Podporné opatrenia – čo prinesie aktuálna novela školského zákona?

Ešte bývalé vedenie Ministerstva školstva narýchlo na konci augusta 2022 predstavilo koncept nárokovateľných podporných opatrení, ktoré podľa neschváleného pôvodného návrhu Katalógu podporných opatrení má slúžiť školám ako systémový prvok podpory pre každé dieťa podľa toho, ako potrebuje. Inkluzívna myšlienka, na ktorej pracovali experti na Štátnom pedagogickom ústave (teraz NIVAM), vychádza z Plánu obnovy a odolnosti so zámerom zaviesť do roku 2026 celoplošne nárokovateľné podporné opatrenia pre všetky deti. Mal by to byť koniec náhodnému prideľovaniu asistentov, nedostatku školských psychológov či inej podpore pre deti a ich učiteľov. 

Prvá verzia reformy sa nakoniec dostala do medzirezortného pripomienkovania v slov-lexe v septembri 2022, kde bolo vznesených 377 pripomienok od viacerých organizácií. Samotný návrh novely totiž neobsahoval niektoré zásadné princípy, na ktorých sa pôvodne experti (zastúpení aj z Inkucentra a Inklukoalície) dohodli. Ministerstvo predložilo svoju verziu zákona a podporných opatrení. Nasledovali 3 mesiace ticha a až v decembri 2022 prebehlo rozporové konanie k predmetným pripomienkam už za účasti nového vedenia ministerstva. 

V pripomienkach sa opakovane objavovali zásadné výhrady. Ministerstvo viaceré zapracovalo:

  • definícia ŠVVP bola opäť tá pôvodná bez zmeny. Pripomienkujúce subjekty aj pôvodný expertný návrh predpokladal, že sa konečne rozšíri okruh žiakov so ŠVVP aj na tých, ktorí nespĺňajú nejakú diagnostickú škatuľku, napr. deti cudzincov, deti, ktoré zažili nejaké traumy, ťažké životné udalosti, krízy a pod. Dobrá správa je, že ministerstvo pri rozporovom konaní prisľúbilo tieto zmeny zapracovať,
  • zapracovali sa aj viaceré doplnenia a prepojenia v celom školskom zákone tak, aby podporné opatrenia nechýbali ani v iných častiach školského zákona, kde sú potrebné,
  • posilnilo sa postavenie triedneho učiteľa najmä v druhom stupni podporných tzv. cielených opatrení najmä v školách, kde nie sú školské podporné tímy sa tak podarilo nepreťažiť poradenský systém, ale prenechať niektoré kompetencie práve triednemu učiteľovi pri stanovení podpory dieťaťu,
  • rozšíril sa okruh poskytovateľov krízovej intervencie z pôvodného psychológa aj na ostatné odborné profesie, ako to vyplýva aj z našich vlastných i medzinárodných štandardov. 

Ministerstvo školstva sme upozornili aj na to, že v praxi nastane pravdepodobne problém v správnom interpretovaní a chápaní troch systémov podpory v aktuálnom školskom zákone: 

  • integrácia a IVP,
  • 5 stupňov podporných úrovní – § 132,
  • 3 typy podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní – nový § 145a-d.

Všetky tieto tri podporné systémy by mali byť vzájomne dokonale prepojené. Žiaľ, opak je pravdou. Na prepojenie medzi reformou poradenských zariadení (§ 131, VÚDPaP) a vytvorením nového systému podporných opatrení (§ 145, ŠPÚ) sme obe inštitúcie opakovane upozorňovali. Situácia bude teda taká, že v školách a poradenských zariadeniach bude vládnuť istý zmätok, čo neskôr povedie pravdepodobne k ďalšej novele novely. 

Podrobnejšie o textoch a procesoch informuje aj Slovenská komora učiteľov: sku.sk/legislativny-proces-jesen-2022-prihody/

Reforma podporných opatrení bola nakoniec definitívne schválená a účinná od 31.5.2023 a podrobne popísaná v § 145a) a 145b) školského zákona.

Je to azda najlepšia, ale aj neistá inkluzívna správa roku 2023 – veľmi pravdepodobne sa v najbližších rokoch dostane podpora ku každému dieťaťu.

Priebežne budeme informovať, ako sa to vyvíja.

Autor textu: Viktor Križo

Mohlo by sa Vám hodiť:

Webinar PO a IVP foto
K podporným opatreniam sme pre Vás pripravili webinár: Podporné opatrenia a individuálny vzdelávací program.
Inovacne pre poradne inkluzivna legislativa a dokumentacia
Inovačné vzdelávanie v rozsahu 50h: Inkluzívna legislatíva a dokumentácia.

Čítajte aj