Inkluzívne zmeny vo vyhláške o ZŠ a SŠ

V úzkej spolupráci so Slovenskou komorou učiteľov sa nám podarilo presadiť viaceré zmeny vo vyhláškach v prospech praxe. Žiaľ, niektoré návrhy ostali nepovšimnuté. SKU zverejnila podrobne o zmenách vo vyhláškach na svojej webovej stránke:  Vyhlášky o ZŠ a SŠ po 6 mesiacoch a Neskoré a slabé vyhlášky k novelám zákonov prichádzajú

Prinášame bližší popis k zmenám, ktoré budú platiť už od 1. júla 2022 vo vyhláške 223/2022 o ZŠ a vyhláške 224/2022 o SŠ.

Školské podporné tímy budú konečne súčasťou pedagogických rád

Od nového školského roka skončia spory o to, či sa môže alebo nemôže školský psychológ alebo iný člen tímu zúčastniť pedagogickej rady. Sú to kľúčoví ľudia pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania (§ 84a) zákona 138/2019) a podľa § 1 ods. 2 novej vyhlášky o ZŠ sú riadni členovia tohto poradného orgánu. Aj preto by mali mať riadny a plný prístup do elektronických systémov škôl (Edupage a pod.). 

Kto alebo ako má vykonávať dozor v škole?

Vykonávanie dozoru prešlo malými zmenami. Dôležité je povedať, že nová vyhláška už nestavuje výkon dozoru len ako kontrolu fyzickou osobou. Je možné si do školského poriadku zakotviť aj iné formy dozorov, napr. kamerový systém, čo by výrazne uľahčilo prácu dospelým a zobjektívnilo riešenie niektorých problémov. Zároveň vyhláška preusporiadala priority dozorov tak, že školský podporný tím je naozaj iba veľmi výnimočný a mimoriadny vykonávateľ dozorov, keď nikto iní vyššie nemôže. Tu je poradie:

  1. pedagogickí zamestnanci (učitelia, asistenti, vychovávatelia, ak aj vyučujú alebo suplujú),
  2. nepedagogickí zamestnanci,
  3. školský podporný tím, vychovávatelia.

Rodičia sú opäť viac partnermi školy

Vyhláška o ZŠ posilňuje právo rodiča na informácie, ak dieťa chýba v škole – učiteľ je povinný mu poskytnúť základnú informáciu (názov prebraného učiva s prípadným  uvedením poznámok, prezentácií, odkazov na zdroje a domácu úloha). Rovnako tak na požiadanie do 5 dní od vyhodnotenia písomky má rodič právo na nahliadnutie do nej. A do tretice má rodič právo dostať kópiu IVP pri integrácii. V praxi sa kópia IVP už rodičovi prevažne poskytuje. Od januára 2022 totiž § 7a) školského zákona vyžaduje v prípade IVP súhlas ako sme o tom informovali už skôr (článok Individuálny vzdelávací program). 

Správanie žiaka u detí so ŠVVP sa hodnotí len v spolupráci so ŠPT a CPaP

Doterajšia dlhodobá prax na Slovensku bola zmätočná, ako postupovať u žiakov so ŠVVP pri hodnotení ich správania výchovnými opatreniami či zníženými známkami. Časť škôl sa držalo dobrého zvyku prerokovávať správanie s centrom poradenstva a prevencie, lebo im to odporúčali vzdelávacie programy pre žiakov so ZZ. A hoci školský zákon predpokladá, že hodnotenie musí byť v súlade so školským a individuálnym vzdelávacím programom a tým pádom aj odporúčaním CPaP, predsa v praxi sa žiaci hodnotili bez porady a spolupráce s odbornými zamestnancami škôl a školských zariadení.

Nový § 9 ods. 3 vyhlášky o ZŠ to už priamo nariaďuje: „Pri hodnotení správania žiaka so ŠVVP sa zohľadňujú aj jeho ŠVVP; jeho správanie sa hodnotí v spolupráci so školským podporným tímom, ak v základnej škole pôsobí, alebo so zariadením poradenstva a prevencie.“ Celkovo aj pri ostatných deťoch sa bude vyžadovať, aby výchovné opatrenia sa udeľovali po objektívnom prešetrení a s písomným odôvodnením.

Veríme, že školy postupne aj vďaka školským podporným tímom budú objavovať aj nové spôsoby nehodnotenia žiakov, nové spôsoby prevencie a podpory, ktoré nebudú primárne využívať tresty a pokarhania. 

Testovanie 9 a ISCED 2

Dlho očakávaná vyhláška o ZŠ stanovuje a definitívne zjednocuje v § 12 a § 13 postup realizovania T9. Sumarizuje doterajšiu prax NÚCEMu priamo do vyhlášky, napr. že zaraďovanie žiakov so ŠVVP na úpravy počas testovania určuje škola (pedagógovia alebo školský podporný tím), že sa odborní zamestnanci môžu zúčastňovať T9 a podporovať žiakov so ŠVVP. A všetko toto flexibilne podľa potrieb detí. Nie je potrebné, aby k tomu vydávalo osobitnú poradenskú správu centrum poradenstva a prevencie. 

Dôležitou zmenou pri T9 je aj zmena pojmov – po novom sa úpravy na T9 netýkajú už iba žiakov so zdravotným znevýhodnením ako doteraz, ale všetkých žiakov so ŠVVP (čiže aj nadaných a soc. znevýhodnených). K tomu sa čoskoro pridá nová definícia ŠVVP, ktorá už bude umožňovať poskytovať podporu aj deťom cudzincov, či deťom, ktorí zažívajú mimoriadne ťažkosti v živote a potrebujú špeciálnu podporu, aj keď nemajú diagnózu. Vyhláška sa teda už pripravuje aj v tomto na nové zmeny. 

Súčasne s usporiadaním realizovania T9 sa definujú pravidlá externého testovania pre žiakov, ktorí chcú alebo nemohli získať ISCED 2. Po novom vyhláška stanovuje termíny a základné rámce. 

Úpravy k maturite pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Obdobne ako pri T9 sa podarilo presadiť isté zmeny aj pri maturite. V § 16 vyhlášky o strednej škole sa doplnila možnosť využívať počas maturity kompenzačné pomôcky. Tu bude dôležité využívať zdravý rozum a na mieru šitá podpora pre toho konkrétneho žiaka tak, aby sa zároveň nepodliezala latka maturity a zároveň sa umožňovalo konkrétnemu žiakovi miera podpory. Inklucentrum je presvedčené, že inkluzívnym by bolo umožniť to všetkým žiakom. Nie je nevyhnutné k reálnemu životu, aby žiaci naspamäť ovládali kvantum učiva naspamäť. 

Druhou veľmi významnou zmenou je to, že sa po novom nebudú musieť robiť poradenské správy tesne pred maturitou. Doterajší predpis vyžadoval u žiakov s poruchami učenia, aby správa bola najviac dva roky stará. Po novom táto nadbytočnosť nebude určená. V praxi to znamená, že centrum poradenstva a prevencie určí odporúčania k maturite pokojne aj v prvom ročníku a následne túto správu žiak priloží k požiadavkam na úpravu podmienok. Samotné úpravy totiž môže podľa potreby navrhnúť aj školský podporný tím alebo pedagogický asistent.

Odkazy na články:

Vyhlášky o ZŠ a SŠ po 6 mesiacoch: https://sku.sk/vyhlasky-o-zs-a-ss-po-6-mesiacoch/

Neskoré a slabé vyhlášky k novelám zákonov prichádzajú: https://sku.sk/neskore-a-slabe-vyhlasky-k-novelam-zakonov-prichadzaju/

Viktor Križo

Čítajte aj