1. Home
 2. Portál
 3. Školský podporný tím
 4. Ministerstvo zdravotníctva prepláca vzdelávania pre odborníkov v školstve
 1. Home
 2. Portál
 3. Poradenské zariadenia
 4. Ministerstvo zdravotníctva prepláca vzdelávania pre odborníkov v školstve
 1. Home
 2. Portál
 3. Legislatíva
 4. Ministerstvo zdravotníctva prepláca vzdelávania pre odborníkov v školstve
 1. Home
 2. Portál
 3. Metodické články
 4. Ministerstvo zdravotníctva prepláca vzdelávania pre odborníkov v školstve

Ministerstvo zdravotníctva prepláca vzdelávania pre odborníkov v školstve

Je povzbudivé vedieť, že sa aj o nás ako odborníkov niekto stará, myslí na naše duševné zdravie a na naše vzdelávanie, aby nám ho preplatil alebo zaplatil. O tom je aktuálna výzva ministerstva zdravotníctva

Výzva je určená všetkým odborným zamestnancom a školským špeciálnym pedagógom na ich vzdelávanie – inovačné, špecializačné alebo ostatné (akreditované výcviky, kurzy, ktoré sú vo výzve popísané). Na výzvu je určených takmer 2 milióny eur. Je možné žiadať minimálne 250 eur a max. 2000 eur. A zároveň je možné podať iba jednu žiadosť určenú na jednu vzdelávaciu aktivitu. Povinné dokumenty sú: 

 1. Žiadosť – viď nižšie.
 2. Opis projektu – viď nižšie.
 3. Potvrdenie a čestné vyhlásenie zamestnávateľa – viď nižšie.
 4. Výpis z registra trestov.
 5. Vysokoškolský diplom – neuverená kópia.

Inklucentrum vypracovalo ukážky príloh s už konkrétnym textom a červenou, čo si treba doplniť. V jednej časti je potrebné vymyslieť si názov svojho “projektu” a tiež zaradiť vzdelávaciu aktivitu do konkrétnej vzdelávacej priority zo zoznamu.

Celú žiadosť aj s prílohami je treba poslať poštou (alebo cez elektronický občiansky preukaz cez slovensko.sk) na túto adresu: 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti a reforiem, Limbová 2, P. O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37. Obálka musí byť viditeľne a čitateľne označená kódom výzvy ,,12I08-21-V03“ a nápisom ,,NEOTVÁRAŤ – ŽoPPM“. 

Žiadosť je možné posielať kedykoľvek do minutia financií. Preplácajú sa výdavky od 1. februára 2020 najneskôr do 31. januára 2025.

Pri hľadaní vzdelávacích aktivít môžete využiť zoznam akreditovaných organizácii:

https://www.minedu.sk/zoznamy-poskytovatelov-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/

alebo aj iné, ktoré sú akreditované v zahraničí alebo na Slovensku (terapeutické výcviky – tu sa pracuje na MZ SR na úprave, aby sa aj výcviky mohli preplácať). Zoznamy a ukážky vzdelávaní sú aj v zoznamoch MZ SR. 

Inklucentrum veľmi odporúča, aby školské podporné tímy, odborní zamestnanci využili túto príležitosť na kvalitné vzdelávanie s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva. Je to unikátna príležitosť.

Do výzvy sa môžu zapojiť všetci, ktorí majú pracovný pomer (aj na čiastočný, na dobu určitú, aj v projekte MPC), dokonca aj tí, čo dajú čestné prehlásenie, že do pracovného pomeru nastúpia na danú pozíciu. Odporúčame využiť túto príležitosť.

Naša organizácia ponúka toho času možnosť preplácať všetky tieto inovačné vzdelávania od menších vzdelávaní až po výcvik Nenásilná komunikácia -mediácia pre život. Nižšie nájdete predvyplnené tlačivá pre výcvik.

Predvyplnené tlačivá pre vzdelávanie Nenásilná komunikácia – mediácia pre život:

ziadost
Žiadosť (word verzia na stiahnutie)

opis
Opis projektu (word verzia na stiahnutie)
Potvrdenie
Potvrdenie a čestné vyhlásenie.(word verzia na stiahnutie)

K dokumentom nezabudnite doložiť výpis z registra trestov.

Boli pre Vás tieto informácie užitočné?

u003cstrongu003ePODPORTE NÁSu003c/strongu003e

Aby sme mohli aj naďalej pomáhať. u003cbru003eChceme prinášať školám najnovšie informácie a praktické poradenstvo.

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles