1. Home
 2. Portál
 3. Školský podporný tím
 4. Ako efektívne zakotviť inkluzívnu dokumentáciu školy
 1. Home
 2. Portál
 3. Individuálny vzdelávací program
 4. Ako efektívne zakotviť inkluzívnu dokumentáciu školy
 1. Home
 2. Portál
 3. Legislatíva
 4. Ako efektívne zakotviť inkluzívnu dokumentáciu školy
 1. Home
 2. Portál
 3. Dokumentácia
 4. Ako efektívne zakotviť inkluzívnu dokumentáciu školy

Ako efektívne zakotviť inkluzívnu dokumentáciu školy

ČLÁNOK AKTUALIZOVANÝ 12. marca 2024.

Aj so vzormi povinných dokumentov školy

Dôležitým právnym a metodickým krokom pri implementácii inkluzívneho vzdelávania do školského života je jeho zakotvenie vo formálnych dokumentoch školy. Samozrejme, je veľmi ťažké formálne opísať, čím škola žije, z praxe však vyplýva, že každá škola funguje v určitom kultúrnom, regionálnom, filozofickom rámci, čo sa odráža na jej činnosti a vzťahoch medzi aktérmi procesov v škole, ale aj v spolupráci s komunitou školy.

povinne dokumenty skoly ako do nich zakotvit spt
Krokom pri implementácii inkluzívneho vzdelávania do školského života je jeho zakotvenie do dokumentov školy.

Je veľmi dôležité, aby verejnosť mala možnosť cez oficiálne dokumenty školy vidieť, ako škola žije, na akých princípoch a činnostiach je postavená. Je to základná informačná povinnosť školy voči verejnosti, ale osobitne aj rodičom, žiakom a zamestnancom. Napriek tomu však bude vždy existovať žitá atmosféra podpory a rozvoja človeka, ktorú dokumenty nikdy neopíšu.

Medzi základné povinné dokumenty školy patria

 • školský vzdelávací program, 
 • školský poriadok, 
 • rada školy, jej zápisnice, verejné zasadnutia a jej verejná činnosť, 
 • webstránka školy (pripájame vhodnú názornú ukážku) a internetová žiacka knižka, 
 • rozvrh hodín a príp. triedna kniha,
 • pracovný poriadok v oblasti pracovno-právnych vzťahoch.

Špeciálnymi neverejnými dokumentami, ktoré slúžia na špeciálnu podporu žiakov, sú najmä:

 • individuálny vzdelávací program a jeho príp. dodatky,
 • správa/správy z vyšetrenia alebo vyjadrenia CPP/ŠCPP, 
 • vyjadrenia k PO pre deti, ktoré nemajú ŠVVP,
 • súdne rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti o dieťa. 

V tomto článku sa chceme venovať predovšetkým tomu, ako môžu vyzerať niektoré verejné dokumenty, keď sa do nich zakotvia princípy inkluzívneho vzdelávania a fungovania školského podporného tímu. Je dôležité, aby škola mala zakotvené fungovanie ŠPT a inkluzívne princípy aj vo formálnych dokumentoch, čo zároveň chráni školu pred neoprávnenými a neodbornými zásahmi, tiež transparentne napĺňa informačnú povinnosť, ktorú podľa § 144 školského zákona škola má vo vzťahu k účastníkom vzdelávania. 

Školský vzdelávací program (ŠkVP)

Je to najdôležitejší a najkomplexnejší verejný dokument o živote školy. Celé desaťročia sa základná škola chápala najmä ako pedagogická inštitúcia zameraná na učenie sa čítať, písať a počítať. Výchova bola skôr okrajová popri vyučovaní predmetov. Posledné roky vplyvom komplexnejšieho pohľadu sa nanovo obnovuje a revitalizuje aj podporná úloha školy zameraná na rozvoj „celého” človeka. K takémuto náhľadu na osobnosť zásadným spôsobom prispievajú práve školské podporné tímy, ktoré sú poslami novej kultúry školy. Školy, v ktorej je dôležitá aj atmosféra, spolupráca, sloboda a zodpovednosť, či demokracia. Zakotvenie tohto tímu do ŠkVP vyžaduje jednak odvolávky na odborné a legislatívne zdroje, popísanie princípov a základných činností a zároveň konkrétne prepojenie na život školy.

V priloženom dokumente sme pre Vás pripravili ukážku všeobecného zakotvenia školského podporného tímu do ŠkVP a tiež systému podporných opatrení, ktoré sa dajú zakotviť priamo aj do ŠkVP. Predpokladáme, že si škola vytvorí v ŠkVP špeciálne kapitoly, ktoré sú tejto problematike venované, ale zároveň sú prepojené aj s ostatnými časťami a spomínajú sa aj na iných miestach. 

Veľmi dôležitou povinnou časťou ŠkVP je aj hodnotenie žiakov:

 • opísať systém hodnotenia školy celkovo,
 • ale aj v jednotlivých predmetoch,
 • alebo môže byť konkrétnejšie zakotvené aj priamo v časti učebných osnov jednotlivých predmetov. 

Okrem priloženého dokumentu odporúčame doplniť si do ŠkVP systém hodnotenia žiakov – je veľmi dôležité, aby ŠPT mal možnosť v rámci spolupráce s pedagógmi na podpornej úrovni 1. stupňa prepojiť a zinkluzívniť systém hodnotenia. Znamená to napr. že sa stane postupne samozrejmá podpora pre všetky deti, napr. predĺženie času pri veľkých písomných prácach podľa potreby detí, používanie pomôcok (kalkulačky, tabuľky a i.) pre všetky deti (čiže od memorovania k praktickému používaniu), ako to koniec koncom umožňuje aj NÚCEM. Prínosné by bolo definovať si situácie, kedy je možné po vzájomnej komunikácii ŠPT a napr. učiteľov SJL, dať napríklad možnosť deťom písať doplňovacie diktáty, ohodnotiť len vypracované otázky, predĺžiť čas. Takýto prístup by pomohol všetkým žiakom a hlavne žiakom v riziku, kde intervencia zo strany školy môže byť veľmi rýchla a aktuálna. Taktiež využívanie sebahodnotenia žiakov, sebareflexie a spätnej väzby (nie každú prácu je treba známkovať, mnohé najmä priebežné hodnotenie sa dá z veľkej časti postaviť na reflexii so žiakmi a viesť ich k slobode a zodpovednosti). Učitelia môžu viac systém hodnotenia vzájomne prepájať a zjednocovať, aby podpora nebola iba špecifikom jedného predmetu. 

Školský poriadok

Pre žiakov a rodičov je veľmi dôležitý pre každodenný život práve školský poriadok. Určuje základné pravidlá fungovania v školskom prostredí.

Možnosti participatívnej tvorby takýchto pravidiel, či kultúra menej trestov a viac dôvery a porozumenia, menej kontroly a viac slobody a zodpovednosti a ďalšie v tejto časti nebudeme rozpracovávať. Školy na ceste k inkluzívnej a humanistickej kultúre tieto princípy postupne objavia.

V tejto časti sa zameriame iba na formálne zakotvenie ŠPT do školského poriadku, aby rodičia i žiaci vnímali tento tím ako súčasť bežného života školy, poznali základné legislatívne princípy jeho fungovania a základné činnosti, ktoré vykonávajú pre podporu všetkých žiakov.

Zároveň do školského poriadku je možné taktiež zakotviť niektoré všeobecné podporné opatrenia, ktoré škola dokáže rýchlo a účinne poskytnúť deťom, ktoré to potrebujú, napr. prevencia, krízová intervencia, podpora detí cudzincov ale aj iné.

Individuálny vzdelávací program (IVP)

V minulosti po internete kolovalo množstvo ukážkových IVP a spôsobilo to veľa formalizmu a nedostatku pochopenia problematiky.

Ukážku, ktorú ponúkame slúži ako inšpirácia spolu s legislatívnymi formulkami, ktoré môžu pomôcť pri jeho zostavovaní a to už aj v súlade s reformou podporných opatrení, kde sú zapracované všetky potrebné legislatívne úpravy. Pripájame aj ukážku dodatku k IVP (najmä kvôli usporiadaniu rozvrhu a pravidiel hodnotenia, ale môže to byť aj priamo v IVP) v prípade, že dochádza k úprave dochádzky/rozvrhu pre žiaka, nakoľko ide o pomerne špecifickú podporu a vyžaduje rozsiahlejšie formálne ukotvenie. Opäť zdôrazňujeme, že ide o inšpiráciu. Zákon formu a obsah vôbec nestanovuje. 

Všetky dokumenty školy by mali byť odrazom žitého učiaceho sa spoločenstva. Mali by len formálne, legislatívne a metodicky odrážať lesk lúčov hlbokej demokratickej a humanistickej kultúry školy, kde sa každý človek počíta. 

Vyjadrenia k podporným opatreniam pre deti bez ŠVVP

Pre žiakov, ktorí nie sú zaradení do kategórie žiak so ŠVVP – čiže vlastne všetky deti – je možné poskytovať podporné opatrenia rovnako ako deťom so ŠVVP, pričom nevedie sa k týmto deťom IVP, ani diagnostická správa, ale iba vyjadrenie k podpornému opatreniu s vyjadrením riaditeľa. Takéto vyjadrenie môže byť na tlačive poskytnutom NIVAMom alebo na tlačive, ktoré pripájame nižšie, alebo v akejkoľvek inej písomnej forme. Takáto dokumentácia je ďalšia dokumentácia a škola ju eviduje (odporúčame počas toho, kým sa mu poskytuje PO, resp. počas jeho školskej dochádzky v danej škole), ale nie je povinná podľa vyhlášky o pedagogickej dokumentácie škola túto dokumentáciu následne archivovať. Zdôrazňujeme ale, že zákon formu neurčuje, takže je možné využiť aj elektronické vedenie napr. v EDUPAGE alebo využívať na komunikáciu a vyjadrenie aj jednoduchú mailovú formu, ktorá sa môže archivovať elektronicky na disku školy.

Pracovný poriadok

Ministerstvo školstva spolu s odborovým zväzom školstva vydali v roku 2020 vzorový pracovný poriadok. Tento pracovný poriadok v súlade so zákonníkom práce však nepočíta s fungovaním školského podporného tímu ako samostatnej organizačnej jednotky a definovaním nových profesií pedagogického asistenta a členov školského podporného tímu. Ich určenie vo vzorovom pracovnom poriadku je len veľmi všeobecné a neodráža najčastejšie problémy v praxi, ktoré vznikajú, napr. ich financovanie z projektov, stabilitu pozícii, zrovnoprávnenie pracovných podmienok s pedagógmi. Aj preto sme pripravili ukážku možného prístupu v pracovno-právnych vzťahov smerom k týmto relatívne novým zamestnancom. Treba dodať, že spôsob financovania zo štrukturálnych fondov či dotácii ministerstva by nemalo zohrávať v pracovno-právnych vzťahoch žiadnu rolu, nakoľko tieto pozície sú pre chod školy v 21. storočí úplne nevyhnutné a samozrejmé. Uvedený doplnok je možnou vzorovou ukážkou, ktorú si jednotlivé školy prispôsobia po dohode so samotnými zamestnancami, ktorých sa to týka.

Vzorové dokumenty na stiahnutie:

CPP Vyjadrenie PO nahlad
CPP-Vyjadrenie PO
(word verzia na stiahnutie)

CPP Sprava z dg nahlad
CPP-Správa z dg (word verzia na stiahnutie)
Vyjadrenie bez SVVP nahlad
Vyjadrenie bez ŠVVP (word verzia na stiahnutie)

Dokumenty sú vytvorené a určené pre školy a školské zariadenia a boli publikované aj v teoretickom a praktickom sprievodcovi Školský podporný tím z dielne VUDPaPu (2022).

Boli pre Vás tieto informácie užitočné?

PODPORTE NÁS

Aby sme mohli aj naďalej pomáhať chceme prinášať školám najnovšie informácie a praktické poradenstvo.

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles