1. Home
  2. Portál
  3. Legislatíva
Legislatíva

Legislatíva

Odmeny pre asistentov a ŠPT v projektoch

Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len PZ a OZ) sa riadi zákonom 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone...

Úprava dochádzky – IVP, IUP alebo individuálne vzdelávanie

Jedným z problémov integrácie v školách je aj potreba individuálne upraviť školskú dochádzku konkrétneho dieťaťa odlišne od dochádzky ostatných žiakov. Školský zákon...

Všetko o (ne)hodnotení žiakov

Hodnotenie žiaka je riadne zakotvené v školskom zákone práve v § 55 a 56. O hodnotení žiakov sme písali v...

Mýty o zmluvách na určito v projektoch

TIsíce matiek, žien a mužov s nízkym spoločenským a finančným ohodnotením – psychologičky, špeciálni a sociálni pedagógovia, asistentky – stoja...

Odmeny pre zamestnancov v školách financujú integrovaní žiaci

V Inklucentre sme sa pozreli na to, ako je to s finančnými prostriedkami základných škôl, ktoré dostávajú v rámci navýšených...

Povinná dokumentácia asistentov?

“Existuje nejaká predpísaná povinná dokumentácia pedagogického asistenta, ktorú si musí každý asistent viesť? Napr. „plán práce asistenta“, „záznamový hárok asistenta“, „denník...

Kto a ako má riadiť činnosť školského špeciálneho pedagóga, odborných zamestnancov a asistentov?

Dostávame často otázky, či a ako má vedenie školy určovať a vstupovať do práce zamestnancov, ktorých úloha je podporovať na...

Inovačné vzdelávanie z 9 % na 12 %?

Áno, podľa novely zákona 138/2019 sa v § 14e ods. 2 zákona 553/2003 už vypúšťa toto obmedzenie od 1.1.2022. Čiže...

Aktualizovaná správa k prijímačkám?

AKTUALIZOVANÉ k 21. augustu 2023 – Inklucentrum uvedenú byrokraciu spolu so Slovenskou komorou učiteľov zo zákona odstránili. Uvedený článok je...

Kedy nie je nutné vypracovať žiakovi IVP?

Žiaci so ŠVVP majú nárok podľa § 2 šk. zákona na úpravy metód, foriem, obsahov a postupov s tým, že ak...

Je spolupráca alebo stretnutia s poradenským zariadením pracovnou činnosťou?

V niektorých okresoch už dnes aktívne prebiehajú tzv. metodické stretnutia školských podporných tímov alebo sekcií jednotlivých profesií (školských psychologičiek, či...

Čo je dôležité do poradenskej správy písať a čo nie? 

V praxi sa ukazuje, že veľké napätia vznikajú okolo poradenských správ. Jednak čo do nich dať, ale aj čo nedať,...

Ako viesť záznamy a evidenciu ako školský špeciálny pedagóg?

Ak si špeciálny pedagóg berie žiaka individuálne, jednou vetou si môže zaznamenať, čo s ním robil. Ak sa žiak zúčastňuje...

Má mať asistent alebo ŠPT prístup do Edupage?

Pokiaľ má školský podporný tím ale aj asistent plniť podporu učiteľom, žiakom a rodičom, je veľmi dôležité, aby informácie boli...

Koľko hodín do týždňa má pracovať pedagogický asistent?

V praxi sa stále nechápe, že pracovná doba nie je to isté ako priama činnosť s deťmi. A tak sa...

Môže byť asistentovi a ŠPT suplovanie nariadené?

Dlhodobo sa venujeme otázkam, ktoré sú na okraji záujmu verejných inštitúcií. Problémy, s ktorými sa denno-denne stretávate v práci a ku ktorým...

Žiaci s variantom A v bežnej základnej škole?

Z NAŠEJ PORADNE… Viacero Vašich otázok smeruje k tomu, ako vzdelávať v integrácii žiaka s mentálnym znevýhodnením. Ako mu zostaviť...

Pracovný čas odborných zamestnancov

Od príchodu európskych štrukturálnych fondov (najmä projekty MPC) sa do škôl dostalo tisíce odborných zamestnancov (OZ) aj školských špeciálnych pedagógov....

Zmluvy len na dobu určitú?

Z NAŠEJ PORADNE… téma, v ktorej sme poradili sa týkala nasledovného problému: “Riaditeľka školy nám ako pedagogickým asistentom predlžuje pracovnú...

Sú špecifické predmety povinné?

Odpovedáme na vaše otázky: Je realizovanie predmetov rozvíjanie špecifických funkcií (RŠF), individuálna logopedická intervencia (ILI), terapeutické a korektívne cvičenia (TKC) povinné na Základných školách v školskej integrácii?