Reakcia k oznamu NIVAMu namierenému voči Inklucentru

V sobotu 4. novembra 2023 v podvečerných hodinách vydal NIVaM status na sociálnych sieťach a článok na svojej stránke „Oznam k prípravnému atestačnému konaniu vybraných kategórií PZ/OZ“. Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania je organizácia, ktorá disponujeme desiatkami expertov a odborníkov s množstvom domácich i zahraničných partnerov a musí reagovať na takéto neodôvodnené A a zavádzajúce informácie, ktoré sú komunikované verejne na sociálnych sieťach.

Oznam NIVAMu
Oznam NIVaMu k prípravenému atestačnému konaniu spomína aj vzdelávanie Inklucentra. Vyvraciame nesprávne trvrdenia, ktorými toto vzdelávanie očierňujú.

Pokúsime sa reagovať na článok a jeho jednotlivé časti:

Prípravné atestačné vzdelávanie ponúka Inklucentrum bez schválených štandardov ?

NIVaM v článku upozorňuje, že Inklucentrum „ponúka za úhradu prípravné atestačné vzdelávanie bez schválených profesijných štandardov“. Táto veta je nepravdivá vo viacerých aspektoch.

Pojem „prípravné atestačné vzdelávanie“ pochádza z § 39 ods. 6 zákona 317/2009 a išlo o 60 hodinové aktualizačné vzdelávanie. Tento zákon je však už takmer 5 rokov neplatný. Namiesto toho bol 1. 9. 2019 vydaný nový zákon 138/2019, ktorý používa pojem predatestačné vzdelávanie (§ 53 zákona 138/2019). Takéto vzdelávanie v uvedenom paragrafe predpokladá ministerstvom schválený 20 alebo 40-hodinový program a realizuje ho atestačná organizácia.

Webinár Inklucentra, ktorý NIVaM uvádza, trvá 3 hodiny a nie je ani inovačným ani predatestačným vzdelávaním. Uvedený webinár je informačný a pomáha a pomohol už desiatkam odborných zamestnancov podať si atestáciu (vzhľadom k tomu, že od vzniku nového zákona si atestáciu v NIVaMe urobilo rádovo asi 100 PZ alebo OZ ročne, tak nemalá časť aj práve vďaka Inklucentru).

Webinár Inklucentra nie je predatestačným vzdelávaním ako to mylne uvádza NIVaM. Veríme, že ide len o chybu pojmov, nie o zámer očierňovať vzdelávanie o.z. združujúceho expertov v téme.

Zámer Inklucentra pri organizovaní takéhoto webinára je pomôcť množstvu kvalitne pracujúcich PZ a OZ, aby si zvýšili svoj plat a mohli sa priblížiť k dôstojnosti ohodnotenia, ktoré má štát PZ a OZ zabezpečiť automaticky na úrovni, akú si zaslúžia.

Na nový profesijný štandard všetci čakajú už pol roka.

NIVaM v článku popisuje proces tvorby nových profesijných štandardov, ktoré zverejnil neschválené v januári 2023. Nie je jasné, prečo ich spomínajú, keďže tieto nové štandardy taktiež neobsahujú podrobnejší popis kompetencií pre pedagogického asistenta s prvou atestáciou.

NIVaM spolu s ministerstvom školstva malo pol roka na to, aby pripravilo nový profesijný štandard (štandardy u väčšiny PZ a väčšiny kariérových stupňov sú veľmi podobné) a od 1. 9. 2023 zákon umožňuje ich vykonávanie. Podľa § 3 písm. g) zákona 138/2019 je to právo PZ a OZ. Čiže toto právo musí ministerstvo školstva s na to určenou priamoriadenou organizáciou zabezpečiť.

Nie je úlohou škôl, školských zariadení a zamestnancov, aby si toto právo museli neustále vybojovávať. Článok NIVaMu v podstate je iba verejným upozornením na to, že túto zákonnú povinnosť si spolu s ministerstvom ani 3 mesiace po účinnosti zákona a pol roka po schválení nesplnili.

Článok NIVaMu je v podstate verejným upozornením na to, že zákonnú povinnosť vydať profesijné štandardy si spolu s ministerstvom ani 3 mesiace po účinnosti zákona a pol roka po schválení nesplnili.

Je tiež otázkou, prečo sa NIVaMom vydané štandardy musia vôbec prerábať, keď na nich pracovali odborníci za nemalé finančné prostriedky európskych peňazí.

Podanie atestácie je zákonom garantované právo, ministerstvo má zabezpečiť jeho vykonanie.

To, že nie je ešte zverejnený profesijný štandard pre pedagogických asistentov s prvou atestáciou nie je zodpovednosťou Inklucentra. Zákon 138/2019 však toto právo asistentom garantuje a pokiaľ si atestáciu podajú aj v čase neschválených štandardov, ministerstvo školstva a ním riadené organizácie musia zabezpečiť vykonateľnosť tohto práva. Nie je úlohou Inklucentra, ako sa o to postarajú, našou úlohou bude povzbudzovať zamestnancov, aby sa tohto svojho práva dožadovali. My radšej ako hovoríme o inklúzii sa snažíme pomáhať zamestnancom ju napĺňať.

Máme si dávať pozor na webináre, ktoré vykladajú ustanovania zákona?

Záver článku upozorňuje „na webináre, ktoré vykladajú ustanovenia zákona a vyhlášok subjektívne a často v rozpore so znením zákona, zavádzajú a vytvárajú neistotu.

Za Inklucentrum chceme vyjadriť presvedčenie, že v našich webinároch a vzdelávaniach poskytujeme kvalitné a objektívne informácie, čo dokazuje aj fakt, že NIVaM len nedávno 14. júla 2023 zorganizoval s Inklucentrom, komorou učiteľov, ministerstvom školstva a národným
inšpektorátom webinár o pracovno-právnych vzťahoch, ktorý zverejnil a preposlal všetkým školám zapojeným do projektu POP3. Najvýznamnejšie právne kapacity školili po boku p. Križa a p. Puterkovej.

NIVaM len nedávno 14. júla 2023 zorganizoval s Inklucentrom, komorou učiteľov, ministerstvom školstva a národným inšpektorátom webinár o pracovno-právnych vzťahoch, ktorý zverejnil a preposlal všetkým školám zapojeným do projektu POP3.

Najvýznamnejšie právne kapacity školili po boku p. Križa a p. Puterkovej. Následne nimi spracované otázky a odpovede v súčinnosti s lektormi z uvedených inštitúcii zverejnili. Inklucentrum na svojich webinároch, v mailovom poradenstve i na svojom odbornom portáli opakovane zdôrazňuje, že sa majú PZ a OZ držať zákonov, paragrafov a nie voľne sa šíriacich rečí a odporúčaní, ktoré sú často v rozpore so zákonom.

Ak NIVaM disponuje informáciami o rozporných výkladoch zákonov zo strany Inklucentra, radi by sme otvorili túto tému a prizvali kompetentných na diskusiu k výkladom konkrétnych bodov, ktoré majú na mysli. V opačnom prípade to vnímame za očierňovanie odbornej práce a dobrého mena Inklucentra.

Aká je teda kvalita vzdelávaní PZ a OZ?

Inklucentrum už dlhšie upozorňuje na kvalitu vzdelávaní PZ a OZ, naposledy aj letnou kampaňou (TU, TU, TU, TU alebo TU). Upozorňujeme zároveň NIVaM, že samostatné webináre sami o sebe nie sú inovačným vzdelávaním, a teda nie sú predmetom štátnej kontroly, ale v prípade potreby radi sprístupníme kontrole aj vzdelávania, ktoré realizujeme mimo profesijného rozvoja.

Naše inovačné vzdelávania nájde NIVaM v tejto sekcii. Naše hodnotenia bez úprav zverejňujeme v nezmenenom stave (aj s kritikou) v tejto sekcii. Budeme radi, ak by táto situácia konečne vyvolala dopyt po kontrole kvality vzdelávania a profesijného rozvoja všetkých poskytovateľov vrátane NIVaMu.

Žiadame NIVaM o opravu chybných tvrdení v článku

Keďže článok NIVaMu žiaľ nie je podpísaný, považujeme ho za stanovisko celej organizácie. Žiadame týmto ministerstvo školstva a NIVaM, aby článok prepracovali v súlade s uvedenými argumentami.

Mrzí nás, že štátna inštitúcia namiesto podpory, týmto statusom spochybňuje kvalitu vzdelávania v neziskovom sektore a neopodstatnene rozkladá dôveru OZ a PZ k inštitúciám ako je NIVaM alebo aj občianskému združeniu Inklucentrum, ktorí majú spoločný cieľ a to podporiť kvalitu vzdelávania na Slovensku.

Tím Inklucentra

Čítajte aj