03 skolsky podporny tim 1

Školský podporný tím

70 hodín vzdelávania, možnosť získať príplatok 3% za profesijný rozvoj.

Akreditovaný program inovačného vzdelávania je unikátny koncept práce školských odborníkov v tíme na škole pri inkluzívnej podpore nielen detí a žiakov, ale aj učiteľov a rodičov.

Poďte s nami porozumieť systému podpory v školách, s dôrazom na prvú a druhú úroveň podpory. Rozvíjajme tímové kompetencie a organizáciu práce odborných zamestnancov vo vašom školskom podpornom tíme a pedagógov v škole. Budeme sa spoločne venovať problematike komplexnej starostlivosti o deti v riziku v práci podporného tímu a prejdeme si množstvo kazuistík, kde nájdete odpovede pre svoju prax.


Vďaka cestám v programe Erasmus+ vám lektori Inklucentra prinesú aj cenné inovácie zo zahraničia. Skúmali sme portugalský, nemecký, český, fínsky a nórsky model vzdelávania.


Program je vovedením do problematiky a prípravou na ďalšiu supervíznu prácu a ďalšie najmä dlhodobé vzdelávanie zamestnancov. Zároveň ponúka nové pohľady vo vzdelávaní školských špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych, liečebných pedagógov, či školských logopédov.

Komu je vzdelávanie určené?

 • členovia školského podporného tímu – školský špeciálny pedagóg, odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia 
 • pedagogickí zamestnanci
 • odborní zamestnanci CPP/ŠCPP

Čo Vám prinesie

 • Získate kompetencie ako aktívne a efektívne plánovať, koordinovať a realizovať aktivity v školskom podpornom tíme (ďalej len ŠPT) v základných a stredných školách.
 • Pevné legislatívne základy potrebné pre realizáciu podporných opatrení pre žiakov v školách.
 • Poznanie legislatívnych predpisov vlastnej profesie ale aj v oblasti výchovnej a sociálnej starostlivosti o deti a rodiny a zamestnaneckých práv.
 • Poznanie inkluzívnych hodnôt a konceptu inkluzívneho vzdelávania.
 • Naučíte sa ako ťažiť zo skúseností a reflexie práce či vzájomnej spolupráce.
 • Získate schopnosť identifikovať a reflektovať bariéry a limity spojené s rozličnými postojmi hodnotami
 • Jasný vhľad do systémov podpory detí.
 • Vyskúšate si potrebné komunikačné stratégie pri práci s aktérmi vzdelávania.
 • Poznatky o moderných spôsoboch realizácie preventívnych a intervenčných aktivít, ktoré budete vedieť zakomponovať do školských vzdelávacích programov.
 • Množstvo praktických ukážok aktivít smerujúcich k ukotveniu inkluzívnych hodnôt v školách, kazuistiky a prípady podporných opatrení.  
 • Možnosť využívať online poradenstvo
 • Užitočné metodiky, manuály, ukážky, videá a články k tejto téme.

TERMÍNY:

4., 18. apríl a 2. máj 2024 – online štvrtky v čase 15:00 – 19:00
17. a 18. máj 2024 – prezenčne v priestoroch Inklucentra v čase 9:00 – 16:00

Lektori a garanti vzdelávania

Odborní garanti: Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD., a PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD.

Lektori programu
Lektormi uvedeného kurzu sú skúsení odborní zamestnanci a pedagógovia spĺňajúci zákonné predpoklady § 55 a 56 zákona 138/2019, ktorí s uvedeným prístupom pracovali, alebo stále pracujú v praxi.

Mgr. Zuzana Hronová

Zuzana Hronova skolitelka skolsky specialny pedagog Inklucentrum

Skúsená špeciálna pedagogička, od roku 2002 pracuje so žiakmi s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia a so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizuje preventívne Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, korekčnú techniku čítania SFUMATO na 1. stupni, venuje sa neuromotorickému dozrievaniu žiakov 1. ročníka prostredníctvom skupinového školského programu INPP. V priebehu svojej praxe vypracovala niekoľko projektov zameraných na skvalitnenie starostlivosti o žiakov so špeciálnymi potrebami v ZŠ.

Mgr. Veronika Hudáková

Veronika Hudakova Inovacne skolsky podporny tim Inklucentrum

Vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a predškolskú pedagogiku v Prešove. Viac ako 10 rokov pôsobila ako učiteľka pre primárne a predprimárne vzdelávanie. Téme školských podporných tímov sa venovala v národnom projekte VÚDPaP, kde spolulektorovala vzdelávanie Koordinácia školských podporných tímov, tiež participovala na lektorovaní inovačného a špecializačného vzdelávania na pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Mgr. Barbora Ugorová

Barbora Ugorova Inovacne skolsky podporny tim Inklucentrum

Vyštudovala vychovávateľstvo a pedagogiku emocionálne a sociálne narušených v Bratislave. Pracovala v MŠ aj ZŠ a pôsobila ako špeciálna pedagogička v liečebno-výchovnom sanatóriu s klientami vo veku 8 –18 rokov s rôznymi poruchami správania, učenia, pozornosti, zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných skupín. Venuje sa témam multidisciplinárnej spolupráce, školským podporným tímom a profesijnému rozvoju PZ a OZ a vo VÚDPaP pôsobila v národných projektoch „Štandardy a Usmerňovať pre prax“.

Mgr. Naďa Navarová

Nada Navarova Inklucentrum

Venuje sa tvorivému a transformačnému učeniu. Má bohaté skúsenosti s rôznymi pedagogickými prístupmi, ktoré využíva vo svojej praxi. Zúčastnila sa vzdelávacích pobytov cez Erasmus (UK, Nórsko, Fínsko, Portugalsko, Nemecko). Podieľala sa na tvorby materiálu od diferencovanom učení (Inklucentrum). Pracuje v štátnych školách a tiež aj v súkromných. Venuje sa terapeutickej práci, reedukácii, poradenstvu, konzultáciam, lektorovaniu i učeniu. Viac o Nadi….


ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie prebehne hybridne, prezenčne v Inklucentre na Hattalovej 12 v Bratislave a v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte nás na čísle +421 949 004 911. Je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY. Vzdelávanie otvoríme pri naplnení počtu minimálne 12 účastníkov.

AKREDITÁCIA A PODMIENKY UKONČENIA VZDELÁVANIA

Cena:

Vzdelávanie v hodnote 360 EUR teraz môžete absolvovať za 150 EUR. (Pri využití preplatenia časti vzdelávania (3 eurá x 70 h, tzn. 210 eur) cez dotáciu z Ministerstva školstva: finančný príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov).

Dátum

04 apr 2024
Registrácia ukončená!

Čas

Rozvrh dní nižšie v časti Termíny
15:00 - 19:00

Cena

360.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Na požiadanie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]