Koľko financií majú školy na integráciu a prečo asistenti a odborní zamestnanci cítia neistotu v zamestnaní?

V článku nájdete aj excel súbor na stiahnutie s rozpočtami škôl.

I keď dôležitosť pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov hlása samotné ministerstvo školstva, realita ukazuje, že svoje postavenie musia častokrát obhajovať domáhať sa aj základných práv (zmluva na neurčito).

Práve neistota mnohých týchto zamestnancov nám dala impulz priniesť Vám ďalšie dáta a informácie.

Sú to naozaj nadštandardní alebo mimoriadni zamestnanci? Treba im dávať vôbec trvalé pracovné pomery? Čo keď sa neskôr zníži počet integrovaných detí? Majú opodstatnenie pre všetky deti? Oberajú rozpočet školy?

Model objektivizácie a školský zákon

Ministerstvo školstva zverejnilo v roku 2016 model objektivizácie odborných zamestnancov a asistentov (Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole.pdf). Tento model, ktorý pripravili analytici ministerstva však kvôli peniazom nebol nakoniec realizovaný, ale ukazuje reálne potreby škôl: 

  • Na 400 detí má byť 1 školský psychológ.
  • Na 20 integrovaných žiakov 1 špeciálny pedagóg (to už dnes je aj v § 94 ods. 4 šk. zákona zadefinované).
  • Na 50 žiakov so SZP mať sociálneho pedagóga/asistenta.
  • Podľa potrieb žiakov prideľovať pedagogických asistentov.
Fin prostriedky na realizaciu
Financie potrebné na udržanie niektorých podporných profesií v školstve

Ministerstvo zverejnilo tabuľku, kde vyčíslilo finančné potreby na trvalé udržanie týchto zamestnancov školstva. Ak ministerstvu tak veľmi leží inklúzia na srdci, investícia na udržanie školských podporných tímov je relatívne malá oproti iným stámiliónovým investíciám do školstva. 

V tabuľke vidíme, že školskí špeciálni pedagógovia by nemuseli v zásade stať nič navyše, lebo by sme ich vedeli financovať z navýšených normatívov škôl na integráciu. Viac sme k týmto číslami písali v našom článku Odmeny pre zamestnancov v školách financujú integrovaní žiaci. Poďme sa ale viac na to pozrieť, ako je to v konkrétnych školách.

Koľko ide presne financií do škôl na integráciu?

Ministerstvo školstva pravidelne zverejňuje presné rozpočty všetkých škôl a školských zariadení (nakoľko ide o verejné financie). Takto je možné veľmi podrobne zistiť, ako to je s peniazmi pre školy. Je to naozaj tak, že nemôžeme dať asistentom a školským podporným tímom zmluvy na neurčito? Lebo im nebudeme mať z čoho zaplatiť v prípade skončenia projektu odstupné?

Je to tak, že nemôžeme dať asistentom a školským podporným tímom zmluvy na neurčito? Pretože im nebudeme mať mať z čoho zaplatiť v prípade skončenia projektu odstupné?

Rozpočty škôl na integráciu podľa normatívneho financovania

Inklucentrum spracovalo zložitú tabuľku ministerstva a prináša aktuálne základným školám informácie, ako presne je to s peniazmi v školách. V tabuľke Rozpočty škôl na integráciu (EXCEL súbor na stiahnutie) si môžete nájsť priamo svoju konkrétnu školu a pozrieť si nasledovné dáta:

  • koľko žiakov k 15.9.2021 má vaša škola,
  • koľko integrovaných v 6 skupinách škola má (presný popis skupín integrácie nájdete v článku Odmeny pre zamestnancov v školách financujú integrovaní žiaci),
  • koľko financií dostáva navyše na týchto integrovaných žiakov,
  • koľko je celkový rozpočet školy
  • a ako zaujímavosť sme vybrali aj počet peňazí, ktoré by mala škola použiť na vzdelávanie svojich zamestnancov

Čísla ukazujú, že v priemere 10% z rozpočtu základných škôl tvoria financie na integrovaných žiakov. Tieto financie zatiaľ nie sú účelovo viazané. Riaditelia a školy majú veľmi málo peňazí, lebo do škôl, školstva ide stále podpriemerne málo peňazí (HDP), oproti iným vyspelým krajinám sveta. A tak riaditelia škôl musia často „variť z vody“

Infografika peniaze na integrovanych

Rozpočty do škôl sú nizke oproti vyspelým krajinám a riaditelia musia často „variť z vody“.

Kto na to dopláca?

Deti a rodičia a najmä tie najzraniteľnejšie deti, ktoré potrebujú pomoc a podporu. 

Učitelia, ktorí nemajú dostatočné ohodnotenie za náročnosť práce, nemajú materiálne podmienky a personálnu a odbornú podporu a pomoc.

Pedagogickí asistenti a školské podporné tímy, lebo ich pozícia je nestabilná, hoci je absolútne nevyhnutná pri podpore všetkých detí, rodičov a pedagógov v ich náročnom procese rozvoja. Títo kľúčoví podporní ľudia – akoby lekári, liečitelia, náhradní rodičia v jednom – ostávajú sami bez akejkoľvek podpory, istoty, bez stabilného pracovného pomeru na neurčito, bez odmien, flexibilného pracovného času, dôstojných podmienok.

A to aj napriek tomu, že základné školy disponujú rádovo priemerne 30 – 40 tisíc eur ročne navyše práve za deti so ŠVVP. Tieto deti so špeciálnymi potrebami prinášajú do škôl financie, ktoré majú slúžiť na školského psychológa, špeciálneho pedagóga, asistenta a iných, ktorí majú podporovať všetky deti. Asi 8 % ŠVVP detí v škole prináša financie navyše, ktoré majú slúžiť na podporu všetkých detí, rodičov a učiteľov a my im nedokážeme dať zmluvy na určito? Vianočné odmeny? Garantovať im dôstojné podmienky, postarať sa o nich? 

Niektorí podporní ľudia v školách fungujú bez stabilného pracovného pomeru a bez odmien napriek tomu, že školy disponujú peniazmi za deti so ŠVVP.

Asistenti a školské podporné tímy nevstupujú do škôl len nejako mimoriadne ako jednorazová podpora. Tieto podporné profesie slúžia všetkým žiakom a škole ako takej, pomáhajú vedeniu školy skvalitňovať výchovu a vzdelávanie, klímu na škole, systém práce, hodnotenia. Škola bez nich dnes nemôže plnohodnotne fungovať. Rovnako ako bez matematiky. A v týchto ťažkých časoch, možno i viac ako matematika. 

Viktor Križo

Zdroj:

Normatívne financovanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Dostupné na: https://www.minedu.sk/normativne-financovanie/

Čítajte aj