1. Home
 2. Portál
 3. Školský podporný tím
 4. Má mať asistent alebo ŠPT prístup do Edupage?
 1. Home
 2. Portál
 3. Legislatíva
 4. Má mať asistent alebo ŠPT prístup do Edupage?
 1. Home
 2. Portál
 3. Metodické články
 4. Má mať asistent alebo ŠPT prístup do Edupage?
 1. Home
 2. Portál
 3. Dokumentácia
 4. Má mať asistent alebo ŠPT prístup do Edupage?

Má mať asistent alebo ŠPT prístup do Edupage?

Pokiaľ má školský podporný tím ale aj asistent plniť podporu učiteľom, žiakom a rodičom, je veľmi dôležité, aby informácie boli s nimi zdieľané a mali aj sami mať možnosť zdieľať informácie. Nová vyhláška o ZŠ 223/2022 v § 1 ods. 2 už stanovuje, že školský podporný tím je riadnym členom pedagogickej rady, čo predpokladá, že sa prirodzene podieľa na informovanosti o výchovno-vzdelávacom procese žiakov.

To znamená, že členovia školského podporného tímu by mali vidieť všetky známky, poznámky a triedne knihy vrátane dochádzky ku všetkým žiakom školy. Potrebujú včas identifikovať a zachytiť ťažkosti a riziká alebo progres. Ak majú plniť náročnú úlohu koordinovať inkluzívne vzdelávania na škole v súlade s § 84a) zákona 138/2019 musia mať dostatok informácii. Zároveň by mali mať možnosť aktívne vstupovať hodnotením alebo poznámkami k práci žiakov. Opäť vyhláška o ZŠ v § 9 predpokladá úzku spoluprácu pri hodnotení správania žiaka so školskom podporným tímom. Ak ide o pedagogických asistentov tak tí podobne, ale v triedach, v ktorých pomáhajú. Je samozrejme veľmi dôležité, aby podporný tím alebo asistenti nezasahovali neodborne do práce učiteľov, ale boli s nimi v súlade a postupovali s ich vedomím. 

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles