Novinky v realizovaní vzdelávaní pre PZ a OZ

V sérii článkov Novela školského zákona 2022, Vám postupne predstavujeme novinky, na ktorých sme sa priamo podieľali.

Novinky v realizovaní vzdelávaní pre PZ a OZ po novom umožňujú rozšíriť okruh organizácii, ktoré môžu realizovať funkčné, špecializačné vzdelávanie, ale aj kvalifikačné, rozširujúce či atestačné. Procesy akreditácie organizácii ostávajú neznáme a budú podliehať subjektívnemu hodnoteniu pracovníkov ministerstva. V praxi je teda možné očakávať v budúcnosti, že budú paletu vzdelávaní ponúkať aj iné organizácie ako MPC.

Inklucentrum zatiaľ plánuje požiadať o možnosť realizovať:

  • doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov, nakoľko práve asistenti sú našou kľúčovou cieľovou skupinou, venuje sa im malá pozornosť v systéme a ich kvalita je veľmi kolísavá naprieč škôl. Radi by sme priniesli veľmi praktické vzdelávanie s prepojením na stáže za účelom pripraviť ich kvalitne na inkluzívne vzdelávanie, aby mohli skutočne vytvárať rovnosť príležitostí vo vzdelávaní,
  • špecializačné vzdelávanie so zameraním na kariérové pozície: triedny učiteľuvádzajúci PZ alebo OZ v snahe poskytnúť komplexnejšiu inkluzívnu podporu aj triednym učiteľom a zároveň lepšie pripravovať nových zamestnancov na prácu v školách a školských zariadeniach,
  • atestácie pre školských špeciálnych pedagógov a OZ so zameraním na ďalšie kariérové sprevádzanie týchto zamestnancov pri ich profesijnom raste podporou vytvárania ich profesijného portfólia, napĺňaniu dosahovania profesijných kompetencií.

Novelou zákona 138/2019 sa opäť zavádza povinnosť aktualizačného vzdelávania v rozsahu 10 až 24 hodín a zároveň v najbližšom školskom roku 2022/2023 v prechodných ustanoveniach v § 90d ods. 12 sa nariaďuje povinnosť mať min. 20 hodín takéhoto aktualizačného vzdelávania a to presne v týchto témach: zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania. Inklucentrum na základe akreditácie a § 57 ods. 4 bude môcť v ďalšom školskom roku ponúkať práve túto možnosť pre školy, aby si takéto aktualizačné vzdelávanie v téme inkluzívneho vzdelávania získali u nás.

Po novom sa zdôrazňuje, že vzdelávacie aktivity môžu prebiehať aj kombinovanou formou (prezenčne vrátane online, dištančne samostatnou prácou), ale aj stážovaním, čiže praxou. Stáž sa tak stane priamo súčasť možných foriem vzdelávania a to pri špecializačnom, inovačnom a predatestačnom vzdelávaní.

Vzdelávanie taktiež bude môcť po novom absolvovať aj fyzická osoba, ktorá má síce kvalifikáciu na výkon činnosti PZ alebo OZ, ale aktuálne v školstve nepracuje.

Inovačné vzdelávanie sa upravuje tak, že bude musieť byť minimálne v rozsahu 50 hodín, teda už nebude môcť trvať kratšie s výnimkou organizácii. Tým sa ministerstvo vracia k pôvodnému modelu, hoci nie je jasné prečo. Spôsobia sa tým aj škody tým, ktorí si doteraz urobili už 25 hodín, lebo to už nebudú vedieť uplatniť.

Aktualizačné vzdelávanie sa opäť zavádza ako povinnosť s rozsahom najmenej 10 hodín a najviac 24 hodín za školský rok a to úpravou v pracovnom poriadku či smernici. Výnimočne sa v šk. roku 2022/2023 určuje povinne 20 hodín aktualizačného vzdelávania so zameraním na digitalizáciu, inklúziu a kurikulárne zmeny.

Systém príplatkov sa zjednodušuje a to tým, že podľa § 64 ods. 2 a) začínajúci zamestnanec sa môže hneď vzdelávať a príplatok si uplatniť už hneď po skončení adaptačného vzdelávania (teda nie až po dvoch rokov, ako to bolo doteraz).

Zároveň sa umožňuje po novom získavať príplatok za inovačné vzdelávania až do výšky 12 %, čiže zamestnanec môže absolvovať v inovačnom vzdelávaní až 200 hodín na účely príplatku (doteraz bolo možné získať cez inovačné iba 9 %, zvyšok do 12 % bolo treba komplikovane získavať cez iné formy).

Novela školského zákona 2022

Čítajte aj