01 artefiletika 1

Artefiletika a inkluzívna trieda

50 hodín vzdelávania, možnosť získať príplatok 3% za profesijný rozvoj.

Možnosť preplatenia časti vzdelávania (150 eur) cez dotáciu z Ministerstva školstva: finančný príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu.

Program kurzu sme rozložili tak, aby ste mohli aplikovať nové poznatky, zručnosti, techniky a prístupy vo svojej praxi.

Na ďalších stretnutiach budete reflektovať vlastnú skúsenosť v skupinovej supervízii. Takýto model umožňuje hlbšie porozumenie teoretickým konceptom, hlbšie osvojovanie si praktických zručností a zvyšovanie profesijných kompetencií.

O artefiletike na podcastoch VUDPaP:

Narativ o narativu – česká zkušenost (upol.cz)

Komu je vzdelávanie určené?

 • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku inkluzívnych prístupov
 • Podmienkou účasti na kurze je možnosť pracovať s triedou/skupinou detí počas trvania kurzu.

Čo Vám prinesie

 • porozumiete procesom v triede, skupine alebo v školskom klube detí
 • naučíte sa pracovať so vzťahmi v triede cez zážitkovú prácu s triedou/skupinou
 • zlepšite schopnosť sebareflexie žiakov
 • podporíte tvorivosť, dôveru, vhľad a iniciatívu, vzájomnú komunikáciu (zložky reziliencie)
 • budete vedieť ako budovať pozitívne sebaponímanie žiakov aj empatiu voči druhým
 • po každej absolvovanej časti aplikujete priamo vo vlastnej praxi nové poznatky, zručnosti a techniky

Lektorka a garantka vzdelávania

Zuzana Krnáčová

Zuzana Krnacova lektorka Centrum inkluzivneho vzdelavania

Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expertka pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania a multidisicplinárneho prístupu v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a iných projektov. V Centre pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.

Ciele

 • rozvíjať, prehlbovať, zdokonaľovať a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov pre facilitáciu a reflexiu skupinovej dynamiky triedy na ceste k inklúzii
 • rozšíriť a inovovať odborné vedomosti týkajúce sa inkluzívneho vzdelávania, skupinových procesov a identifikácie individuálnych potrieb žiakov
 • uplatniť najnovšie poznatky o inkluzívnom vzdelávaní v aplikácii na prácu so skupinovou dynamikou triedy
 • aplikovať inovatívne prístupy vychádzajúce z princípov arteterapii a artefiletiky a rozvinúť profesijné kompetencie (seba)reflexie a facilitácie vo vyučovacej hodine alebo v programe
 • prehlbovať kompetencie týkajúce sa osobitostí, špecifík a princípov práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami
 • rozširovať preventívne a intervenčné kompetencie v oblasti artefiletických techník, metodiky a reflektívneho dialógu pri práci s triedou
 • poskytnúť nové východiská pre spoluprácu s ďalšími odborníkmi pri žiakoch v riziku
 • pripraviť, štrukturovať a prezentovať vlastný inovatívny návrh reflektívnej hodiny/programu

Termíny

Vzdelávanie je zložené z troch modulov s celkovým časovým rozsahom 50h. Po absolvovaní všetkých častí a vypracovaní zadania získavate Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

SEPTEMBROVÝ BEH 2024
1. modul:
11. 9. 2024 (od 15:00) cca 3hod. online
13. 9. 2024 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra

2. modul:
2. 10. 2024 (od 15:00) cca 3hod. online
4. 10. 2024 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra

3. modul:
16. 10. 2024 (od 15:00) cca 3hod. online
18. 10. 2024 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra
Májový beh 2024
1. modul:
15. 5. 2024 (od 15:00) cca 3hod. online
17. 5. 2024 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra

2. modul:
29. 5. 2024 (od 15:00) cca 3hod. online
31. 5. 2024 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra

3. modul:
10. 6. 2024 (od 15:00) cca 3hod. online
12. 6. 2024 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Časť vzdelávania prebehne online, v prostredí programu ZOOM. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným vzdelávaním. Ak ste link nedostali na Váš email, kontaktujte nás na čísle +421 949 004 911.

Počas online vzdelávania je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY.

cENA

SPOLU  320 € – Tento kurz absolvujete za zvýhodnenú cenu vďaka aktuálne získanej grantovej podpory financovania

Pôvodná cena vzdelávania, bez dotácie: 483 €. .

NÁZORY ABSOLVENTOV

AKREDITÁCIA A PODMIENKY UKONČENIA VZDELÁVANIA

Dátum

30 okt 2023
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:00

Cena

320.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]