TS: Otvorenie priestorov Centra

Dňa 9.marca 2020 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie priestorov Centra inkluzívneho vzdelávania za účasti vzácnych hostí a médii.

Tlačová správa

Centrum inkluzívneho vzdelávania podporí školy, učiteľov aj rodičov pri vzdelávaní detí s rozmanitými potrebami

Počet detí a žiakov so špeciálnymi potrebami v bežných školách stúpa, za posledných desať rokov sa viac ako zdvojnásobil. Na základe výsledkov reprezentatívneho prieskumu, realizovaného iniciatívou To dá rozum, však materské, základné a ani stredné školy nie sú na túto úlohu dostatočne pripravené. Významnými prekážkami sú pritom nedostatočná pripravenosť učiteľov pre prácu s deťmi s rozmanitými potrebami a chýbajúca metodická podpora pre učiteľov, odborných zamestnancov či pedagogických asistentov. Najmä z týchto dôvodov vzniká organizácia Centrum inkluzívneho vzdelávania (CIV), ktorú založili odborníci s dlhoročnou skúsenosťou v danej problematike.

Centrum vzniklo ako odpoveď na súčasným systémom nenaplnené potreby detí, rodičov, učiteľov a učiteliek a škôl, ktoré sa usilujú o spoločné vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami, narážajú pritom ale na množstvo praktických prekážok a nedostávajú v systéme žiadnu alebo len minimálnu podporu“, uviedla na jeho dnešnom otvorení Miroslava Hapalová, jedna zo zakladateliek CIV.

Poslaním CIV je podpora rozvoja otvorených škôl, ktoré sa snažia poskytovať  kvalitné vzdelávanie a zabezpečiť rozvoj vzdelávacieho potenciálu všetkých detí zo svojej spádovej oblasti, bez ohľadu na ich schopnosti, individuálne odlišnosti, nadanie či znevýhodnenie. Cieľom jeho činnosti teda nie je len pomoc školám pri začleňovaní detí so špeciálnymi potrebami, ale tiež pri poskytovaní podpory všetkým deťom, ktoré to potrebujú, vrátane detí, ktoré môžu dočasne zažívať krízové situácie v rodine či detí, ktoré sú vystavené rizikovému správaniu a ktorých počet na školách tiež narastá.

Centrum vzniká na podporu školám a ich zamestnancom, ako aj deťom a ich rodinám. Popri realizácií vzdelávacích kurzov a workshopov pre učiteľov, pedagogických asistentov či odborných zamestnancov poskytuje priamu asistenciu a konzultácie pre školy a učiteľov.

Cieľom terénnej asistencie, kedy pracovníci centra dochádzajú priamo do škôl, je spoločne s učiteľmi, rodičmi a odbornými zamestnancami hľadať riešenia a nastaviť proces spoločného vzdelávania detí s rozmanitými potrebami v škole a v triede, ako aj nastaviť efektívnu spoluprácu v rámci odborných tímov na školách“, dodáva Viktor Križo, riaditeľ a zároveň terénny pracovník CIV.

Novinkou je aj poskytovanie akreditovaného inovačného vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Okrem toho centrum plánuje viacero workshopov pre učiteľov, zameraných na tvorbu individuálneho vzdelávacieho programu, zavedenie ranných komunít do vzdelávania, či podporu a intervenciu u detí so sebapoškodzujúcim a rizikovým správaním. Pre rodičov detí so špeciálnymi potrebami, ktorí sa nezriedka nachádzajú v neľahkej životnej situácií, ponúka centrum podporné skupiny, v ktorých budú spoločne a za účasti odborníkov zdieľať svoje skúsenosti a komunikovať o témach a problémoch, ktoré ich trápia. Keďže mnohé školy nevedia zabezpečiť podmienky pre vzdelávanie týchto detí, časť z nich sa ocitá v takzvanom nedobrovoľnom domácom vzdelávaní, ktoré negatívne vplýva nielen na deti, ale aj na ich rodiny.

„Je to náročná situácia najmä pre matky, ktoré s deťmi zostávajú doma, dostávajú do sociálnej izolácie a čelia aj  existenčným problémom, vyplývajúcim z toho, že nemôžu dochádzať do práce“, hovorí Lucia Rosáková, koordinátorka centra, ktorá podporné skupiny organizuje.

Pracovníci centra spolupracujú s viacerými samosprávami pri nastavovaní stratégií v oblasti vzdelávania a pri podpore škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. O presadzovanie systémových zmien v oblasti rozvoja inkluzívneho vzdelávania na Slovensku sa usilujú prostredníctvom spolupráce na tvorbe národnej Stratégie rozvoja inkluzívneho vzdelávania, ktorá je jednou z úloh, vyplývajúcich z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a mala by vznikať v priebehu roka 2020.

Centrum inkluzívneho vzdelávania vzniklo v snahe podporiť rozvoj inkluzívneho vzdelávania priamo na školách, aj na systémovej úrovni. Od februára 2020 je na základe schválenia Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR jedným z prvých oprávnených poskytovateľov inovačného vzdelávania. Vznik Centra inkluzívneho vzdelávania bol podporený z výťažku dobročinného Plesu v opere prostredníctvom programu Kto chýba, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska.
Kontakty: https://inklucentrum.sk/; [email protected]; +421 902 347 413

CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA PODPORUJÚ:

Čítajte aj