Individuálny vzdelávací program

V sérii článkov Novela školského zákona 2022, Vám postupne predstavujeme novinky, na ktorých sme sa priamo podieľali. T

individualny vzdelavaci program
Subsidiárne usporiadanie: Pre všetkých platí ŠVP, následke si škola vypracuje ŠkVP. Ak dieťa nedokáže postupovať podľa neho, vypracuje sa mu IVP

Paragraf § 7a) školského zákona je venovaný téme: Individuálny vzdelávací program. Nejde síce o nové chápanie, ale skôr o snahu zjednotiť informácie o IVP. Žiaľ, znenie paragrafu nakoniec len utvrdzuje zmätok, ktorý v tejto téme vládne už dlhé roky v praxi.

Usporiadanie paragrafov a ich význam možno interpretovať ako subsidiárny. To znamená, že pre všetkých platí Štátny vzdelávací program (ŠVP vrátane vzdelávacích programov pre špeciálne školy), následne si každá škola vypracúva svoj osobitý na mieru šitý školský vzdelávací program (ŠkVP), podľa ktorého postupujú žiaci v jednotlivých triedach. A až tam, kde dieťa nedokáže napĺňať svoj školský vzdelávací program (v špeciálnych školách ani vzdelávací program pre dané postihnutie) vypracuje sa mu IVP.

Treba zdôrazniť, že každý žiak inkluzívne postupuje primárne podľa toho, ako postupuje jeho trieda/škola. Len tam a práve tam, kde potrebuje ešte špecifickú podporu, ktorá chýba v ŠkVP, dostáva individuálnu podporu v IVP.

Treba povedať, že hoci sa dnes IVP veľmi odporúča pre každého žiaka v integrácii, v praxi je možné, že máme aj školy na Slovensku, ktoré realizujú podporu v rámci svojho ŠkVP tak kvalitne, že ani deti so ŠVVP nepotrebujú osobitnú a dodatočnú podporu v IVP.

Z toho vyplýva, že IVP ani nemusia mať (§ 94 ods. 1 b) bod 2 šk. zákona).

V zákone však ostávajú naďalej rozpory, napr. § 94 ods. 2 uvádza, že deti so ŠVVP postupujú podľa vzdelávacích programov daného postihnutia/pre špeciálne školy (VP), naopak, v § 7 ods. 5 už umožňuje alternatívu k VP aj IVP a kladie ho na prvé miesto. Novovzniknutý § 7a) len rozširuje a zdôrazňuje, že IVP sa vypracúva, ak dieťa nemôže postupovať podľa ŠkVP alebo VP, čiže prináša tretiu možnosť.

Ako sa v tom orientovať? Jednoducho využitím zdravého rozumu, medzinárodného chápania inkluzívneho vzdelávania (už aj v duchu zavedenia inkluzívneho vzdelávania do školského zákona).

Novela bližšie umožňuje riaditeľovi poverovať vypracovaním IVP niektorého z učiteľov (zväčša triedny učiteľ) s tým, že tam kde už je školský podporný tím alebo aspoň školský špeciálny pedagóg koordinujú tvorbu IVP oni. Zákon nezabúda ani na pedagogického asistenta pri kvalitnej príprave a realizácii IVP.

Informovaný  súhlas rodiča s IVP

Zavádza sa povinný informovaný súhlas rodiča s IVP. Tu treba povedať, že rodič/zákonný zástupca je zväčša najdôležitejšia vzťahová osoba pre dieťa. Pre jeho napredovanie nie je možné rodiča považovať iba za vedľajšiu postavu, či nutné zlo.

Je nevyhnutné, aby rodič bol o integrácii informovaný, a bol doň aj aktívne zapojený, rozumel krokom, ktoré sa budú spoločne pri podpore dieťaťa robiť a dokonca sa ich aj aktívne zúčastňoval vrátane domácej podpory.

Je to príležitosť viac začleniť do IVP aj kariérový rozvoj dieťaťa a domácu prípravu, spoluprácu s rodičom. Zákon sa nevzťahuje spätne na všetky IVP dozadu, ale na všetky novovytvorené a na všetky zmeny, ktoré sa budú do IVP žiaka zavádzať od 1. 1. 2022. Do IVP bude preto potrebné vložiť napr. takéto znenie:

Rodič/zákonný zástupca vyjadruje v súlade s § 7a) ods. 1 školského zákona informovaný súhlas s individuálnym vzdelávacím programom svojho dieťaťa. Vyhlasuje, že bol riadne poučený o dôsledkoch tohto súhlasu. Akékoľvek zmeny v IVP budú realizované po spoločnom odsúhlasení zmien (písomne podpisom alebo elektronicky, či emailom). Elektronická alebo tlačená kópia tohto IVP sa poskytuje rodičovi v súlade s § 7 ods. 1 vyhlášky o ZŠ.

Toto upratanie do legislatívy priniesla Inklukoalícia, aj keď opatrenie bolo zapracované iba čiastočne.

V Inklucentre k tejto téme vydávame aj ďalšie odborné aj metodické články a publikácie, ktoré pre hlbšie štúdium vrelo odporúčame.

Viac o IVP na vzdelávaní:

Príprava článku vďaka finančnej podpore:

logo partner nadacia spp

Projekt Pomôžme asistentom a školským podporným tímom sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo partner nadacia pontis

Projekt Pomáhame v inklúzii školám podporila Nadácia Pontis v rámci projektu Srdce pre deti.

Novela školského zákona 2022

Čítajte aj