O vzdelávaní v online priestore aj implementácii metódy GRUNNLAGET na Slovensku

Od 1. júla 2020 čelilo Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania 19-mesačnej ceste na vlastnom rozvoji pri podpore škôl na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu, od vzdelávania a poradenstva k tréningu trénerov, pilotovaní nových vzdelávacích programov a metód až po  sieťovanie inkluzívnych organizácii v školstve a vytváraní politiky v národnej Stratégii inkluzívneho vzdelávania. Nová moderná organizácia postavená na troch pilieroch – advokácia, osveta a vzdelávanie – prináša vďaka štedrej podpore Nórskych fondov strechu a domov pre mimoriadne dôležitú tému inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.

Čo je inkluzívne vzdelávanie a prečo je potrebné pre spoločnosť?

Odpovedá Viktor Križo, štatutár organizácie:

Inkluzívne vzdelávanie má za cieľ rozvinúť potenciál každého človeka. A to nie len žiaka, ale aj učiteľa, riaditeľa, rodiča, na rozvoj ktorých sa často-krát vo vzdelávacom procese zabúda. V inkluzívnom vzdelávaní vidíme obrovský potenciál pre rozvoj jednotlivca a spoločnosti. Okrem ľudskoprávnej roviny práva každého dieťaťa na rovný prístup k vzdelávaniu veríme, že participatívna a demokratická kultúra školy bez nároku na moc, medzigeneračné priateľstvá a rozvoj sebareflexie, rešpektujúce a humanistické školské prostredie prináša podporu každého človeka teda aj učiteľa, kuchárky, či rodičov a bude inšpiráciou aj pre iné organizácie, systémy, či zriadenia. Potrebujeme školy – dielne ľudskosti, v ktorých sú láskyplné medziľudské vzťahy, ktoré prispievajú k nenásiliu a kultúre dialógu, kritické myslenie i reflexia slobody a zodpovednosti jednotlivca aj s jeho limitami.

O projekte

Projekt Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu buduje Centrum, ktoré má za úlohu poskytovať vzdelávanie a podporu najmä učiteľom, asistentom, školským podporným tímom a asistenciu školám a samosprávam pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania. Skúsenosti z praxe sa môžu následne využiť na úrovni národných politík v spolupráci s Koalíciou za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) ako partner pri tvorbe národnej Stratégie inkluzívneho vzdelávania, čím projekt prispeje aj k tvorbe vhodného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, pôsobiace v tejto oblasti. Naše Inklucentrum žije kultúrou transparentnosti, otvorenosti a ľudskosti, ktorou veríme, že budeme príkladom aj pre ďalšie organizácie v školskom sektore aj mimo neho. Združujeme expertov v téme, ktorí sa podieľajú na nastavovaní národného systému. Sme prizývaní k všetkým významným zmenám v tejto oblasti na národnej i medzinárodnej úrovni.

Vzdelávanie učiteľov v online priestore

2021 05 14 Pedagogicky asistent v praxi

Sme nesmierne vďační, že sa nám v napĺňaní našich cieľov, vďaka fondu ACF – Active citizens fund darí. Počas pandémie Covid sme sa prispôsobili zmene situácii v spoločnosti a promtne sme rozbehli online vzdelávanie dospelých. Náš lektorský tím sa v tom čase rýchlo prekvalifikoval na lektorov v online priestore.

A i keď táto predstava – byť s účastníkmi cez neosobný online svet – bola pre nich spočiatku ťažká, novej situácii sa prispôsobili rýchlo a s mimoriadnym úspechom.

Kvalitné vzdelávanie od odborníkov z praxe sme tak mohli poskytnúť až 1432 pedagógom a odborným zamestnancom škôl zo všetkých kútov Slovenska. Tí sa len za 7 mesiacov zúčastnili celkovo na 70tich kurzoch. Podľa dotazníkov bola ich spokojnosť s lektormi a témami vynikajúca. Vytvorili sme niekoľko bulletinov, ktoré sprístupňujeme a šírime zdarma.

Zo spätných väzieb od učiteľov – účastníkov našich vzdelávaní vyberáme:
Všetko super, len tak ďalej, ďakujem za skvelé, interaktívne  a vždy obohacujúce kurzy Inklucentra a v tomto konkrétnom aj za follow-up materiáy z webinára, veľmi užitočné. :-)“

Úžasné, hneď si idem nakúpiť doporučenú literatúru a ďakujem aj kolegom-spoluúčastníkom za ich tipy a podnety. Veľmi dôležitá téma, veľmi dobre uchopená, milá lektorka a super inšpiratívny kolegovia spolu-účastníci. Vrelo odporúčam!

Nórska metóda Grunnlaget na Slovensku

Partnerom projektu je významná európska organizácia s 25-ročnou tradíciou Pedverket Kompetanse, ktorá pôsobí v Nórsku a založili ju Gunvor Sønnesyn a Morten Hem. Sú zakladateľmi uznávanej metódy Grunnlaget.

Pedverket navsteva v Norsko
Morten Hem a Gunvor Sønnesyn autori metódy GRUNNLAGET so slovenským prekladom v rukách.

Metóda GRUNNLAGET vychádza z rozvoja základných procesov myslenia a je využiteľná ako pri práci s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, tak aj s bežnými žiakmi v predškolskom a mladšom školskom veku. Inklucentrum v tejto metóde vyškolí prvých slovenských lektorov.

Vznikol preklad príručky v metóde Grunnlaget, ktorý je dostupný zdarma na našich webových stránkach v sekcii Publikácie: Metóda Grunnlaget – model pojmového učenia (pdf verzia na stiahnutie)

Základná škola s inkluzívnym centrom

Jednou z rozvojových aktivít Inklucentra a projektu je postaviť základ konceptu modelového fungovania podpory v regióne za účelom poskytovať reálny život inkluzívneho vzdelávania priamo v praxi.

Inklucentrum verí, že sa nám podarí v horizonte dvoch rokov otvoriť v bratislavskom regióne inkluzívnu štátnu školu s prepojením na naše vzdelávacie, metodické a neskôr i terapeutické Centrum v snahe poskytovať podporu s prepojením na prax. Ak sa majú školy učiť žiť inkluzívnu kultúru, potrebujú ju aj vidieť a zažiť a inšpirovať sa. Taktiež my potrebujeme pri vývoji podpory mať neustále kontakt s praxou. A poskytovať ju nielen školám, ale aj študentom vysokých škôl, výskumníkom i poradenským zariadeniam. Na tomto koncepte aktívne pracuje samostatný tím, prvé drobnosti sme už prezradili a na ďalších ešte pracujeme. O tom, ako na to sme vydali aj jednu z najvýznamnejších kníh o humanistickom vzdelávaní od Carla Rogersa: Sloboda učiť sa a natočili aj video.

skola s inkluzivnym centrom
Všetko o projekte Základnej školy s inkluzívnym centrom na našom webe v časti projekty: Základná škola s inkluzívnym centrom

Veríme, že sa z ilustrácií spokojných detí v kruhu s učiteľom stanú už čoskoro reálne fotografie odrážajúce naštartovanú zmenu v spoločnosti.

Tím Inklucentra

Čítajte aj