Pedagogickí asistenti patria do škôl. Inklucentrum  neodporúča ich zamestnávanie cez CPP

V lete 2022 ministerstvo školstva, ešte s bývalým vedením, pripravilo nesystémový krok zvyšovania počtu asistentov cez poradenské zariadenia. Nápad vznikol bez akejkoľvek odbornej diskusii, ale najskôr s dobrým úmyslom pomôcť školám v podpore detí so ŠVVP. 

asistenti patria do skol inklucentrum neodporuca zamestnavanie cez cpp
Zamestnávanie pedagogických asistentov cez poradenské zariadenia – CPP má zásadné chyby. Kto bude niesť napríklad právnu zodpovednosť za zamestnanca CPP pracujúceho v škole?

Počet chýbajúcich asistentov je na úrovni asi 6000 chýbajúcich asistentov a ministerstvo chcelo do systému priniesť aspoň desatinu čiže 600, nakoľko sa nepodarilo navýšenie tri roky po sebe presadiť cez ministerstvo financií.

Zásadné chyby zamestnávania asistentov cez poradenské zariadenia

Záťaž pre poddimenzovaný poradenský systém

Poradenský systém prechádza po 20tich rokoch pomerne náročnou zmenou spojenou zatiaľ s neistotou a právnymi zmenami subjektov, spájaním či rušením poradenských zariadení, rozširovaním cieľovej skupiny bez akéhokoľvek navýšenia do výrazne podfinancovaného kľúčového systému podpory detí a škôl. V takomto stave je každá ďalšia záťaž na poradenské zariadenia mimoriadne riziková. 

Bez zmeny v zákonoch

Zamestnávanie pedagogických asistentov ako pedagogických zamestnancov nemá v histórii poradenského systému žiadne opodstatnenie. Pedagogickí zamestnanci od nepamäti pôsobili v školách.

Poslanie pedagogických asistentov vymedzuje § 21 zákona 138/2019, že  “podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.”
Títo zamestnanci nie sú projektovaní v zákone ako pracovníci poradenských zariadení.

Takáto zásadná systémová zmena vyžaduje zmeny zákonov a celej filozofie poradenského systému.

Nejasná právna zodpovednosť

Riaditelia poradenských zariadení nemajú skúseností so zamestnávaním pedagogických zamestnancov, evidenčný systém evupp nemá pre nich vytvorené činnosti pre evidenciu (aktuálne sú v evuppe umelo doložení na úrovni upratovačiek). 

Nie je jasné, kto má právnu zodpovednosť za činnosť týchto zamestnancov? Kto ich bude vzdelávať, uvádzať, riešiť konflikty na pracovisku, poskytovať im stravu, príplatky, odmeny, dovolenky, zabezpečovať BOZP? Ak poradenské zariadenie, tak je to mimoriadna záťaž navyše v podstate iba preto, aby poskytli servis inej organizácii.

Kto zabezpečí financovanie tejto práce riaditeľa a zamestnancov? Ak to pôjde z peňazí ministerstva alebo RÚŠS, prečo majú míňať peniaze určené na pomoc deťom alebo na podfinancovaný poradenský systém na udržiavanie nesystémového opatrenia, hoci by poradenské zariadenia potrebovali napr. pomoc s riešením podpory detí z Ukrajiny, ale samozrejme aj s navýšením počtov zamestnancov na podporu prevencie v čase po pandémii, výrazne zvyšujúceho sa rizikového správania detí, nalomeného duševného zdravia, či krízovej intervencii na školách? 

Zamestnávanie asistentov cez projekty tu už predsa je

Nápad pôsobí ako snaha obísť štandardné pravidlá štrukturálnych fondov, že sa nebudú projekty prekrývať, že opatrenia majú byť systémové. Ministerstvo už totiž projekt s takýmto cieľom má – cez MPC/Nivam sa financujú tisíce zamestnancov v projekte POP 1 a 2. Ide teda o to isté opatrenie, alebo iba trochu ináč vyzerajúce to isté opatrenie?

Ministerstvo pri obhajovaní tohto nápadu dôvodí tým, že budú pomáhať prepájať poradenské zariadenia a školy a posilnia poradenský systém počas transformácie (viď oficiálny list v prílohe nižšie). To je však nezmysel, lebo pedagogický asistent nemá sieťovať školu a poradenské zariadenia, na to je vytvorený pomerne nový systém školských podporných tímov.

Udržateľnosť pracovných miest

Otázkou ostáva, kto udrží tieto miesta po skončení projektu 31. 8. 2023? Majú to byť poradenské zariadenia? Poradenské zariadenia sa stávajú opäť nástrojom znehodnocovania.

Systém finančne desaťročia chátra a je zásadne poddimenzovaný, čo ukazujú aj niekoľkomesačné čakacie lehoty a nedostatok terapeutickej a preventívnej práce. Z miest podpory detí sa tak stávajú projektové a administratívne kancelárie, ktoré nebudú mať čas na kvalitnú podporu detí a rodín a metodické usmerňovanie škôl a školských podporných tímov. 

Reakcia Úradu vlády na pripomienky

Úrad vlády – Sekcia plánu obnovy – Národná implementačná a koordinačná autorita nám 23. 11. 2022 napísal nasledovné: 
Mrzí nás, že ministerstvo školstva nepristúpilo na našu požiadavku zvolať stretnutie so zástupcami poradní a ďalšími odbornými aktérmi. Implementácia pedagogických asistentov bude pre zariadenia poradenstva a prevencie dobrovoľná. MŠVVaŠ Ministerstvo školstva zabezpečí udržateľnosť pozícií všetkých pedagogických asistentov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti (POO) aj po vyčerpaní zdrojov POO určených na ich financovanie.

Uvedené vyjadrenie poukazuje na tri vážne veci: že ministerstvo školstva nemusí dodržiavať žiadne pravidlá, odborníkov ani riaditeľov poradenských zariadení nepotrebuje počuť. Taktiež že zamestnávanie asistentov je dobrovoľné a môže sa stať, že sa nikto nezapojí alebo zapojí len veľmi málo poradní a najvážnejšie je, že takéto opatrenie musí byť udržateľné, čo znamená, že bude pokračovať. Kto to udrží za aké peniaze, na úkor čoho a aký ďalší zmysel majú mať v poradenskom systéme, či sa k tomu vytvorí ďalší štandard a prepracujú sa celé odborné materiály, ktoré už VUDPaP vytvoril nerátajúc s takouto zásadnou zmenou. 

Ministerstvo a regionálne úrady vytvárajú neprimeraný tlak

Situácia je o to vážnejšia, že regionálne úrady najmä telefonicky a medzi štyrmi očami vytvárajú neprimeraný tlak na riaditeľov poradenských zariadení. Viacerí z nich totiž v týchto týždňoch budú musieť nanovo podstúpiť výberové konanie kvôli transformácii poradenského systému a zlučovaniu niektorých poradenských zariadení. Nie je vylúčené, že budú regionálne úrady, ktoré tieto výberové konania realizujú a zostavujú aj výberovú komisiu, využívať na ďalší nátlak. Takéto konanie je samozrejme zlé, v rozpore so všetkými princípmi. O to viac, že celý projekt a nápad je zlý a nesystémový. 

Inklucentrum preto stojí za poradenskými zariadeniami, ktoré odolali tlaku a je pripravené úzko spolupracovať na tento účel aj so Slovenskou komorou učiteľov, ktorá sa téme demokratizácie roky venuje a postaviť sa aj verejne za riaditeľov. Vyzývame zároveň riaditeľov, aby nám akékoľvek nevhodné konanie a nátlak zo strany regionálnych úradov alebo ministerstva nahlásili. Rovnako vyzývame zamestnancov a riaditeľov RÚŠS ak je vytváraný nátlak na nich, aby to rovnako a tiež posunuli do verejného priestoru alebo nám dali vedieť.

Viktor Križo

Prílohy

Žiadosť Ministerstva školstva o relokáciu finančných prostriedkov z POO

Vyjadrenie NIKA k žiadosti o relokáciu finančných prostriedkov z POO

Čítajte aj