Stratégia sociálnej inklúzie Bratislavského kraja ráta s našim Centrom

Začiatok školského roka 2. septembra 2020 otvoril Bratislavský samosprávny kraj (BSK) skutočne inkluzívne.

Rozhodol sa tvoriť dlhodobú víziu a strategické plánovanie regionálnej práce PARTICIPATÍVNE a OTVORENE. Nie formálne a len navonok.

  • Už od decembra 2019 v spolupráci s Centrom inkluzívneho vzdelávania sa pripravovala Stratégia sociálnej inklúzie BSK do roku 2030. Septembrové stretnutie zvolalo BSK, aby sieťovalo, spájalo všetky pôsobiace organizácie vo svojom kraji (občianske združenia, štátne organizácie, aktérov zmien), smerom k systémovej a komplexnej práci všetkých v prospech rozvoja vzdelávania, sociálnych vecí, zdravotníctva, doprava a i.

Veľmi nás potešilo, že Bratislavský kraj chce veci zobrať do vlastných rúk a využiť európske štrukturálne fondy naozaj efektívne a tak, aby slúžili zmenám v prospech každodenných starostí ľudí v medzirezortnom prístupe.

Centrum chce priniesť do spolupráce svoj veľký PROJEKT výskumného, terapeutického a vzdelávacieho centra s modelovou inkluzívnou a demokratickou školou.

Tento projekt je zameraný na systémovú podporu škôl v regióne na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu:

– podpora školských podporných tímov,

– asistentov,

– učiteľov pri práci s rozmanitými potrebami detí,

– podpora zmeny kultúry škôl, demokratizácie,

– komplexná podpora riešenia detí v riziku v multidisciplinárnej a medzirezortnej spolupráci (so sociálnou kuratelou, políciou, lekármi),

– výskum a vzdelávanie v týchto oblastiach tak pre študentov VŠ ako aj zamestnancov v praxi.

Sme presvedčení, že takto výborne naštartovaná spolupráca BSK s neziskovým sektorom bude viesť k úspešne zahájeným aj dotiahnutým projektom, ktoré významne posunú vzdelávanie v regióne.

Dokument: Koncepcia sociálnej inklúzie 2020 – 2030 (dokument na stiahnutie). Dokument nájdete aj na webe bratislavskykraj.sk

Aktualizácia:
Začiatkom októbra bola Koncepcia sociálnej inklúzie BSK na roky 2020-2030 schválená Zastupiteľstvom BSK a stala sa tak oficiálnym dokumentom.

Strategia socialnej inkluzie brozura

Elektronickú verziu skrátenej Koncepcie nájdete na https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2020/10/brozura_koncepcia-socialnej-inkluzie_210x210mm_final.pdf Koncepcia je „živý“ dokument, ktorý bude podliehať ročnej aktualizácii.

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!