Artefiletika to je výtvarná výchova trochu inak

Hodiny výtvarnej výchovy je možné pomerne ľahko transformovať na kreatívne vyučovacie hodiny artefiletiky.  Je to zároveň výzva na prípravu žiakov v žiadúcich a potrebných zručnostiach ako napríklad spolupráca, schopnosť sebavyjadrenia, formovanie vlastných názorov, kreativita a taktiež tolerancia. 


Ak chcete uplatniť Artefiletiku vo Vašej škole alebo sa chcete v tomto smere vzdelávať odporúčame akreditovaný kurz k téme:

01 artefiletika 1
ARTEFILETIKA A INKLUZÍVNA TRIEDA

NÁZOR ABSOLVENTKY:
“Celé vzdelávanie bolo interaktívne, veľmi oceňujem priestor na diskusiu a riešenie konkrétnych problémov, ktoré nás práve trápili. Zuzka vždy spravila všetko preto, aby nám vysvetlila všetko čo sme chceli a potrebovali, menila obsah poľa našich potrieb.

Artefiletiku založili v 90-tych rokoch minulého storočia v Česku pedagógovia výtvarnej výchovy, keď pochopili, že vtedajšia výučba výtvarnej výchovy bola strnulá a neumožňovala žiakom rozvíjať ich kreatívne myslenie a rozvoj osobnosti. Na Slovensku sa tento model taktiež postupne udomácňuje, o čom svedčí aj výučba artefiletiky študentov a budúcich učiteľov výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte v Bratislave či v Nitre. 

Artefiletika vychádza z jednoduchého konceptu, ktorý v sebe spája dve hlavné časti: zážitok z výtvarnej tvorby a následný reflektívny dialóg medzi žiakmi. Tak ako vo výtvarnej výchove, aj v artefiletike sa využívajú rôzne výtvarné materiály, vyučujú sa výtvarné techniky a postupy. Tvorba sa však stáva zážitkom, kedy je každému žiakovi umožnené vnímať zadanú tému cez vlastnú osobnú skúsenosť a vyjadriť tak svoje postoje, pocity a myšlienky.

Na rozdiel od výtvarnej výchovy, kedy sa pedagóg zameriava najmä na výsledný výtvarný produkt, v artefiletike je stredobodom práve proces – zážitok z tvorby, ktorý vrcholí v spoločnom reflektívnom dialógu medzi žiakmi. Tento reflektívny dialóg je vedený pedagógom a vychádza z tvorby žiakov na vyučovacej hodine. Žiaci majú možnosť  predstaviť svoju prácu, hľadať veci, ktoré sa im páčili, ale aj veci, ktoré boli pre nich náročné.

V diskusii žiaci zdieľajú,  čo počas tvorby zažili podobné a v čom sa naopak odlišujú.  Zároveň nachádzajú paralely svojich prác aj v dejinách umenia a to im pomáha chápať umenie ako také, nezostávajú len pasívnymi pozorovateľmi, ale stávajú sa dychtivými aktérmi. 

Umenie nie je náročné, ak ho má človek rád. Nikoho nemôžete donútiť, aby sa naučil tvoriť. Tvoriť sa dá iba s láskou a záujmom. A o to nám v našej škole ide, aby deti nestratili záujem o umenie, aby tvorili z potešenia a hľadali v tvorbe porozumenie, oddych a inšpiráciu. Preto na artefiletike nehodnotíme práce na dobré a zlé. Zameriavame sa najmä na snahu a zanietenosť žiaka tvoriť, rozvíjanie schopností, počúvať, vnímať a diskutovať.

Artefiletika je zároveň prípravou pre výtvarnú výchovu na druhom stupni, kde sa od žiaka okrem výtvarných zručností, vyžaduje hlbšie a intenzívnejšie porozumenie výtvarného umenia a hlavne osobný záujem, ktorý sa bohužiaľ často vytráca práve počas prvého stupňa v dôsledku negatívnych skúseností. 

V našom novom koncepte škole veríme, že každý triedny učiteľ má dôverne poznať svoju triedu a pomáhať každému žiakovi v triede naplniť jeho vlastný potenciál. Artefiletika okrem posunu v oblasti kreativity a tvorby, pomáha triednemu učiteľovi poznávať svojich žiakov aj z iného uhla – osobnejšie, hlbšie.  Momentálne sa artefiletika vyučuje skoro vo všetkých triedach na prvom stupni, podľa záujmu jednotlivých triednych učiteľov. Výtvarné práce žiakov sú vystavené v jednotlivých triedach, na chodbách školy, alebo putujú na výtvarné súťaže. 

Artefiletika je brána do tvorivého a kooperatívneho vyučovania. Je to cesta k otvorenej škole, priateľskej všestrannému rozvoju detí.

Zdroj: ZŠ Dubová, 2019.

Bližšie nájdete aj v článku Nadácie detí Slovenska alebo v Učiteľských novinách.

Čítajte aj