Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Dieťa s vývinovými ťažkosťami v materskej škole
Webinar dieta s vyvinovymi tazkostami MS bezDatumu

Dieťa s vývinovými ťažkosťami v materskej škole

Cieľ: prehlbovanie kompetencií pedagógov a odborných pracovníkov, pracujúcich s deťmi v materskej škole, včasné rozpoznanie vývinových ťažkostí u detí a možnosti nastavenia podpory v prostredí materskej školy.

Vývinové ťažkosti u detí WHO definuje, ako podmienky ohrozujúce deti v riziku vzniku suboptimálneho vývinu. Ide o deti, ktoré z rôznych príčin majú obmedzenia vo fungovaní a v dosahovaní svojho plného vývinového potenciálu (napr. deti so zdravotným znevýhodnením rôzneho druhu, ale tiež deti, ktorých trajektóriu vývinu zasahujú rôzne iné nepriaznivé okolnosti, ako napr. trauma, chudoba, predčasné narodenie, rodinná situácia, skryté príčiny a pod., ale tiež rôzne nahromadené protivenstvá).  Hovoríme o širokom spektre znevýhodňujúcich podmienok pre vývin psychomotorických funkcií. Obdobie predškolského veku je významnou periódou v živote dieťaťa pre rozvoj jeho vývinového potenciálu a nadobudnutie potrebných zručností dôležitých pre jeho ďalší vývin a učenie. Včasné rozpoznanie vývinových ťažkostí umožňuje implementovať zásadné protektívne opatrenia skoro. V tomto procese materská škola zohráva svoju významnú úlohu.

Materská škola je zväčša prvou inštitúciou, do ktorej deti vstupujú  zo svojho rodinného prostredia. Prináša im nové výzvy socializácie a prispôsobenia sa jej nárokom. Dieťa je hlavne v adaptácii konfrontované so záťažou, ktorú dokáže s podporou chápajúcich dospelých zvládnuť. Predškolské obdobie je však aj veľmi zraniteľným obdobím z hľadiska vývinu dieťaťa a deti s vývinovými ťažkosťami potrebujú väčšiu mieru podpory, aby mohli v materskej škole fungovať a napredovať. Niekedy sa inštitúcie príliš rýchlo vzdajú a neposkytnú dieťaťu s vývinovými ťažkosťami dostatok času na prispôsobenie sa prostrediu, pretože takéto dieťa predstavuje pre učiteľa záťaž.

WEBINÁR VÁM ZODPOVIE OTÁZKY:

 • Aké vývinové ťažkosti sa môžu u detí v materskej škole prejaviť?
 • Aká je moderná konceptualizácia vývinu dieťaťa a prečo je úloha materskej školy pre malé dieťa, okrem rodiny, kľúčová?
 • Čo je to dynamika vývinu a prečo je dôležité mať na zreteli v predškolskej pedagogike vývinové hľadisko?
 • Aké sú prejavy oneskoreného, nerovnomerného, ohrozeného, narušeného vývinu?
 • Ako pristupovať k deťom, ktoré “nefungujú podľa našich predstáv” (resp. typických vývinových míľnikov pre daný vek) a prečo je dôležité im vytvoriť dostatočnú mieru podpory, ktorá môže priniesť efektívne výsledky? 
 • Prečo je  stratégia reagovania na potreby dieťaťa z dlhodobého hľadiska pre dieťa aj učiteľa prínosnejšia, než stratégia  reagovania na prejavy správania dieťaťa? 
 • Ako pripraviť pre deti prostredie, ktoré bude podporujúce a rozvíjajúce, bez toho aby sme rezignovali na štandardy materskej školy?  
 • Kedy treba byť obozretným pri prejavených ťažkostiach dieťaťa a začleňovať do prostredia MŠ multidisciplinárny prístup a naopak, kedy nepreháňať, neprognózovať diagnózy a dať dieťaťu iba dostatok podpory a čas. 

O tom všetkom a o kľúčovej úlohe materskej školy u detí s vývinovými ťažkosťami pre ich ďalší život sa budeme rozprávať na webináre. Súčasťou webinára sú kazuistiky detí z praxe autorky a tiež rôzne praktické ukážky. Webinár bude vedený formou diskusie a počas prezentácie je možné kedykoľvek klásť otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede a možné cesty riešenia. 

Webinár je zostavený z praktických skúseností lektorky, ktoré opísala aj v nasledovných publikáciách: “Vývinové ťažkosti u detí v materskej škole v kontexte liečebnopedagogickej intervencie” a v učebnici pre študentov odborov pomáhajúcich profesií “Komunikácia s rodičmi v materskej škole”, dostupná na: https://multisenz.wordpress.com/publikacie/.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

 • učitelia, učiteľky MŠ a špeciálnych materských škôl,
 • pedagogickí asistenti,
 • odborní zamestnanci

LEKTORKA VZDELÁVANIA:

Barbora Vodičková

Barbora Vodickova Dieta s tazkostami v skole Inklucentrum

Barbora Vodičková je liečebná pedagogička a odborná asistentka na katedre Liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave.

Vyštudovala odbor Liečebná pedagogika, doktorát získala v odbore Pedagogika, oba na UK v Bratislave. Dlhodobo sa výskumne aj klinicky venuje problematike vývinu a s ním spojenými ťažkosťami u malých detí s prepojením na oblasť ich zaškolenia, vzdelávania a včasnej intervencie.

Viac o Barbore…

TERMÍNY

2. 12. 2023

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY.

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

NÁZORY ABSOLVENTOV

Dátum

02 dec 2023
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]