1. Home
  2. Portál
  3. Školský podporný tím
  4. Prečo je dobré, aby vedenie informovalo o prijatí nového žiaka ŠPT?

Prečo je dobré, aby vedenie informovalo o prijatí nového žiaka ŠPT?

Príchod nového žiaka je vždy zmenou a so zmenou sa vždy spája istá miera distresu alebo aj eustresu tak pre prichádzajúce dieťa, rodičov, ale aj triedu i učiteľov. Vyžaduje to isté vzájomné naladenie sa vo vzťahoch, prináša novú dynamiku do triedy. Deje sa to vždy, aj keby išlo o “ideálne” dieťa. Vývinová psychológia nás upozorňuje na dôležitosť začlenenia vo formálnej skupine rovesníkov, potreby bezpečia spojeného s environmentálnym konceptom miesta a domova, vzťahová sieť a i.

Väčšinou sa však zmena školy spája s ďalšími pridruženými príčinami – sťahovanie, šikanovanie, konflikty, striedavá starostlivosť, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, vojna a i. Niektoré môžu zažívať násilie, zneužívanie, stratu blízkych osôb, opakované cyklické zmeny škôl, keď sa zopakuje nejaký vzorec (rodič príde znova a znova o prácu, alkohol v rodine, konflikty v škole a i.) Mnohé tieto rizikové faktory nemusia byť vidieť pri prvom stretnutí s dieťaťom či rodinou, ale to neznamená, že prestupom do školy je dieťa “tabula rasa” alebo ako rodičia či učitelia radi hovoria: začneme písať novú kapitolu, otočíme list a pod. Ťažkosti a skúsenosti, ktoré dieťa má sú v ňom prítomné a ak chceme v prípade prepuknutia rizikových javov mu pomôcť, potrebujeme včas poznať základné informácie o jeho životnej ceste, aby sme mu vedeli pomôcť. Je rozdiel, či dieťa zažíva násilie alebo má cukrovku, či uteká pred vojnou. Školy sú jediným miestom, cez ktoré prejdú všetky deti. Minimálne od 5 rokov. Školy sú často jediné, ktoré poznajú dieťa najlepšie, ak rodina alebo prostredie zlyhalo. Prestup detí medzi školami sú preto dôležitým priestorom pre spoluprácu medzi školami a odovzdaním si informácií, ako to vyžaduje aj § 31 školského zákona. Do 15 dní od prijatia rozhodnutia je povinná pôvodná škola poslať kópiu dokumentácie žiaka.

Školský podporný tím spolu s triednym učiteľom potrebuje o prichádzajúcich žiakov vedieť od prvého okamihu. Jednak v rámci zápisu budúcich prvákov i pri prestupe žiakov vo všetkých ročníkov. Riaditeľ školy ak chce v škole nastaviť kvalitný systém podpory by mal bezodkladne informovať, ako to predpokladá aj § 84a) zákona 138/2019, ktorý dáva ŠPT kompetenciu koordinovať inkluzívne vzdelávanie. Ak má riaditeľ aj podozrenie na nejaké riziká, tak aj sprostredkovať kontakt, ba dokonca niekedy môže byť veľmi užitočné, ak sa niektorý z členov zúčastňuje prijímacieho procesu nových žiakov. Aby vedeli hneď na začiatku poskytnúť podporu rodine a žiakovi.

Koordinátor tímu vie následne sa aj spojiť s bývalou školou, vymeniť si potrebné informácie, poradiť sa o ďalšom postupe podpory dieťaťa a rodine a čo najefektívnejšie nadviazať na predošlú podporu.

Zlou praxou je, ak sa informácie využívajú na to, aby sa dieťa do školy neprijalo, ak sa zatajujú informácie zo strany rodiča, lebo sa bojí o neprijatie alebo ak informácie slúžia na strašenie učiteľov, aký problémový žiak prichádza. Každé dieťa je nesmierne cenné a potrebuje podporu. Našou úlohou je chrániť najlepší záujem každého dieťaťa, nie si deti vyberať.

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles