Home Kalendár Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie 1.časť-POSUN TERMÍNU

Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie 1.časť-POSUN TERMÍNU

POSUNUTIE TERMÍNU 1.časti: Pre súčasné epidemiologické opatrenia presúvame termín kurzu. Nižšie určené termíny sú orientačné. Kurz otvoríme v najbližšom možnom termíne po uvoľnení opatrení.

01 artefiletika

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu.

Kurz je zložený zo štyroch 2-dňových častí, ktoré absolvujete postupne počas 4 mesiacov.

 1. časť: 13.– 14. 11. 2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)
 2. časť: 04.– 05. 12. 2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)
 3. časť: 22.– 23. 01. 2021 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)
 4. časť: –.– –. 01. 2021 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)

Program kurzu sme rozložili tak, aby ste mohli aplikovať nové poznatky, zručnosti, techniky a prístupy vo svojej praxi. Na ďalších stretnutiach budete reflektovať vlastnú skúsenosť v skupinovej supervízii. Takýto model umožňuje hlbšie porozumenie teoretickým konceptom, hlbšie osvojovanie si praktických zručností a zvyšovanie profesijných kompetencií.

Komu je kurz určený?

 • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku inkluzívnych prístupov
 • Podmienkou účasti na kurze je možnosť pracovať s triedou/skupinou detí počas trvania kurzu.

Čo Vám kurz prinesie:

 • porozumiete procesom v triede, skupine alebo v školskom klube detí,
 • naučíte sa pracovať so vzťahmi v triede cez zážitkovú prácu s triedou/skupinou,
 • zlepšite schopnosť sebareflexie žiakov,
 • podporíte tvorivosť, dôveru, vhľad a iniciatívu, vzájomnú komunikáciu (zložky reziliencie)
 • budete vedieť ako budovať pozitívne sebaponímanie žiakov aj empatiu voči druhým,
 • po každej absolvovanej časti aplikujete priamo vo vlastnej praxi nové poznatky, zručnosti a techniky

Lektor a garant vzdelávania: Zuzana Krnáčová

Ciele kurzu:

 • Rozvíjať, prehlbovať, zdokonaľovať a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov pre facilitáciu a reflexiu skupinovej dynamiky triedy na ceste k inklúzii.
 • Rozšíriť a inovovať odborné vedomosti týkajúce sa inkluzívneho vzdelávania, skupinových procesov a identifikácie individuálnych potrieb žiakov,
 • uplatniť najnovšie poznatky o inkluzívnom vzdelávaní v aplikácii na prácu so skupinovou dynamikou triedy,
 • aplikovať inovatívne prístupy vychádzajúce z princípov arteterapii a artefiletiky a rozvinúť profesijné kompetencie (seba)reflexie a facilitácie vo vyučovacej hodine alebo v programe,
 • prehlbovať kompetencie týkajúce sa osobitostí, špecifík a princípov práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami,
 • rozširovať preventívne a intervenčné kompetencie v oblasti artefiletických techník, metodiky a reflektívneho dialógu pri práci s triedou,
 • poskytnúť nové východiská pre spoluprácu s ďalšími odborníkmi pri žiakoch v riziku,
 • Pripraviť, štruktúrovať a prezentovať vlastný inovatívny návrh reflektívnej hodiny/programu,

Rozsah vzdelávacieho programu:

65 vyučovacích hodín v rozsahu osem dní (40 hodín prezenčne, 25 hodín dištančne). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania.

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %

Celková cena vzdelávania: 423 eur

Aktuálna zľavnená cena: 240 eur (po požiadaní je možné rozdeliť na dve splátky).


Hodnotenia absolventov:

“Inšpiratívne vzdelávanie v priateľskej atmosfére.
!Ďakujem, veľa som sa naučila. Teším sa, že to obohatí moju prácu. A veľmi oceňujem, nenásilnú komunikáciu. Výborne. Už som Vás odporúčala ďalej.
Bola som veľmi spokojná s lektorkou Zuzkou, lebo počas workshopu častokrát načrela do svojich osobných skúseností a praxe a to je najviac. Aj vďaka jej individuálnemu prístupu k účastníkom budem schopná pripravovať si hodiny artefiletiky ušité na mieru mne aj deťom v našej škole.
Bolo to veľmi konštruktívne, zmysluplné a emočné.
Vzdelávanie naplnilo moje očakávania. Motivovalo ma k práci s artefiletikou, ale najmä k reflexii a sebareflexii. Odkedy som bola na kurze, snažím sa do všetkých oblastí v práci s deťmi vsunúť reflexiu, viac detí počúvať a riešiť konflikty prostredníctvom nenásilnej komunikácie. Lektorka vytvorila na kurze atmosféru, vďaka ktorej som sa na kurz vždy tešila – v praxi nám ukázala, ako sa dá pracovať v bezpečnom, prijímajúcom a rešpektujúcom prostredí. Výborné bolo, že sme si techniky artefiletiky mohli vyskúšať a hneď následne urobiť s deťmi. Veľmi cenná bola aj reflexia a sebareflexia po každej hodine artefiletiky, ktorú sme robili s deťmi.
“Celé vzdelávanie bolo interaktívne, veľmi oceňujem priestor na diskusiu a riešenie konkrétnych problémov, ktoré nás práve trápili. Zuzka vždy spravila všetko preto, aby nám vysvetlila všetko čo sme chceli a potrebovali, menila obsah poľa našich potrieb.

Denný rozvrh

15:00 - 18:00
Piatok
Spíkri
Mgr. Zuzana Krnáčová, M.A, PhD.
9:00 - 17:00
Sobota
Spíkri
Mgr. Zuzana Krnáčová, M.A, PhD.
Mgr. Zuzana Krnáčová, M.A, PhD.
Mgr. Zuzana Krnáčová, M.A, PhD.
Zuzana vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeut, liečebný pedagóg v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expert pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania v rámci viacerých projektov. Pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov v Centre inkluzívneho vzdelávania i v národnom projekte VÚDPaP.

Registrácia

Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Časti: 1-4.

Kúpou lístka si rezervujete miesto na všetky 4 časti kurzu.

Dostupné Lístky: 7
The Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Časti: 1-4. ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Dátum

13 - 14 nov

Time

Denný rozvrh nižšie
15:00 - 17:00

Cena

240.00€

Labels

Kurz

Lokácia

SPŠE
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 904 558 536
Email
[email protected]
Website
https://inklucentrum.sk
Registrovať
Menu