1. Home
 2. Portál
 3. Školský podporný tím
 4. Je možné žiaka odintegrovať?
 1. Home
 2. Portál
 3. Individuálny vzdelávací program
 4. Je možné žiaka odintegrovať?
 1. Home
 2. Portál
 3. Legislatíva
 4. Je možné žiaka odintegrovať?
 1. Home
 2. Portál
 3. Metodické články
 4. Je možné žiaka odintegrovať?

Je možné žiaka odintegrovať?

Slovo odintegrovať nie je veľmi vhodné, lebo budú dojem, že sa niečo umelo ukončuje. Pojem integrácia sa od 31.5.2023 v legislatíve vynechalo a formálne už v legislatíve neexistuje.

Cieľom integrácie bolo začleňovanie dieťaťa a áno, môže sa stať, že je dieťa tak dobre adaptované a začlenené, funguje optimálne a prestane mať v triede ŠVVP resp. potrebovať podporné opatrenia. Neodôvodnene prerušiť alebo svojvoľne ukončovať podporné opatrenia žiaka so ŠVVP alebo aj bez ŠVVP nie je v najlepšom záujme dieťaťa a preto je to krok v rozpore s potrebami dieťaťa a teda aj legislatívy. Ak teda došlo k skutočnému naplneniu cieľa podpory a dieťa nepotrebuje špeciálnu podporu, odporučí škola rediagnostické vyšetrenie v poradenskom zariadení a to usúdi, že dieťa už nemá ŠVVP resp. nepotrebuje podporné opatrenia. Ukončenie musí byť so súhlasom poradenského zariadenia, rodiča a taktiež byť zdôvodnené. Ukončenie podpory je však na Slovensku zatiaľ skôr výnimočný stav, s ktorým sa stretávame ojedinele. Skúsenosť hovorí, že podpora trvá roky, lebo mnohé ŠVVP pretrvávajú. Fakt je, že reformou podporných opatrení a ich rozšírením sa dočkáme časov, kedy kvalitnou podporou a starostlivosťou a prevenciou sa skutočne ŠVVP zmiernia natoľko, že dieťa nepotrebuje podporu.

Ak žiada o ukončenie podpory rodič, je treba dôkladne preskúmať dôvody. Často je to hnev rodiča, nespokojnosť, strach zo strednej školy a pod. Všetky tieto argumenty je treba porozumieť a citlivo a ľudsky vysvetľovať, hľadať riešenia. Ukončenie integrácie nepomôže k prijímačkam, tie totiž nesmú integráciu a diagnózu dieťaťa postaviť ako kritériu na neprijatie, ani nijako diskriminovať. Opakovane sme na to upozornili v našich článkoch: Inklucentrum pomáha meniť kritéria prijímačiek na SŠ. Ak na takú strednú školu narazíte, prosím, upozornite nás na to a my budeme danú školu kontaktovať, už sme takto opravili desiatky kritérií na prijímanie na stredné školy. Byť v konflikte s rodičom ale dieťaťu taktiež nepomáha, takže v praxi niekedy školy robia rozličné ústupky tak, aby dosiahli lepší efekt pomoci dieťaťu. Aj keď „odintegrovanie“ resp. ukončenie PO v takejto situácii nie je najlepší krok, niekedy to môže upokojiť napätie a otvoriť nové možnosti podpory dieťaťa, ktoré je možné podporovať i naďalej, aj keď s obmedzenejšími možnosťami.

Ak rodič nespolupracuje, to nemôže byť dôvod na ukončenie podporných opatrení, skôr naopak.

Dieťa nemôže za to, že rodič nespolupracuje. Ak dieťa potrebuje PO, tak mu ich nemožno odobrať za trest. Rodiča treba do spolupráce vtiahnuť, do IVP možno nastaviť aj kroky pre rodiča, čo sa od neho očakáva, neraz rodič potrebuje aj mentoring a sprevádzanie. Ak však škola vníma rodiča ako veľkú bariéru pre rozvoj dieťaťa, je povinná to nahlásiť na sociálno-právnu ochranu detí a dožadovať sa nápravy.

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles