Aktualizačné vzdelávanie

Čo je aktualizačné vzdelávanie

Aktualizačného vzdelávania je udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

Po novom sa zdôrazňuje, že vzdelávanie môže prebiehať aj kombinovanou formou (prezenčne vrátane online, dištančne samostatnou prácou), ale aj stážovaním, čiže praxou. Stáž sa tak stane priamo súčasť možných foriem vzdelávania a to pri špecializačnom, inovačnom a predatestačnom vzdelávaní.

Povinnosť aktualizačného vzdelávania v rozsahu 10 až 24 hodín

Novelou zákona 138/2019 sa zavádza povinnosť aktualizačného vzdelávania v rozsahu 10 až 24 hodín. V školskom roku 2022/2023 podľa  § 90d ods. 12 sa nariaďuje povinnosť mať min. 20 hodín aktualizačného vzdelávania. Viac v článku Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/23.

Zákon nariaďuje nasledovné témy aktualizačného vzdelávania:

  • zmeny školského kurikula,
  • inkluzívne vzdelávanie,
  • digitalizácia výchovy a vzdelávania.

Poskytovateľ aktualizačného vzdelávania

Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci, zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity.

Zriaďovateľ môže pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania.  Ak ste škola alebo školské zariadenie využite možnosť absolvovať aktualizačné vzdelávanie u nás.