1. Home
  2. Portál
  3. Školský podporný tím
Školský podporný tím

Školský podporný tím

Odmeny pre asistentov a ŠPT v projektoch

Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len PZ a OZ) sa riadi zákonom 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone...

Všetko o (ne)hodnotení žiakov

Hodnotenie žiaka je riadne zakotvené v školskom zákone práve v § 55 a 56. O hodnotení žiakov sme písali v...

Mýty o zmluvách na určito v projektoch

TIsíce matiek, žien a mužov s nízkym spoločenským a finančným ohodnotením – psychologičky, špeciálni a sociálni pedagógovia, asistentky – stoja...

Odmeny pre zamestnancov v školách financujú integrovaní žiaci

V Inklucentre sme sa pozreli na to, ako je to s finančnými prostriedkami základných škôl, ktoré dostávajú v rámci navýšených...

Povinná dokumentácia asistentov?

“Existuje nejaká predpísaná povinná dokumentácia pedagogického asistenta, ktorú si musí každý asistent viesť? Napr. „plán práce asistenta“, „záznamový hárok asistenta“, „denník...

Kto a ako má riadiť činnosť školského špeciálneho pedagóga, odborných zamestnancov a asistentov?

Dostávame často otázky, či a ako má vedenie školy určovať a vstupovať do práce zamestnancov, ktorých úloha je podporovať na...

Inovačné vzdelávanie z 9 % na 12 %?

Áno, podľa novely zákona 138/2019 sa v § 14e ods. 2 zákona 553/2003 už vypúšťa toto obmedzenie od 1.1.2022. Čiže...

Je spolupráca alebo stretnutia s poradenským zariadením pracovnou činnosťou?

V niektorých okresoch už dnes aktívne prebiehajú tzv. metodické stretnutia školských podporných tímov alebo sekcií jednotlivých profesií (školských psychologičiek, či...

Čo je dôležité do poradenskej správy písať a čo nie? 

V praxi sa ukazuje, že veľké napätia vznikajú okolo poradenských správ. Jednak čo do nich dať, ale aj čo nedať,...

Ako viesť záznamy a evidenciu ako školský špeciálny pedagóg?

Ak si špeciálny pedagóg berie žiaka individuálne, jednou vetou si môže zaznamenať, čo s ním robil. Ak sa žiak zúčastňuje...

Má mať asistent alebo ŠPT prístup do Edupage?

Pokiaľ má školský podporný tím ale aj asistent plniť podporu učiteľom, žiakom a rodičom, je veľmi dôležité, aby informácie boli...

Koľko hodín do týždňa má pracovať pedagogický asistent?

V praxi sa stále nechápe, že pracovná doba nie je to isté ako priama činnosť s deťmi. A tak sa...

Môže byť asistentovi a ŠPT suplovanie nariadené?

Dlhodobo sa venujeme otázkam, ktoré sú na okraji záujmu verejných inštitúcií. Problémy, s ktorými sa denno-denne stretávate v práci a ku ktorým...

Pracovný čas odborných zamestnancov

Od príchodu európskych štrukturálnych fondov (najmä projekty MPC) sa do škôl dostalo tisíce odborných zamestnancov (OZ) aj školských špeciálnych pedagógov....

Zmluvy len na dobu určitú?

Z NAŠEJ PORADNE… téma, v ktorej sme poradili sa týkala nasledovného problému: “Riaditeľka školy nám ako pedagogickým asistentom predlžuje pracovnú...

Sú špecifické predmety povinné?

Odpovedáme na vaše otázky: Je realizovanie predmetov rozvíjanie špecifických funkcií (RŠF), individuálna logopedická intervencia (ILI), terapeutické a korektívne cvičenia (TKC) povinné na Základných školách v školskej integrácii?

Nadčasy asistentov a ŠPT

Ako je to s nadčasmi u pedagogických asistentov, špeciálnych pedagógov a ostatných odborných zamestnancov v škole? Spýtali sme sa nášho odborníka...

Ako sa kvalitne môže vzdelávať zamestnanec školy

Zostavili sme sériu článkov o vzdelávaní zamestnancov škôl. V prvej časti rozoberáme zákonné možnosti vzdelávania a plán profesijného rozvoja. Vzdelávanie...

Asistenti, školský podporný tím a dozor nad žiakmi. Ako to je?

Z rôznych strán dostávame dôležitú a zároveň náročnú otázku: „ Ako je to s vykonávaním dozorov nad žiakmi v školách pedagogickými asistentami,...

Informovaný súhlas. Potrebujete ho?

Odpovedáme na otázku, či sú potrebné informované súhlasy pri práci školského podporného tímu alebo CPP v škole. Stále viac sa...