Kto má vypracovávať IVP?

Školský zákon v § 7a) ods. 2 uvádza, že IVP vypracováva riaditeľom poverený PZ v spolupráci so ŠPT, asistentom a konzultáciou s rodičom/rodičmi. Takéto poverenie je však len čisto formálna záležitosť, dostalo sa to tam na žiadosť riaditeľov ZŠ s tým, že tam kde nie je ŠPT, aby riaditeľ poveril tým niekoho z pedagogických zamestnancov. Ak je na škole ŠPT, je to prirodzene v ich gescii, najmä školského špeciálneho pedagóga. Poverenie nemusí byť písomne, stačí ústne, ale ideálne ak to má škola zakotvené priamo v školskom vzdelávacom programe, príp. aj na webe, kto je za to zodpovedný. Očakávať konečnú tvorbu IVP triednym učiteľom môže byť problém aj v tom, že triedni učitelia nemajú na to často časovú kapacitu, nedisponujú a nie vždy rozumejú dostatočne poradenským správam, nemajú tak aktívny kontakt s poradenskými zariadeniami či lekárom, ako to môže a má mať ŠPT. Na druhej strane bez úzkej spolupráce s triednym, konzultácii s učiteľmi IVP nebude fungovať a v najlepšom záujme dieťaťa.

Čiže je praktické, ak finálny text dáva dokopy školský špeciálny pedagóg (ak nie je, treba si ho zabezpečiť, zákon v § 94 ods. 4 to dokonca prikazuje podľa počtu detí so ZZ, príp. dočasne a krátkodobo túto problematiku môže riešiť výchovný poradca), ale v súčinnosti s ostatnými učiteľmi, vychovávateľmi i odbornými zamestnancami.

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles