Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Inkluzívna legislatíva a dokumentácia
Inovacne inkluzivna legislativa dokumentacia4

Inkluzívna legislatíva a dokumentácia

Akreditovaný program inovačného vzdelávania, 50 hodín – možnosť získať príplatok 3% za profesijný rozvoj

Legislatívny balík predovšetkým pre poradenské zariadenia a školské podporné tímy. Naučte sa orientovať v základnej sústave právnych predpisov.

OBSAH

Uvedený vzdelávací program (online) prináša kvalitný vhľad pracovníkov do legislatívneho sveta odborných zamestnancov a školských špeciálnych pedagógov, ale aj pedagogických zamestnancov, ktorí chcú lepšie rozumieť inklúzií. Program je vovedením do problematiky legislatívy, porozumeniu jej fungovaniu, orientácii v nej, získaniu pochopenia legislatívnych prepojení a ich praktická aplikácia na život pracovníka v školstve.

Štruktúra vzdelávacieho programu sa skladá zo 6 modulov:

 1. Právne minimum 1 – všeobecné princípy, orientácia a sústava zákonov, slov-lex, tvorba legislatívy
 2. Právne minimum 2 – školské zákony k obsahu odbornej činnosti, vyhlášky, štandardy, zákon 245/2008
 3. Právne minimum 3 – pracovno-právne vzťahy, pracovný poriadok, zástupca zamestnancov, zákon 138/2019 a profesijný rozvoj
 4. Podporné opatrenia, IVP a úrovne podpory – konkrétne popisy problémov z praxe, ktoré riešite v súvislosti s aplikovaním princípov inkluzívneho vzdelávania do IVP a PO; možnosti úprav žiakov so ŠVVP v rámci IVP a podporných opatrení ako napr. úprava obsahu, dochádzky, hodnotenia; (ne)povinnosť špecifických predmetov; mýty pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP a i.
 5. Dokumentácia v školách a školských zariadeniach – poradenská správa, vyjadrenie, IVP, zakotvenie do ŠkVP a webstránky. Poskytneme Vám kroky, ukážky a rady, ako si upravíte a doplníte svoj školský vzdelávací program.
 6. Aplikácia legislatívy v kazuistikách – práca s kazuistikami a aplikovanie princípov legislatívy, etiky, multidisciplinarity a odbornej činnosti, práca s vlastnými kazuistikami, záverečná prezentácia (diskusia k implementovaniu naučeného do praxe a dokumentov školy/poradenského zariadenia) a spätná väzba.

Prvé 3 moduly budú zaslané účastníkom formou nahrávky, ktorú si budú môcť pozrieť/vypočuť v čase, ktorý im bude vyhovovať. Nahrávky budú zasielané na týždňovej báze, aby ste mali priestor si ich vypočuť počas týždňa, kým príde nová nahrávka.

Účastníci získajú aj vzorové dokumenty, napríklad Príloha k ŠkVP_podporné opatrenia vo výchovno-vzdelávacom procese.

KOMU JE VZDELÁVANIE URČENÉ

 • poradenské zariadenia
 • školské podporné tímy
 • vedúci odborní zamestnanci
 • odborní zamestnanci škôl a školských zariadení
 • školskí špeciálni pedagógovia
 • pedagogickí a vedúci zamestnanci, ktorí chcú téme lepšie rozumieť pre svoju prax

Profil absolventa

Absolvent získa základné i rozširujúce kompetencie pre účely atestačného procesu v oblasti profesijnej role. Vie sa orientovať v zákonoch, používať ich pre skvalitnenie svojej práce a profesijnej role.

Poradenstvo: Účastníci majú možnosť počas a po skončení vzdelávania využívať dlhodobé online poradenstvo cez email: [email protected] alebo [email protected]. Účastníci dostávajú k dispozícii aj metodiky, manuály, ukážky, videá a články k tejto téme.

LEKTORI A GARANTI VZDELÁVANIA

Viktor Križo

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD. – vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj PCA psychoterapeutický výcvik a dlhodobý supervízny tréning. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ a školský špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave.

Je šíriteľom konceptu inkluzívneho vzdelávania postaveného na humanistickej psychológii Rogersa, Maslova, Landretha a modelu Nenásilnej komunikácie Rosenberga. Angažuje sa pri tvorbe národnej Stratégii inkluzívneho vzdelávania, koordinácii Centra inkluzívneho vzdelávania a v Slovenskej komore učiteľov advokuje tému demokratizácie na školách.

Jarmila Javorková

Javorkova

PaedDr. Jarmila Javorková – vyštudovala učiteľstvo pre stredné školy, pracuje na gymnáziu v Bratislave ako pedagóg s druhou atestáciou, viac ako 10 rokov pracuje aj v Slovenskej komore učiteľov, kde pôsobí ako mediátorka. Zúčastňuje sa tvorby a pripomienkovania školskej legislatívy. Od roku 2015 organizovala kampaň Zber strachu na pomoc obetiam šikany a diskriminácie v školskom prostredí. Verí, že vzdelanie je cesta k slobode.

Soňa Puterková

Sona Puterkova Inklucentrum SKU

RNDr. Soňa Puterková – v Slovenskej komore učiteľov je od roku 2016. Aktívne sa zaoberá legislatívou, podieľa sa na pripomienkovaní školských predpisov. Vzdeláva a poskytuje poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom v pracovnoprávnej oblasti, školskej dokumentácii a ďalších oblastiach. Pôsobí ako učiteľka na gymnáziu v Bratislave. 

CIELE VZDELÁVANIA

 • naučiť účastníkov orientovať sa v základnej sústave právnych predpisoch
 • rozumieť základnému princípu vlastnej práci a postaveniu seba ako zamestnanca/zamestnávateľa v pracovno-právnych vzťahoch
 • implementovať legislatívu a jej princípy do práce vlastnej organizácie v súlade s filozofiou inkluzívneho vzdelávania
 • aplikovať legislatívu do práci s dokumentáciou, IVP, vydávaniu správ a vyjadrení

Termíny:

1. modul: utorok 24. 9. 2024 – Právne minimum 1 – (zasielame na email nahrávku modulu, prezentáciu zo vzdelávania i materiály k danému modulu)
(lektorky J. Javorková, S. Puterková)

2. modul: utorok 1. 10. 2024 – Právne minimum 2 (formou nahrávky)
(lektorky J. Javorková, S. Puterková)

3. modul: utorok 8. 10. 2024 – Právne minimum 3 (formou nahrávky)
(lektorky J. Javorková, S. Puterková)

4. modul: utorok 15. 10. 2024 – Individuálny vzdelávací program a podporné opatrenia
(lektor V. Križo)

5. modul: utorok 22. 10. 2024 – Dokumentácia v školách a školských zariadeniach + Školský vzdelávací program
(lektor V. Križo)

6. modul: utorok 5. 11. 2024 – Aplikácia legislatívy v kazuistikách
(lektor V. Križo)
Denný rozvrh:

moduly 4 – 6 sú online v časoch 15:00 – 19:00.

Rozsah vzdelávacieho programu:

50 hodín [24 hodín online prezenčne (6 x 4 h.) + 26 hodín dištančne]

Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného). Odporúčame uchádzačom, aby v prípade záujmu o certifikát oprávňujúci na príplatok za profesijný rozvoj, nahlásili uvedené vzdelávanie do plánu profesijného rozvoja, resp. získali súhlas zamestnávateľa tak, aby po absolvovaní a odovzdaní certifikátu im bol aj skutočne priznaný príplatok za profesijný rozvoj. Viac info.

Dištančná práca je formou štúdia zaslaných materiálov a aplikovania nadobudnutých informácií do vlastnej praxe. Účastníci, ktorí si budú chcieť uplatniť príplatok za profesijný rozvoj, vypracujú vlastné IVP, resp. svoju vzorovú poradenskú správu v CPP, vytvoria si vlastný systém dokumentácie, zapracujú získané podklady a informácie do školského vzdelávacieho programu, webstránky, a pod. Cieľom dištančných úloh je aktívna práca účastníkov, čítanie, príprava, aplikácia poznatkov, aktívne zapájanie sa, ktoré Vás utvrdia v adekvátnych postupoch pri jednotlivých činnostiach a pomôžu Vám ukotviť sa vo vnímaní legislatívnych zmien a sústave právnych predpisov s cieľom ich praktickej aplikácie. Súčasťou dištančnej práce bude aj písomná sebareflexia, konkrétne postupy akým spôsobom plánujete získané informácie aplikovať.

Inkluzívna legislatíva a dokumentácia. Dokument na stiahnutie.

Cena:

240 eur na osobu (v cene je lektorné, organizačné náklady, akreditácia). Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími alebo menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

Aktuálna cena: 240 €

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte nás na čísle +421 949 004 911.

Je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

NÁZOR ABSOLVENTOV

Kúpa kurzu

Inkluzívna legislatíva a dokumentácia
Dostupné Lístky: 20

Suma 240 EUR je za celý modul vzdelávania, ktorý je zložený zo 6 častí (možnosť refundácie čiastky 180 EUR cez Plán obnovy)

Kurz "Inkluzívna legislatíva a dokumentácia" je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

24 sep 2024

Čas

Rozvrh dní nižšie
15:00 - 19:00

Cena

240.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nové

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať