Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Traumu rešpektujúci prístup v triede
PRISTUP RESPEKTUJUCI TRAUMU5 1

Traumu rešpektujúci prístup v triede

ROZVÍJANIE NAPLŇUJÚCICH VZŤAHOV V TRIEDACH

Akreditovaný program inovačného vzdelávania zložený z dvoch modulov:

1. časť: Tvorba bezpečného prostredia

2. časť: Porozumenie náročnému správaniu

OBSAH

Predkladaný vzdelávací program stavia na výskumoch a vedomostiach z neurovedy, ktorá sa postupne rozširuje do psychológie a pedagogiky. Špecificky čerpá z práce profesora psychiatrie Dr. B. Perryho a jeho neurosekvenčného modelu, S. Porgesa, D. Dany a polyvagálneho modelu a Dr. Siegela. Téma tvorby bezpečia v školách sa opiera aj o prácu C. Willsona.

Program je rozdelený do dvoch nadväzujúcich častí:

 1. časť: Tvorba bezpečného prostredia
 2. časť: Porozumenie náročnému správaniu,

ktoré môžu účastníci vzdelávania absolvovať aj oddelene. Až absolvovanie obidvoch častí umožní získať osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Prvá časť programu je zameraná najmä na porozumenie vlastného prežívania a prehĺbenie vlastnej empatie. V programe sa interaktívne pracuje s tvorbou bezpečného prostredia, porozumením stresujúcich podnetov z vnútorného aj vonkajšieho prostredia a účastníci si sami na sebe skúmajú, ako ich nervová sústava reaguje na stresujúce, ako aj regulujúce podnety. Táto seba-skúsenostná časť je veľmi podstatná a nevyhnutná k prechodu do druhej časti vzdelávania so zameraním na druhých – deti, žiakov a iných dospelých.

Druhá časť programu obsahuje informácie a aktivity k porozumeniu neurosekvenčného modelu, a teda fungovania mozgu a nervovej sústavy človeka. Zameriava sa na stres ako spúšťač náročného správania detí a opisuje, čo môže byť príčinou náročného správania s odvolaním sa na výskumné štúdie. Prináša päť stavov aktivácie, ale aj ďalšie modely k porozumeniu intenzity zaplavenia stresovou reakciou. Ďalšou významnou časťou vzdelávania je porozumieť systému regulácie, ktorý má viacero úrovní a podľa potreby ho vedieť použiť. Záver vzdelávania sa zameriava na prácu s fyzickým prostredím v školách a medziodborovú spoluprácu, ktorá je nevyhnutná pre podporu detí, žiakov a dospelých v školách.

KOMU JE VZDELÁVANIE URČENÉ?

 • pedagogickí a odborní zamestnanci v školách a v školských zariadeniach
 • iní odborníci z rezortu zdravotníctva i sociálnych vecí bez vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní. 

CIELE VZDELÁVANIA

 • aplikovať inovatívne prístupy vychádzajúce z princípov neuropsychológie a neuropedagogiky a rozvinúť profesijné kompetencie ich využitia v práci s deťmi vo vyučovacej hodine alebo v programe
 • rozšíriť a inovovať odborné vedomosti týkajúce sa dôsledkov traumatizujúcich skúseností na ľudský mozog a prežívanie človeka
 • rozvíjať, prehlbovať, zdokonaľovať a inovovať profesijné kompetencie pre zvládanie náročného správania u detí v školskom aj mimoškolskom prostredí
 • uplatniť najnovšie poznatky z neurovied v aplikácii na prácu s individuálnym dieťaťom a  so skupinou detí
 • prehlbovať kompetencie týkajúce sa osobitostí, špecifík a princípov práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami
 • rozširovať preventívne a intervenčné kompetencie v oblasti metód regulácie a deeskalačných techník pri práci s triedou aj individuálnym dieťaťom
 • poskytnúť nové východiská pre medziodborovú spoluprácu s ďalšími odborníkmi pri žiakoch v riziku

LEKTORKY VZDELÁVANIA

Zuzana Krnáčová

Zuzana Krnacova 4

Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expertka pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania a multidisicplinárneho prístupu v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a iných projektov. V Centre pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.

Lucia Kubíny

Lucia Kubiny

Mgr. Lucia Kubíny absolvovala štúdium špeciálnej pedagogiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe. Pôsobí ako školská špeciálna pedagogička a ako lektorka v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Venuje sa témam komunikácie v inkluzívnom tíme a supervízii pedagogických asistentov.  Podporuje školy a organizácie v nastavovaní stratégií scitlivovania voči rozmanitosti.

Mária Jaššová

Maria Jassova Inklucentrum

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvovala výcviky zamerané na arteterapiu, koncentratívno pohybovú terapiu a mapovanie kompetencií. Viedla arteterapeutické skupiny a skupiny zamerané na rozvoj sociálno-emocionálnych zručností. Dlhodobo sa venuje téme posilňovania zdrojov, silných stránok a osobnostného rozvoja, predovšetkým v kontexte  kariérového poradenstva a kariérovej výchovy. Je spoluautorkou metodík Emocionálny kompas, ktoré zavádzajú do školských tried prácu s emóciami a tvorbu láskavých vzťahov. Venuje sa téme psychologického bezpečia.

TERMÍNY

4-dňové prezenčné vzdelávanie

nové SEPTEMBROVÝ BEH

1. časť: 23. – 24. 9. 2024, 9:00 – 16:00

2. časť: 14. – 15. 10. 2024, 9:00 – 16:00

prebehlo APRÍLOVÝ BEH:
1. časť: 10. – 11. 4. 2024, 9:00 – 16:00

2. časť: 29. – 30. 4. 2024, 9:00 – 16:00

prebehlo JANUÁROVÝ BEH:
1. časť: 23. – 24. 1. 2024, 9:00 – 16:00

2. časť: 6. 2. a 13. 2. 2024, 9:00 – 16:00

Vzdelávanie je zložené z dvoch modulov s celkovým časovým rozsahom 50h. Po absolvovaní druhého modulu a vypracovaní zadania získavate Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

CENA

Pôvodná cena vzdelávania, bez dotácie: 483 €

483 eur na osobu (V cene je lektorné, organizačné náklady, akreditácia). Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími alebo menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

Aktuálna zľavnená cena: 320 €

NÁZORY ABSOLVENTOV

AKREDITÁCIA A PODMIENKY UKONČENIA VZDELÁVANIA

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie lektormi Inklucentra prebehne v BANSKEJ BYSTRICI (365.labb, Lazovná 5). Organizačné pokyny zašleme účastníkom emailom 5 dní pred vzdelávaním.

Počet účastníkov je z kapacitných možností obmedzený na 18 miest. Pre zaistenie miesta sa, prosím, prihláste a uhraďte poplatok. Vzdelávanie otvoríme pri naplnení počtu minimálne 14 účastníkov.

Dátum

23 jan 2024
Registrácia ukončená!

Čas

4-dňové vzdelávanie
9:00 - 16:00

Cena

320.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nové,
Nový termín

Lokácia

Inklucentrum
Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]