“Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu” – projekt, ktorým dýchame

Od 1. júla 2020 čelí Centrum inkluzívneho vzdelávania 19-mesačnej ceste na vlastnom rozvoji a rozmachu činnosti pri podpore škôl na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu: Od mikro úrovne vzdelávania a poradenstve k mezoúrovni tréningu trénerov, pilotovaní nových vzdelávacích programov a metód až po makro úroveň sieťovania inkluzívnych organizácii v školstve a vytváraní politiky v národnej Stratégii inkluzívneho vzdelávania.

Projekt buduje modelové Centrum inkluzívneho vzdelávania, ktoré má za úlohu poskytovať vzdelávanie a podporu učiteľom, deťom a rodinám a asistenciu školám a samosprávam pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania. Skúsenosti z praxe sa môžu následne využiť na úrovni národných politík v podobe koordinátora advokačnej činnosti Koalície za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) a ako partner pri tvorbe národnej Stratégie inkluzívneho vzdelávania, čím projekt prispeje aj k tvorbe vhodného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, pôsobiace v tejto oblasti.

logo partner pedverket
Partner v projekte Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu

Partnerom projektuje významná európska organizácia s 25-ročnou tradíciou Pedverket Kompetanse, ktorá pôsobí v Nórsku a založili ju Gunvor Sønnesyn a Morten Hem, ktorí stoja aj za uznávanou metódou Grunnlaget. Metóda vychádza z rozvoja základných procesov myslenia a je využiteľná ako pri práci s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, tak aj s bežnými žiakmi v predškolskom a mladšom školskom veku. Pred 30 rokmi a v Nórsku je v súčasnosti využívaná vo väčšine materských škôl a v prvých ročníkoch základných škôl. 

Metóda učí deti učiť sa. Deti sa najskôr naučia chápať základné pojmy ako je farba, počet a tvar, aby sa následne učili medzi nimi hľadať podobnosti či rozdiely. Rozvíjajú sa tým jazykové zručnosti a spôsoby uvažovania. Centrum inkluzívneho vzdelávania v projekte dosiahne vyškolenie desiatok lektorov ale aj trénerov a stane sa na Slovensku certifikovaným poskytovateľom tejto metódy.

Partneri projektu Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu ACF-Slovakia-a-Ekopolis

Projekt ‘Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Čítajte aj