1. Home
 2. Portál
 3. Školský podporný tím
 4. Ktoré predmety môžu byť v rámci IVP nehodnotené (absolvoval)?
 1. Home
 2. Portál
 3. Individuálny vzdelávací program
 4. Ktoré predmety môžu byť v rámci IVP nehodnotené (absolvoval)?
 1. Home
 2. Portál
 3. Metodické články
 4. Ktoré predmety môžu byť v rámci IVP nehodnotené (absolvoval)?

Ktoré predmety môžu byť v rámci IVP nehodnotené (absolvoval)?

Individuálny vzdelávací program neurčuje, ktoré úpravy môžu byť u konkrétneho žiaka realizované, existujú však isté mantinely a princípy, na ktoré je vždy potrebné myslieť ako je kariérový rozvoj žiaka, princípy a ciele výchovy a vzdelávania a pod.

V uvedenej problematike si dovolíme citovať aj stanovisko sekcie legislatívno-právnej zo dňa 15.11.2022 v obdobnej problematike:

„V nadväznosti na ustanovenie § 55 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. poukazujeme na to, že školský zákon nevylučuje možnosť, aby bol individuálny vzdelávací program žiaka so ŠVVP upravený tak, že z niektorých vyučovacích predmetov nebude hodnotený vôbec. Úprava individuálneho vzdelávacieho programu žiaka s ŠVVP musí však vo vzťahu k možnému „nehodnoteniu“ jednotlivým vyučovacích predmetov rešpektovať najmä

 • princípy a ciele výchovy a vzdelávania,  najmä princíp kontroly a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacej sústavy,  
 • ciele výchovy a vzdelávania ako aj profil absolventa podľa príslušného štátneho vzdelávacieho programu podľa § 3 a § 4 zákona č. 245/2008 Z. z. ako aj,
 • skutočnosť, že nehodnotenie žiakov môže spôsobovať problémy v aplikačnej praxi, keďže prospech žiaka riaditelia stredných škôl zaraďujú štandardne medzi jednotné  kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na stredné školy podľa § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.; vyjadrenie o tom, že žiak absolvoval resp. aktívne absolvoval alebo neabsolvoval príslušný vyučovací predmet nie je možné previesť na klasifikačné stupne, a teda na priemer.

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami, ktoré je potrebné zohľadniť pri úprave individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov so ŠVVP poukazujeme najmä na to, že naplnenie princípov a cieľov výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. spravidla predpokladá, aby boli žiaci hodnotení najmä z predmetov, ktoré sa v príslušnom vzdelávacom programe považujú za profilové resp. predmetov, prostredníctvom ktorých sa žiak pripravuje na povolanie, skupinu povolaní alebo na odbornú činnosť.            

Možnosť, že konkrétny žiak školy alebo všetci žiaci školy nie sú z určitého vyučovacieho predmetu súhrnne hodnotení vyplýva aj z Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k súhrnnému hodnoteniu žiakov základných škôl z 25. januára 2022 a z Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k hodnoteniu žiakov SŠ z 2. januára 2022. Uvedené rozhodnutia sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/29262-sk/hodnotenie-ziakov-strednych-skol/,  https://www.minedu.sk/usmernenie-k-hodnoteniu-ziakov-zs/.“

Z uvedeného stanoviska vyplýva, že možnosti sú pomerne široké, ale pri tvorbe IVP je potrebné myslieť na najlepší záujem dieťaťa aj v kontexte ďalšieho kariérového rozvoja dieťaťa. V praxi to ale nemusí znamenať, že nemôže byť nehodnotení napr. aj z matematiky. Umožňujú to napr. aj usmernenia k testovaniu 5 a 9 u žiakov s dyskalkúliou, keď sa uvádza, že „test z matematiky píšu povinne len tí, ktorí si podali prihlášku na študijný odbor obsahujúci profilový predmet matematika. Ostatní píšu test z matematiky dobrovoľne.“ Dá sa predpokladať, že obdobne to môže byť aj pri hodnotení predmetu, ak žiak nepôjde na strednú školu, kde sa takéto hodnotenie bude vyžadovať ako profilový predmet či zameranie školy.

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles