1. Home
  2. Portál
  3. Školský podporný tím
  4. Ako je to s doložkami na vysvedčení u integrovaných žiakov?
  1. Home
  2. Portál
  3. Legislatíva
  4. Ako je to s doložkami na vysvedčení u integrovaných žiakov?

Ako je to s doložkami na vysvedčení u integrovaných žiakov?

Doložky na vysvedčenie alebo v katalógových listov nemali nikdy oporu v školskom zákone. Ich ustanovenie bolo predmetom metodických pokynov na hodnotenie pre ZŠ 22/2011. Tieto metodické pokyny dnes ale nemajú oporu v školskom zákone, všetky potrebné legislatívne úpravy k hodnoteniu dnes obsahujú od januára 2022 nové § 55-57 školského zákona. Metodické pokyny sa tak v podstatnom obsahu stali obsolétne čiže zastaralé. Ich obsah môže slúžiť ako inšpirácia, metodika, ale nie ako zásadný právny predpis.

Zmysel doložiek v minulosti bolo, aby boli zaznamenané podstatné informácie o žiakovi a jeho vzdelávaní v jeho dokumentácii. Ide však o nadbytočný a duplicitný údaj. Že žiak získal ISCED 1 alebo 2 školský zákon podmieňuje ukončením posledného ročníka daného stupňa, čiže 4. alebo 9. ročník. Na to doložka nie je potrebná. Je skôr len potvrdením právneho stavu, ktorý žiak získal samotným úspešným zvládnutím posledného ročníka a dostal vysvedčenie. Rovnako tak doložka o tom, že žiak postupoval podľa IVP je nadbytočná. Pre účely prestupu škola má povinnosť poslať povinnú dokumentáciu žiaka vrátane jeho IVP a pri prechode na vyšší stupeň nemôže zohrávať rolu to, či mal alebo nemal IVP, ale či splnil podmienky na prijatie – prijímacie pohovory. Vzhľadom k elektronizácii dnes doložka na vysvedčení už vonkoncom nemá zmysel, lebo samotné vysvedčenia sa dnes už nikdy neprikladajú, ale všetky údaje sa posielajú cez elektronické systémy, kde je integrácia automaticky uvedená v RISe, kde to škola pre účely financovania každoročne musí uvádzať. Tieto údaje sa potom automaticky prehodia aj do prihlášky na SŠ.

V prípade, že škola neuvedie žiakovi niektorú z doložiek na vysvedčenie alebo do výkazu, nie je to z hľadiska právnych dôsledkov žiadna katastrofa. Je to skôr historické odporúčanie metodického pokynu spred viac ako 10 rokov.

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles