20171009 081040

postavené na Nenásilnej komunikácii a na Prístupe zameranom na človeka

Projekt: Reflexia slobody a zodpovednosti – projekt , podporený Nadáciou Pontis v programe Generácia 3.0
Na ceste k inklúzii – projekt podporený Nadáciou detí Slovenska v programe Hodina deťom
termín
prípravy:
2015 – 2020 – ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Dubová,
Centrum inkluzívneho vzdelávania
Koordinátor a garant:PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD.
Supervízor a garant:Mgr. Zuzana Krnáčová, M.A. PhD.
Email:[email protected]
 • Rozvinúť a etablovať zážitkové reflektívne aktivity v rámci našej školy, skvalitniť náš vlastný servis ako možnosť modelových ukážok, podporiť fungovanie odborného tímu.
 • Podporiť rozvoj inkluzívneho vzdelávania na lokálnej úrovni, rozvinúť spoluprácu s okolitými školami formou vzájomnej podpory a zdieľaní dobrej praxe v inkluzívnom vzdelávaní. 
 • Budovať podpornú sieť a prepojenie medzi školami, kuratelou, políciou, poradňami pre komplexnosť starostlivosti o deti v riziku.

Viesť školu na ceste inkluzívneho vzdelávania – z 12 tried bude polovica triednych učiteľov a ich tried s rodičmi aktívne uplatňovať inkluzívnu prax.

Vytvárať medzigeneračné spoločenstvo – deti rôzneho veku (tried) budú spoločne tráviť čas, realizovať aktivity, sútredenia, vyučovacie hodiny a to nielen medzi sebou, ale aj s rodičmi a seniormi z miestneho domova dôchodcov.

Podpora potrieb učiteľa v oblasti spolupráce, aktívnej komunikácie, osobných potrieb a vyhľadaní pomoci, organizácie času, oddychu a vlastného prežívania, ktoré môže zdieľať s odborným tímom a externými odborníkmi.

INTERNÉ AKTIVITY – budovanie kvalitného reflektívneho vyučovania a odborného tímu postaveného na troch princípoch: pomáhajúci vzťah, neustála reflexia a zážitok/príležitosť k rastu pre druhých:

 1. Facilitatívne vyučovanie a artefiletika
 2. Sústredenia
 3. Medzigeneračné priateľstvá
 4. Projektový týždeň
 5. Mediácia – ranné kruhy, riešenie konfliktov
 6. Odborný tím
 7. Mentoring a supervízia učiteľov
 8. Asistent učiteľa 

EXTERNÉ AKTIVITY – šírenie dobrej praxe

 1. Vzdelávanie – otvorené dni, účasť na konferenciách, Edupoint, projekt Inkluzionisti,
 2. Sieťovanie – spolupráca s okolitými školami, kuratelou, políciou, poradenskými zariadeniami, lekármi, odborníkmi a i.
 3. Tvorba príručky/bulletinu: Na ceste k inkluzívnej školea tvorba metodických videí.

Mediálne výstupy: 

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!
Menu