T9 a získanie ISCED 2 už tento školský rok

Už tento školský rok sa podarí aplikovať novelu školského zákona a umožniť deťom, ktoré sú pripravené zvládnuť nároky testovania 9 (T9), aby si testovanie vyskúšali a získali tak ISCED 2.

Vyjadrujeme vďačnosť odboru inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva za rýchle aplikovanie novely v tejto oblasti. Je to očakávané aj vzhľadom k požiadavkám medzinárodného Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a princípov inkluzívneho vzdelávania. A hoci diskriminácia v tejto otázke sa zo školského zákona neodstránila, predsa sa urobil ďalší krok k zrovnoprávneniu všetkých detí vo vzdelávaní.

Aj žiaci s mentálnym znevýhodnením už môžu získať ISCED 2

Podľa novely školského zákona a vyhlášky o ZŠ 223/2022 je úspešné absolvovanie externého testovania v oboch testoch (SJL a MAT) možnosťou, ako ukončiť základné vzdelanie ISCED 2. V prípade neúspešnosti v niektorom z testov bude umožnená ešte jedna oprava neúspešného testu, prípadne opätovné požiadanie o v ďalšom roku. Kritéria úspešnosti podľa novej vyhlášky o ZŠ v § 13 rozhodne ministerstvo na svojom webe vždy do 31.októbra. Je to teda ponechané na dobrú vôľu ministerstva. Legislatíva to priamo neurčuje.

Každý žiak s mentálnym znevýhodnením sa môže na T9 prihlasiť spolu so svojimi spolužiakmi, ale ISCED 2 nedostane aj tak, ale až keď sa prihlási na samostatné externé testovanie:
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-externemu-testovaniu-ziakov/

Zároveň sa umožňuje aj dodatočné získanie ISCED 2 pre deti alebo dospelých, ktorí toto ISCED 2 ešte nemajú a radi by si ho dorobili absolvovaním externého testovania. Pre záujemcov bude možné sa prihlasovať na externé testovanie vždy do 30. novembra. Pokyny zverejňujú konkrétne regionálne úrady, napríklad v Bratislave:  
https://www.russ-ba.sk/vzdelavanie-na-ziskanie-nizsieho-stredneho-vzdelania/

Treťou možnosťou je absolvovanie komisionálnej skúšky. Celý legislatívny kontext sme bližšie predstavili aj v článku Podpora pre žiakov s mentálnym znevýhodnením k téme Novela školského zákona 2022.

Viktor Križo

Príprava článku vďaka finančnej podpore:

logo partner nadacia spp

Projekt Pomôžme asistentom a školským podporným tímom sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo partner nadacia pontis

Projekt Pomáhame v inklúzii školám podporila Nadácia Pontis v rámci projektu Srdce pre deti.

Čítajte aj