1. Home
  2. Portál
  3. Metodické články
Metodické články

Metodické články

Kto a ako má riadiť činnosť školského špeciálneho pedagóga, odborných zamestnancov a asistentov?

Dostávame často otázky, či a ako má vedenie školy určovať a vstupovať do práce zamestnancov, ktorých úloha je podporovať na...

Aktualizovaná správa k prijímačkám?

AKTUALIZOVANÉ k 21. augustu 2023 – Inklucentrum uvedenú byrokraciu spolu so Slovenskou komorou učiteľov zo zákona odstránili. Uvedený článok je...

Kedy nie je nutné vypracovať žiakovi IVP?

Žiaci so ŠVVP majú nárok podľa § 2 šk. zákona na úpravy metód, foriem, obsahov a postupov s tým, že ak...

Ako viesť záznamy a evidenciu ako školský špeciálny pedagóg?

Ak si špeciálny pedagóg berie žiaka individuálne, jednou vetou si môže zaznamenať, čo s ním robil. Ak sa žiak zúčastňuje...

Má mať asistent alebo ŠPT prístup do Edupage?

Pokiaľ má školský podporný tím ale aj asistent plniť podporu učiteľom, žiakom a rodičom, je veľmi dôležité, aby informácie boli...

Žiaci s variantom A v bežnej základnej škole?

Z NAŠEJ PORADNE… Viacero Vašich otázok smeruje k tomu, ako vzdelávať v integrácii žiaka s mentálnym znevýhodnením. Ako mu zostaviť...

Zmluvy len na dobu určitú?

Z NAŠEJ PORADNE… téma, v ktorej sme poradili sa týkala nasledovného problému: “Riaditeľka školy nám ako pedagogickým asistentom predlžuje pracovnú...

Sú špecifické predmety povinné?

Odpovedáme na vaše otázky: Je realizovanie predmetov rozvíjanie špecifických funkcií (RŠF), individuálna logopedická intervencia (ILI), terapeutické a korektívne cvičenia (TKC) povinné na Základných školách v školskej integrácii?

Ako sa kvalitne môže vzdelávať zamestnanec školy

Zostavili sme sériu článkov o vzdelávaní zamestnancov škôl. V prvej časti rozoberáme zákonné možnosti vzdelávania a plán profesijného rozvoja. Vzdelávanie...

Ministerstvo zdravotníctva prepláca vzdelávania pre odborníkov v školstve

Je povzbudivé vedieť, že sa aj o nás ako odborníkov niekto stará, myslí na naše duševné zdravie a na naše...

Štátny vzdelávací program od 1. 9. 2022 prinesie väčší súlad s princípmi inkluzívneho vzdelávania

Ministerstvo školstva v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom (od 1. 7. 2022 Národný inštitút vzdelávania a mládeže – NIVAM) zverejnilo 20. júla 2022...

Inkluzívne zmeny vo vyhláške o ZŠ a SŠ

V úzkej spolupráci so Slovenskou komorou učiteľov sa nám podarilo presadiť viaceré zmeny vo vyhláškach v prospech praxe. Žiaľ, niektoré...

Podporné úrovne 1. až 5. stupňa, VÚDPaP

Ministerstvo vydalo vo februári 2022 popis podporných úrovní prvého až piateho stupňa podľa novely školského zákona ako prvok transformácie poradenských...

Je možné žiaka odintegrovať?

Slovo odintegrovať nie je veľmi vhodné, lebo budú dojem, že sa niečo umelo ukončuje. Pojem integrácia sa od 31.5.2023 v...

Ako je to s opakovaním ročníka?

Zatiaľ opakovanie ročníka možné právne je. Iba v roku 2020 v mimoriadnej situácii počas prvej vlny pandémie bolo prepadávanie výslovne ministerstvom blokované,...

Inklúzia na gymnáziu?

Ak ide o podporu človeka, v ktorú veríme v rámci inkluzívneho vzdelávania, tak nie je nekonečná a neobmedzená. Človek má prirodzene svoje limity, nevie...

Môžu byť integrované tzv. deti s hraničným intelektom?

Diskusia diagnostiky a integrácie detí s hraničným pásmom intelektu prebieha celé roky. Istý čas boli tieto deti „schovávané“ pod poruchy učenia, ale...

Ktoré predmety môžu byť v rámci IVP nehodnotené (absolvoval)?

Individuálny vzdelávací program neurčuje, ktoré úpravy môžu byť u konkrétneho žiaka realizované, existujú však isté mantinely a princípy, na ktoré je vždy...

Čo znamená, že IVP musí byť v súlade s odporúčaniami poradenského zariadenia?

Individuálny vzdelávací program je od januára 2022 prísnejšie definovaný v § 7a) školského zákona, aby bol v súlade s odporúčaniami poradenského zariadenia....

Je potrebné dodržiavať odporúčania/podporné opatrenia z CPP?

Článok vychádza v spolupráci s CPP Bratislava II. (autor: Mgr. Nikola Vasiľová, špeciálna pedagogička) Nedodržiavaním odporúčaní (podporných opatrení) je porušovaných...