Pojem školský podporný tím

V sérii článkov Novela školského zákona 2022, Vám postupne predstavujeme novinky, na ktorých sme sa priamo podieľali.

Školský podporný tím – zákon 138/2019 v prepojení so zmenami školského zákona zavádza v § 84a) tento nový pojem na označenie tímu odborných zamestnancov a školského špeciálneho pedagóga (príp. aj iného pedagogického zamestnanca, napr. kariérového poradcu). Ďalej v texte pod skratkou ŠPT.

Ide o zmenu, za ktorou stojí práve Inklucentrum v prepojení na Inklukoalíciu, pričom o samotný názov sa pričinila liečebná pedagogička a profesorka z Inklukoalície Marta Horňáková (práve ona zdôraznila, že nie je vhodné používať pojem odborný tím a navrhuje podporný tím, aby sa vyzdvihla rovnocennosť odbornosti aj učiteľa a ostatných v škole a zároveň vyzdvihla vzájomná podpora).

Úlohou tohto tímu je poskytovať predovšetkým systémovú podporu v škole, nastavenie a rozvoj inkluzívnej kultúry vrátane implementácie do školského vzdelávacieho programu. Koordinovaním tohto tímu môže byť po novom (§ 36 zákona 138/2019) poverený jeden z členov, aj keď nejde o žiadnu platenú funkciu ani vedúce postavenie, ale skôr o efektivitu fungovania tímu, v ktorom sú si všetci rovní.

V zákone 138/2019 sa objavujú aj viaceré úpravy úloh odborných  zamestnancov vrátane školského špeciálneho pedagóga. Nejde síce o žiadne zásadné zmeny a niektoré sú dokonca zmätočné, napr. vynechanie terapeutických činností v škole alebo doplnenie výchovno-vzdelávacej činnosti školského špeciálneho pedagóga.

Pri zavádzaní zmien sa úplne zabudlo na prepojenie školského špeciálneho pedagóga a asistentov, pričom zákon po novom umožňuje, aby asistentov mohli uvádzať aj všetci odborní zamestnanci, iba sa zabudlo na školského špeciálneho pedagóga, ktorí ich má primárne na starosti.

V rámci upratovania zákona sa umožňuje vykonávať výchovné poradenstvo aj ostatným odborným zamestnancom, pričom je treba podotknúť, že pokiaľ je v škole ŠPT, nie je potrebné vytvárať ďalšie funkcie (výchovný poradca, koordinátor prevencia, manželstva a rodičovstva…).

Novinkou zákona je možnosť v § 152 školského zákona zamestnávať aj pracovníkov zdravotnej starostlivosti (najmä lekár a zdravotná sestra), ktorí môžu s informovaným súhlasom rodiča, poskytovať v škole rozličnú zdravotnú starostlivosť, najmä deťom so zdravotným postihnutím alebo chorým, ale aj preventívnu starostlivosť.

Otvára sa tak možnosť pre ďalšiu multidisciplinaritu a nadrezortnosť. Keďže však zdravotnícky personál výrazne chýba v samotnom zdravotníctve, nemožno očakávať, že pôjde o viac ako desiatky takýchto ľudí v školskom systéme.

Príprava článku vďaka podpore:

logo partner nadacia spp

Projekt Pomôžme asistentom a školským podporným tímom sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo partner nadacia pontis

Projekt Pomáhame v inklúzii školám podporila Nadácia Pontis v rámci projektu Srdce pre deti.

Novela školského zákona 2022

Čítajte aj