1. Home
 2. Portál
 3. Školský podporný tím
 4. Ako je to s opakovaním ročníka?
 1. Home
 2. Portál
 3. Poradenské zariadenia
 4. Ako je to s opakovaním ročníka?
 1. Home
 2. Portál
 3. Legislatíva
 4. Ako je to s opakovaním ročníka?
 1. Home
 2. Portál
 3. Metodické články
 4. Ako je to s opakovaním ročníka?

Ako je to s opakovaním ročníka?

Zatiaľ opakovanie ročníka možné právne je. Iba v roku 2020 v mimoriadnej situácii počas prvej vlny pandémie bolo prepadávanie výslovne ministerstvom blokované, ale iba v metodických pokynoch, nie v zákone. Odvtedy platí legislatíva školského zákona stále rovnako. Opakovanie ročníka možné je s tými podmienkami, aké poznáme – ak žiak neprospel. Toto platí rovnako pre všetkých žiakov, aj integrovaných aj v špeciálnych školách.

Novela školského zákona o podporných opatreniach plánuje zaviesť obmedzenie počtu prepadávaní tak, aby mohol opakovať iba raz na prvom stupni ZŠ, raz na druhom stupni a raz počas štúdia v strednej škole a to tak, aby sa to nezapočítavalo do počtu rokov trvania povinnej školskej dochádzky. Obmedzenia na strednej škole nemajú však oporu v odbornej literatúre a ani vo filozofii inkluzívneho vzdelávania. Nakoľko nie je na SŠ už povinná školská dochádzka, môže to viesť naopak k ukončeniu štúdia.

Ak ide o žiakov so ŠVVP najmä na základnej škole, je potrebné zdôrazniť, že opakovanie ročníka by nemalo byť dôsledkom zle nastaveného IVP alebo nedostatočnej podpory zo strany školy. Samotné opakovanie ročníka totiž aj v medzinárodných štúdiách OECD neukazuje sa ako podporné opatrenie, zväčša uprednostní kognitívnu rovinu rozvoja dieťaťa pred sociálnou a osobnostnou. Opakovanie ročníka nesie v sebe množstvo rizík, predčasného ukončovania štúdia, nižšia motivácia k štúdiu na strednej škole, strata väzieb s rovesníkmi a kolektívom, zahanbenie a celková strata motivácie.

Opakovanie ročníka by preto malo byť u všetkých detí, obzvlášť u detí so ŠVVP veľmi starostlivo posúdené, aby to bolo v najlepšom záujme dieťaťa. Pri deťoch so ŠVVP to musí byť v súlade s odporúčaniami poradenského zariadenia, ktoré integráciu odporučilo, aby bola istota, že nejde o zle nastavené IVP. V prípade správania žiaka so ŠVVP na to upozorňuje aj sprísnenie vo vyhláške o ZŠ v § 9 ods. 3, aby sa správanie hodnotilo v spolupráci so ŠPT alebo CPP.

            Môže byť zradné presvedčenie, že žiak pri opakovaní ročníka automaticky dobehne učivo a už bude všetko v poriadku. Také prípady sú, ale je ich ako šafránu. V niektorých výnimočných prípadoch môže opakovanie ročníka skutočne pomôcť. Škola by ale nemala nikdy uprednostniť iba kognitívne učenie pred sociálnym. Nie každé dieťa musí vedieť vybrané slová, nie každé dieťa pytagorovu vetu. Ak žiak nebude opakovať ročník, škola mu v IVP môže upraviť obsah vyššieho ročníka tak, aby mal čas na doplnenie nevyhnutných zručností a vedomostí z nezvládnutého ročníka. Niektoré tematické celky vynechá alebo veľmi zjednoduší. To povedie aj k dobehnutiu učiva aj k nepreťaženiu novým učivom. Pracovný trh potrebuje aj dobrých cukrárov a murárov, nielen lekárov a ekonómov.

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles