Podporné úrovne 1. až 5. stupňa, VÚDPaP

Transformacia systemu poradenstva a prevencie
Schéma úrovní podpory

Ministerstvo vydalo vo februári 2022 popis podporných úrovní prvého až piateho stupňa podľa novely školského zákona ako prvok transformácie poradenských zariadení. Podporné úrovne pripravoval VÚDPaP aj v spolupráci s odborníkmi z praxe. 

Jednotlivé úrovne sú odrazom novšieho chápania komplexnosti a multidisciplinarity systému podpory čo najbližšie dieťaťu. VÚDPaP so schválením ministerstva školstva v jednotlivých úrovniach podrobne popisuje podporu od triedy, školy až po poradenské centrá. Od prevencie po intervenciu, reedukáciu či terapiu. Inklucentrum víta odborný popis stupňov podpory, ktorý predstavilo ministerstvo školstva s VÚDPaPom. Zároveň prax ukáže prípadné potreby zmien a úprav týchto popisov. 

Základné úrovne predstavujú podporu v škole učiteľmi v rámci prevencie a školského podporného tímu (1. a 2. stupeň podpory) a v úzkom prepojení a spolupráce s poradenským zariadením pri komplexnejšej práci (3. – 5. úroveň). Ukázalo sa hneď od začiatku, že oddeľovanie 3. a 4. úrovne nemá veľmi opodstatnenie, preto došlo k ich spojeniu. Piata úroveň predstavuje skôr špecifické podporné služby v úzkom prepojení s poradenským centrom. 

Bližšie o týchto podporných opatreniach budeme ešte informovať. Výskumný ústav detskej psychológie k tomuto vydal aj sériu podcastov:

Podporné úrovne 1. a 2. stupňa

Podporné úrovne 3. a 4. stupňa

Podporné úrovne 5. stupňa

O téme školský podporný tím v sérii podcastov s liečebnou pedagogičkou a artepsychoterapeutkou Zuzananou Krnáčovou a psychológom, učiteľom a špeciálnym pedagógom Viktorom Križom:

Úvod k sérii podcastov o školskom podpornom tíme

Podpora a rozvoj inkluzívneho vzdelávania

Komplexné prípady a komplexné situácie v práci školského podporného tímu

Podpora a rozvoj inkluzívneho vzdelávania

Evalvácia školského podporného tímu

Podcasty VÚDPaP:

Čítajte aj