1. Home
 2. Portál
 3. Školský podporný tím
 4. Sú špecifické predmety povinné?
 1. Home
 2. Portál
 3. Individuálny vzdelávací program
 4. Sú špecifické predmety povinné?
 1. Home
 2. Portál
 3. Legislatíva
 4. Sú špecifické predmety povinné?
 1. Home
 2. Portál
 3. Metodické články
 4. Sú špecifické predmety povinné?

Sú špecifické predmety povinné?

Prišla nám od vás otázka, či je realizovanie predmetov rozvíjanie špecifických funkcií (RŠF), individuálna logopedická intervencia (ILI), terapeutické a korektívne cvičenia (TKC) povinné na Základných školách v školskej integrácii.

Su predmety RSF ILI povinne v skolskej integracii InklucentrumOdpovedá expert v tématike Viktor Križo:

AKTUALIZOVANÉ K 1.9.2022 – ministerstvo prijalo do novej úpravy Štátneho vzdelávacieho programu nižšie uvedené argumenty a teda Štátny vzdelávací program definitívne a priamo zakotvuje uvedené princípy ako ich nižšie popisujeme. 

Každý žiak základnej školy postupuje predovšetkým podľa školského vzdelávacieho programu svojej školy. Ak je žiak integrovaný v bežnej ZŠ, podľa § 7 ods. 5 školského zákona sa mu vytvárajú podmienky a prípadne úpravy podľa individuálneho vzdelávacieho programu alebo podľa vzdelávacieho programu daného znevýhodnenia. Zákonná možnosť postupovať aj podľa iného vzdelávacieho programu je skôr krajnou možnosťou, ktorá je v praxi veľmi ťažko realizovateľná a môže viesť k sekundárnej segregácii žiaka.

Uplatňovanie rozličných vzdelávacích programov je praktizovateľné skôr v špeciálnej triede, kde je možné skupine žiakov organizačne zabezpečiť systémovú podporu podľa potrieb skupiny detí. Lenže vieme, že aj tam sa môže ukázať odlišnosť podpory potrieb detí a vedie opätovne skôr k uplatňovaniu diferencovaného a individualizovaného učenia, ktoré je bližšie k IVP viac ako k jednému rovnakému plánu pre všetky detí.

Ak sa vrátime k otázke realizovania špecifických vyučovacích predmetov v procese integrácie, takáto možnosť tu je už od r. 2008 a právne sa situácia doteraz nezmenila. V r. 2017 nastala však istá nepríjemná situácia nátlaku na školy zo strany ŠPÚ, že sú povinné realizovať v integrácii špecifické predmety. To však bolo a je v rozpore s vyššie uvedeným paragrafom, na čo neskôr upozornilo Ministerstvo školstva v Dodatku č. 2 z 1. 2. 2019.

Častým argumentom sa tiež ešte stáva, že špecifické predmety odporučilo poradenské zariadenie v správe. Takéto správy sa písali najmä od roku 2017, kedy Štátny pedagogický ústav v rozpore so zákonom tvrdil, že tieto predmety sú povinné. Neskôr po tlaku škôl bolo usmernenie zmiernené Dodatkom č. 1 zo 17.8.2018, kde sa uvádzalo, že môže poradenské zariadenie od takéhoto predmetu písomne “oslobodiť”, ak ho dieťa nepotrebuje. Hoci je dodatok stále platný, vzťahuje sa stále predovšetkým a najmä na špeciálne školy a špeciálne triedy, ktoré postupujú podľa príslušného vzdelávacieho programu daného postihnutia alebo nadania. Poradenské zariadenie nemá prečo v správach škole určovať, ako presne sa má vykonať daná podpora. Úlohou poradenskej správy je vydať odporúčania k vzdelávaniu žiaka tak, aby bol napĺňaný jeho potenciál a rozvoj. Spôsobom naplnenia podpory je viac a škola zohľadňuje svoje možnosti. Ak teda aj poradenské zariadenie odporučilo konkrétny špecifický predmet, ide predovšetkým o jeho obsah, nie právnu formu, čiže nie je nutné realizovať predmet ale možno ho nahradiť obsahovo podobnou intervenciou, ktorá dokonca môže byť oveľa viac šitá na mieru.

Viac o legislatíve a tvorbe Individuálneho vzdelávacieho programu získate aj na našom webinári:

Špecifické predmety podpory nie sú ani zakázané ani prikázané

Špecifické predmety podpory nie sú ani zakázané ani prikázané. Je to jedna z mnohých foriem podpory detí so ŠVVP. Naďalej môže školský špeciálny pedagóg realizovať individuálne alebo skupinové intervencie tak individuálne ako aj skupinovo či v celej triede pre všetky detí podľa § 21 zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancov a to flexibilným systémom intervencií bez formálneho zastrešenia nejakým špecifickým predmetom.

Problém predmetov z hľadiska inkluzívnej filozofie je, že nútia k celoročnej šablóne, vedeniu triednej knihy, evidencii vo vysvedčení a má pomerne prísne podmienky, ktoré nie vždy dokážu rátať s potrebami detí.

Napríklad prvák, ktorý má ťažkosti v čítaní alebo písaní môže potrebovať veľmi intenzívnu podporu na začiatku školskej dochádzky. Postupne sa intenzita podpory môže upravovať tak, že počas šk. roka má jeden mesiac 5-krát týždenne individuálne stretnutie so špeciálnym pedagógom, ďalší mesiac 4-krát, ďalší kombinovane raz v triede na hodiny, raz mimo triedy a nakoniec už ostáva iba sledovaný a priebežne konzultovaný s triednou učiteľkou.
Tak v rámci jedného šk. roka môže byť podpora veľmi odlišná podľa potrieb a progresu dieťaťa.

Nariadenie vlády 201/2019 o rozsahu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti v § 3 ods. 7 aj preto neustanovuje rozsah priamej činnosti školskému špeciálnemu pedagógovi, lebo jeho činnosť musí byť flexibilná a zahŕňať oveľa širšie spektrum práce ako iba 23 hodín s 23 deťmi podľa presného rozvrhu.

Špeciálny pedagóg nie je učiteľ a nezodpovedá za uplatňovanie školského vzdelávacieho programu – čiže ani za napĺňanie RUP školy. Jeho úlohou je podľa § 21 zákona 138/2019 poskytovať komplexnejšiu inkluzívnu podporu:

 • dynamickú podporu IVP žiakov,
 • monitoring vývoja rozvoja potenciálu žiakov,
 • práca v triedach,
 • poradenstvo,
 • neustále konzultácie s učiteľmi a rodičmi,
 • multidisciplinárna spolupráca v školskom tíme,

A to všetko tak, aby podpora v škole bola komplexná. To sa veľmi ťažko dá uplatňovať, ak je školský špeciálny pedagóg uväznený v 23-hodinovom učiteľskom úväzku predmetov.

Legislatíva rozhodne neurčuje vyučovanie predmetov špeciálnym pedagógom, skôr umožňuje oveľa širšie a na mieru šité hľadanie jeho rozmanitých úloh.

Zdroj obrázka: Arrow vector created by pch.vector – www.freepik.com

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles