Hodnotenie žiakov

V sérii článkov Novela školského zákona 2022, Vám postupne predstavujeme novinky, na ktorých sme sa priamo podieľali.

V § 55-56 sa upratuje hodnotenie žiakov, hoci treba poznamenať, že nejde o žiadne zásadné zmeny v jeho chápaní.

Niektoré veci sa zaviedli ešte na začiatku pandémie (slovné hodnotenie v ZŠ) a niektoré sa už podarilo aj opätovne zrušiť (slovné hodnotenie v 6. – 9. ročníku).

Novela zavádza priebežné hodnotenie, kde škole umožňuje využívať rôzne formy hodnotenia, ktoré sú v súlade so zákonnými cieľmi vzdelávania (známka, slovné hodnotenie, reflexia, iné – ale musia byť uvedené v ŠkVP školy), ale pri súhrnnom hodnotení opäť zavádza monopol na známky.

Na prvom stupni a v 5. ročníku sa umožňuje ako záverečné hodnotenie na vysvedčení slovné hodnotenie, ktoré sa definuje ako hodnotiaci opis toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete. Je tu možná široká paleta textových formulácii zo strany učiteľa.

Od 6. ročníka sú však už známky na vysvedčení povinné, hoci môžu byť kombinované so slovným hodnotením. V prípade žiakov so ŠVVP je však v rámci IVP možné využívať aj iné formy hodnotenia, ak je to potrebné. Napríklad slovné hodnotenie. Zákon prenáša všetky zásadné veci z metodického pokynu na hodnotenie do zákona, tým pádom sa sem dostáva aj možnosť nehodnotenia (absolvoval úspešne, absolvoval alebo neabsolvoval). Tieto formy „hodnotenia“ (hoci ich zákon nazýva nehodnotením, z hľadiska obsahu ide o pridelenie hodnotenia) umožňujú nehodnotiť z rôznych dôvod žiakov, ktoré zákon nešpecifikuje.

Malá úprava v hodnotení sa deje aj pre deti cudzincov, ktorí v základnej škole môžu mať zohľadnené hodnotenie nielen jeden ale aj viac školských rokov podľa ich potrieb.

Čítajte aj Všetko o hodnotení a nehodnotení žiakov v rámcoch školského zákona.

Využívate slovné hodnotenie ako alternatívu ku klasifikácii? Alebo by ste chceli slovné hodnotenie zaviesť? Prihláste sa ako kolektív na vzdelávanie Inkluzívne (ne)hodnotenie vo vyučovaní.

webinar inkluzivne nehodnotenie
INKLUZÍVNE (NE)HODNOTENIE VO VYUČOVANÍ
Novela školského zákona 2022

Čítajte aj