1. Home
 2. Portál
 3. Školský podporný tím
 4. <strong>Čo znamená, že IVP musí byť v súlade s odporúčaniami poradenského zariadenia?</strong>
 1. Home
 2. Portál
 3. Poradenské zariadenia
 4. <strong>Čo znamená, že IVP musí byť v súlade s odporúčaniami poradenského zariadenia?</strong>
 1. Home
 2. Portál
 3. Individuálny vzdelávací program
 4. <strong>Čo znamená, že IVP musí byť v súlade s odporúčaniami poradenského zariadenia?</strong>
 1. Home
 2. Portál
 3. Legislatíva
 4. <strong>Čo znamená, že IVP musí byť v súlade s odporúčaniami poradenského zariadenia?</strong>
 1. Home
 2. Portál
 3. Metodické články
 4. <strong>Čo znamená, že IVP musí byť v súlade s odporúčaniami poradenského zariadenia?</strong>

Čo znamená, že IVP musí byť v súlade s odporúčaniami poradenského zariadenia?

Individuálny vzdelávací program je od januára 2022 prísnejšie definovaný v § 7a) školského zákona, aby bol v súlade s odporúčaniami poradenského zariadenia. V praxi môže dochádzať k nejasnostiam, čo znamená súlad.

Legislatíva pozná pojem súlad pomerne významne. Napr. súlad zákonov s ústavou, súlad so zákonom a pod. Súlad možno definovať ako súhlas, harmónia niečoho s niečím iným. Súlad však neznamená rozhodne totožnosť, čiže rovná sa. Súlad znamená ísť v smere toho, čo predpokladá vyšší právny predpis. Poradenská správa by mohla byť v tomto tu akousi ústavou, určujúcim smerovaním, základnou chartou, z ktorej IVP vychádza. Predovšetkým nesmie byť v rozpore so správou. To bol pravdepodobný zámer zákonodarcu. Napriek tomu, takto jednoducho poradenskú správu nemôžeme postaviť do role ústavy, nakoľko poradenská správa sama o sebe nemusí mať garanciu skutočnej kvality a najlepšieho záujmu dieťaťa. Aj preto môže byť v niektorých prípadoch IVP bližšie k najlepšiemu záujmu dieťaťa ako poradenská správa, čo však ale musí vedieť daný odborník alebo skupina, ktorá IVP vypracúva, vedieť obhájiť a odôvodniť. Čo samozrejme aj v niektorých prípadoch skutočne je potrebné. Samozrejme dlhodobo udržateľný a vhodný spôsob je mať dobrú spoluprácu a prepojenie s poradenským zariadením tak, aby správa nebola napísaná priveľmi úzko tam, kde to nie je potrebné. Bližšie o poradenskej správe a jej obsahu píšeme aj v článku Čo je dôležité do poradenskej správy písať a čo nie?

Poradenská správa je podľa § 7a) školského zákona rozhodne hierarchicky vyššie postavená ako IVP a má byť pre školu záväzná s výnimkou, keď by škola vedela skutočne preukázať iný lepší záujem, kde ale v prípade súdu musí vedieť zniesť dôkazné bremeno. Optimálny stav je, že poradenská správa umožňuje dostatok slobody a priestoru ŠPT pre stanovenie IVP a konkrétnych odporúčaní na mieru šitých pre konkrétne dieťa, triedu a stále sa meniacu realitu života školy.

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles