Novela školského zákona 2022

Novinky skolskeho zakona 2022

Individuálny vzdelávací program

Aktuality

Paragraf § 7a) školského zákona je venovaný téme: Individuálny vzdelávací program. Nejde síce o nové chápanie, ale skôr o snahu zjednotiť informácie o IVP. Žiaľ, znenie paragrafu nakoniec len utvrdzuje zmätok, ktorý v tejto téme vládne už dlhé roky v praxi.

Celý článok
Novinky skolskeho zakona 2022

Dištančné vzdelávanie

Aktuality

Zavádza sa dištančné vzdelávanie ako štandardná forma vyučovania v § 54 školského zákona. Na tomto mieste je treba dodať, že to otvára cestu hybridným formám vzdelávania, kde sa kombinuje najmä online a offline učenie

Celý článok
Novinky skolskeho zakona 2022

Transformácia systému poradenstva a prevencie

Aktuality

Transformácia systému poradenstva a prevencie v § 130 až 133 školského zákona je stále prevažne kozmetickou záležitosťou, ale prináša aj dobré správy. Premenúvajú sa názvy (vynecháva sa slovo „výchovného“) a doterajšie CPPPaP je už len CPaP, doterajšie CŠPP bude ŠCPaP.

Celý článok
Novinky skolskeho zakona 2022

Pojem školský podporný tím

Aktuality

Zákon 138/2019 v prepojení so zmenami školského zákona zavádza v § 84a) tento nový pojem na označenie tímu odborných zamestnancov a školského špeciálneho pedagóga (príp. aj iného pedagogického zamestnanca, napr. kariérového poradcu). Ďalej v texte pod skratkou ŠPT.

Celý článok
Novinky skolskeho zakona 2022

Novinky v realizovaní vzdelávaní pre PZ a OZ

Aktuality

Zároveň sa umožňuje po novom získavať príplatok za inovačné vzdelávania až do výšky 12 %, čiže zamestnanec môže absolvovať v inovačnom vzdelávaní až 200 hodín na účely príplatku (doteraz bolo možné získať cez inovačné iba 9 %, zvyšok do 12 % bolo treba komplikovane získavať cez iné formy).

Celý článok