1. Home
  2. Portál
  3. Individuálny vzdelávací program
Individuálny vzdelávací program

Individuálny vzdelávací program

Úprava dochádzky – IVP, IUP alebo individuálne vzdelávanie

Jedným z problémov integrácie v školách je aj potreba individuálne upraviť školskú dochádzku konkrétneho dieťaťa odlišne od dochádzky ostatných žiakov. Školský zákon...

Všetko o (ne)hodnotení žiakov

Hodnotenie žiaka je riadne zakotvené v školskom zákone práve v § 55 a 56. O hodnotení žiakov sme písali v...

Odmeny pre zamestnancov v školách financujú integrovaní žiaci

V Inklucentre sme sa pozreli na to, ako je to s finančnými prostriedkami základných škôl, ktoré dostávajú v rámci navýšených...

Aktualizovaná správa k prijímačkám?

AKTUALIZOVANÉ k 21. augustu 2023 – Inklucentrum uvedenú byrokraciu spolu so Slovenskou komorou učiteľov zo zákona odstránili. Uvedený článok je...

Kedy nie je nutné vypracovať žiakovi IVP?

Žiaci so ŠVVP majú nárok podľa § 2 šk. zákona na úpravy metód, foriem, obsahov a postupov s tým, že ak...

Žiaci s variantom A v bežnej základnej škole?

Z NAŠEJ PORADNE… Viacero Vašich otázok smeruje k tomu, ako vzdelávať v integrácii žiaka s mentálnym znevýhodnením. Ako mu zostaviť...

Sú špecifické predmety povinné?

Odpovedáme na vaše otázky: Je realizovanie predmetov rozvíjanie špecifických funkcií (RŠF), individuálna logopedická intervencia (ILI), terapeutické a korektívne cvičenia (TKC) povinné na Základných školách v školskej integrácii?

Informovaný súhlas. Potrebujete ho?

Odpovedáme na otázku, či sú potrebné informované súhlasy pri práci školského podporného tímu alebo CPP v škole. Stále viac sa...

Štátny vzdelávací program od 1. 9. 2022 prinesie väčší súlad s princípmi inkluzívneho vzdelávania

Ministerstvo školstva v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom (od 1. 7. 2022 Národný inštitút vzdelávania a mládeže – NIVAM) zverejnilo 20. júla 2022...

Inkluzívne zmeny vo vyhláške o ZŠ a SŠ

V úzkej spolupráci so Slovenskou komorou učiteľov sa nám podarilo presadiť viaceré zmeny vo vyhláškach v prospech praxe. Žiaľ, niektoré...

Akú dokumentáciu je potrebné posielať pri prestupe žiaka so ŠVVP alebo PO?

Škola je povinná poslať kompletnú povinnú dokumentáciu k žiakovi pri prestupe žiaka v rámci základnej (§ 31 ods. 2) alebo v rámci strednej...

Kto všetko má podpisovať IVP?

Školský zákon hovorí o povinnosti školy vypracovať ho a od januára 2022 aj povinnosť vyžiadať si informovaný súhlas rodiča podľa § 7a)...

Komu všetkému možno odporučiť asistenta?

Pedagogický asistent podľa § 21 zákona 138/2019 pomáha všetkým deťom, ktoré to potrebujú pri prekonávaní ich bariér (jazykových, kultúrnych, sociálnych,...

Je možné žiaka odintegrovať?

Slovo odintegrovať nie je veľmi vhodné, lebo budú dojem, že sa niečo umelo ukončuje. Pojem integrácia sa od 31.5.2023 v...

Kto má vypracovávať IVP?

Školský zákon v § 7a) ods. 2 uvádza, že IVP vypracováva riaditeľom poverený PZ v spolupráci so ŠPT, asistentom a konzultáciou s rodičom/rodičmi....

Podporné opatrenia a žiak zo SZP

V praxi sa často objavuje nejasnosť, či aj žiak so sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) môže mať podporné opatrenia (po starom byť...

Čo je katalóg podporných opatrení?

O zavádzaní podporných opatrení sme informovali už v prvom článku k tejto téme s názvom Podporné opatrenia – čo prinesie aktuálna novela školského zákona?...

Aký je rozdiel medzi IVP, podpornými opatreniami a podpornými úrovňami?

Veľmi zaujímavá otázka, na ktorú nemáme nikto ešte postačujúcu odpoveď je, ako sú prepojené tri systémy podpory: V systéme podporných opatrení...

Ktoré predmety môžu byť v rámci IVP nehodnotené (absolvoval)?

Individuálny vzdelávací program neurčuje, ktoré úpravy môžu byť u konkrétneho žiaka realizované, existujú však isté mantinely a princípy, na ktoré je vždy...

Čo ak rodič s IVP či PO nesúhlasí?

V praxi sa občas stáva aj to, že rodič z nejakého dôvodu nesúhlasí s podporou alebo/aj s IVP. IVP síce vyžaduje informovaný súhlas rodiča,...