Memorandum inkluzívneho riaditeľa

  1. Nie som vlastníkom školy, som prvý medzi rovnými (primus inter pares).
  2. Mojou prioritou je slúžiť, koordinovať, podporovať, napomáhať, prispievať, sprevádzať a zakladám si na spolupráci, subsidiarite, participácii, rovnocennosti a konsenze.  
  3. Snažím sa nepoužívať slová ako ja, riaditeľ, štatutár či riadiť, rozhodovať, určovať, lebo som povedal, moja škola, moje právomoci a pod.
  4. Najlepšie ma vystihuje spojenie – facilitátor učiteľského zboru. Ako koordinátor pomáham učiteľom, aby mohli čo najlepšie rozvíjať svoj potenciál a plniť  svoje poslanie v slobode a zodpovednosti. Starám sa o ich každodennú pohodu, rast, podporu, rozvoj i napredovanie, občerstvenie i oddych, aby sa o to isté snažili vo svojich triedach so žiakmi a rodičmi.
  5. Všetky administratívne veci v škole rieši samostatný sekretariát.
  6. Na škole  fungujú dva kľúčové orgány: rada školy a zástupcovia zamestnancov. Aktívne zabezpečujú kontrolu fungovania a smerovania školy, spoločne zabezpečujeme lepší chod školy a sme natoľko prepojení s celou školou, že informácie a rozhodnutia sú zdieľané s ostatnými.
  7. Počas školského roka si nájdeme čas aj na oddych, chorobu, teambulding, dobré vzdelávanie, či čas na návštevu vedľajšej školy.
  8. Škola nie je odo mňa závislá. Ak aj nie som v škole, každý vie, že je za svoju prácu a činnosť zodpovedný predovšetkým  sám, a preto sa ju snaží vykonávať čo najlepšie.
  9. Hodnotiace procesy a kontrola je v škole nastavená medzi všetkými rovnako. Každý má príležitosť dávať priebežnú spätnú väzbu každému. Máme vlastný systém spätnej väzby založený na dôvere učiteľov, kde škola i jednotlivec identifikuje svoje  zdroje a limity.
  10. Moje funkčné obdobie je priebežne prehodnocované radou školy a učiteľmi, čo vychádza zo zozbieraných podnetov a analýz hodnotenia všetkých aktérov školy. Som pripravený svoju úlohu odovzdať a prenechať aj ďalším v presvedčení, že je aj veľa iných vecí vrátane učenia, ktoré robím dobre a rád.

Som rád, že mi bola na krátky čas požičaná dôležitá úloha napomáhať rozvoju školy, a byť v službách miestnej komunity detí, učiteľov a rodičov. Spolu s ostatnými takto rovnocenne prispievam k pestrosti mozaiky školského života.

Čítajte aj