieťa v škole

Webinar nadane dieta v skole
Na webinári si povieme aj o špecifických potrebách nadaných žiakov v oblasti sociálno-emočnej, v oblasti pozornosti, spôsobu myslenia aj metód výučby.

Intelektovo nadaný žiak v škole

webinar intelektovo nadany ziak v skole
Pokúsime sa porozumieť ako sa cítia nadaní s spergerovým syndrómom v škole a aké sú možnosti úpravy podmienok ich vzdelávania.

Práca s rozmanitosťou v triede

webinar praca s rozmanitostou
Ako podporiť deti aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii? Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka: posilnenie sebavedomia, zážitok rozmanitosti, kritické myslenie.

Ranné kruhy vo vyučovaní

kurz ranne kruhy webinar inklucentrum
Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi? Ako nastaviť pravidlá, štruktúru, témy, obsah ranných stretnutí?

Spätná väzba

pre kolektivy spatna vazba
Je treba sa naučiť chyby prijímať, poučiť sa z nich a brať ich ako príležitosť k rastu! Vyskúšame si spätnú väzbu aj prakticky na aktivitách v skupine.

Pre odborných zamestnancov:

Atestácie pre podporné profesie

webinar atestacie2
Od septembra 2019 sa zmenila legislatíva a atestácie sa vykonávajú novým spôsobom – tvorbou atestačného portfólia. Po 5 rokoch pracovnej činnosti možno robiť prvú atestáciu, po 10 rokoch druhú. Na…

Minimum pre asistentov I.

webinar minimum pre ped asistentov I
Špeciálnopedagogické minimum pre pedagogické asistentky a asistentov zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Dozviete sa základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch, aby ste rozumeli svojim kompetenciám, úlohám a možnostiam.

Minimum pre asistentov II.

webinar minimum pre asistentov II
Vzdelávanie zamerané na ďalšie ťažkosti vo vzdelávaní v oblasti správania a prežívania detí ako je napr. ADHD, aspergerov syndróm, poruchy správania.

Pre materské školy

Dieťa s vývinovými ťažkosťami v materskej škole

webinar dieta s vyvinovymi tazkostami v ms
Webinár vám zodpovie otázky, ktoré Vás trápia v súvislosti s deťmi s ťažkosťami. Čo je to dynamika vývinu? Aké sú prejavy oneskoreného, nerovnomerného, ohrozeného, narušeného vývinu? Súčasťou sú kazuistiky detí…